Index to Comic Art Collection: New Cataloging and Indexing Daily Log October 2018 Michigan State University Libraries
 Special Collections Division
 Reading Room Index to the Comic Art Collection
 "New Cataloging and Indexing Daily Log October 2018"

 Back to the A to Z index screen
 Back up the list

 Note: This file lists unsorted daily additions and corrections to the Reading Room Index. -- Questions or concerns to Randy Scott, please: comics@msu.edu-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 1,
  2018
-----------------------------------------------------
Zai jian shuang xiang pao 2 / Zhu de yong [hui]. -- Beijing :
  Xian dai chu ban she, 2004. -- 125 p. : ill. ; 21 cm. --
  (Man hua meng gong chang. Zhu Deyong zuo pin ; 4) -- Call
  no.: PN6790.C43 Z4675Z32 2004
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Pi li shuang xiang pao / Zhu de yong [hui]. -- Bei jing : Xian
  dai chu ban she, 2004. -- 123 p. : ill. ; 21 cm. -- (Man
  hua meng gong chang. Zhu Deyong zuo pin ; 5) -- Call no.:
  PN6790.C43 Z4675P5 2004
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Pi li shuang xiang pao 2 / Zhu de yong [hui]. -- Beijing :
  Xian dai chu ban she, 2004. -- 123 p. : ill. ; 21 cm. --
  (Man hua meng gong chang. Zhu Deyong zuo pin ; 6) -- Call
  no.: PN6790.C43 Z4675P52 2004
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Yi jian dao ni wo jiu ai shang le ni = I Have Loved You Since
  the First Day I Saw You / Cha'ersi Shuerci zhu ; Wang Yan
  yi. -- Beijing Shi : Zhongguo gong shang chu ban she, 2004.
  -- 141 p. : col. ill. ; 17 cm. -- Text in Chinese and
  English. -- "Peanuts Valentine's Day." -- Funny kid and
  romance genres. -- Call no.: PN6728.P4Y47 2004
Peanuts. Chinese.
Wang, Yan.
-----------------------------------------------------
Xie xie ni song wo de sheng dan li wu = Thank you for the
  Christmas present / Cha'ersi Shuerci zhu ; Wang Yan yi. --
  Beijing Shi : Zhongguo gong shang chu ban she, 2004. -- 141
  p. : col. ill. ; 17 cm. -- Text in Chinese and English. --
  "Peanuts Merry Christmas." -- Funny kid genre. -- Call no.:
  PN6728.P4X5 2004
Peanuts. Chinese.
Wang, Yan.
-----------------------------------------------------
Man hua Jin gang jing : an dun xin de li liang / Cai Zhizhong.
  -- Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si,
  2011. -- 148 p. : ill. ; 22 cm. -- (Cai Zhizhong zuo pin ;
  5) -- Other title: An dun xin de li liang. -- Cartoon
  illustated studies on: Tripitaka. Sűtrapitaka.
  Praj˝ÔpÔramitÔ. VajracchedikÔ. -- Call no.: PN6790.C43
  C35M3 2011
Cai, Zhizhong, 1948-
-----------------------------------------------------
Sipi'erboge : wan zhuan Haolaiwu de dian ying da shi / (Han)
  Li Zhuzheng zhu ; Qing fei gong zuo shi hui ; Quan HelŘ
  deng yi. -- Changchun : Jilin chu ban ji tuan you xian ze
  ren gong si, 2012. -- 167 p. : col. ill. ; 24 cm. -- (Wo de
  di yi ben ming ren zhuan ji man hua shu) -- Other title:
  Wan zhuan Haolaiwu de dian ying da shi Sipi'erboge. --
  Translation of: Manhwa Seutibeun seupilbeogeu iyagi. --
  Biographical genre, about Stephen Spielberg. -- Call no.:
  PN6790.K63 S75M319 2012
Spielberg, Steven, 1946-
Studio Cheonbi.
Quan HelŘ.
-----------------------------------------------------
Ge, ni hao meng! / Heibei hui. -- Shanghai : Shanghai ren min
  chu ban she, 2012. -- 203 p. : ill. ; 24 cm. + 1 booklet
  (64 p. : ill. ; 24 cm.) -- Accompanying booklet here
  shelved as "v. 2". -- LIBRARY HAS: v. 1-2. -- Call no.:
  PN6790.C43 H4G4 2012
Heibei.
-----------------------------------------------------
Lao shi, biao jiang zi! / Heibei bian hui. -- Shanghai :
  Shanghai ren min chu ban she, 2012. -- 192 p. : ill. ; 24
  cm. -- Other title: Xiang dang nian zhi lao shi, biao jiang
  zi! -- A comic about teachers and students. -- Call no.:
  PN6790.C43 H4L3 2012
Heibei.
-----------------------------------------------------
Monsut'o P'am = Monster Farm / p'yonjip Kim Chi-hyon. --
  Soul-si : Haksan Munhwasa, 2001- . -- col. ill. ; 21 cm. --
  Summary (from OCLC): A boy was sucked into the game while
  playing the game tournament and found himself in the middle
  of the fights between monsters. He fights against bad
  monsters. Children's books based on the Japanese TV
  animation series Monster Farm, also known as Monster
  Rancher. -- Funny horror fiction. -- LIBRARY HAS: v. 1. --
  Call no.: PN1992.77.M625M619 2001
Kim, Chi-hyon.
-----------------------------------------------------
Saram ul odiso waso odi ro kalkkayo / kul Yi Chae-yong moksa.
  -- Kyonggi-do Puch'on-si : Oegil, 1992. -- 95 p. : ill. ;
  23 cm. -- (Orini rul wihan kyori manhwa ssiriju ; 2) --
  Summary (from OCLC): Explains virtuous life of Christians
  in manga format. -- Call no.: PN6790.K63 Y48S3 1992
Yi, Chae-yong, 1957-
-----------------------------------------------------
Sonyon t'amjong Kim Chon-il / wonjak Yozaburo Kanari, Fumiya
  Sato. -- Soul-si : Soul Munhwasa, 1995- . -- Translation
  of: Kindaichi sh˘nen no jikenbo. -- ill. ; 19 cm. --
  (Aik'yu chomp'u k'omiksu = IQ Jump Comics) -- Summary (from
  OCLC): Kindaichi Hajime, grandson of K˘suke, seems to be an
  ordinary high school student. However, he has excellent
  deductive powers that he inherited from his grandfather,
  who was a famous private eye. Hajime solves many murder
  cases that even police could not solve. -- Detective genre.
  -- LIBRARY HAS: v. 1-4, 7. -- Call no.: PN6790.J33 S342K519
  1995
Kanari, Y˘zabur˘.
Sat˘, Fumiya, 1965-
-----------------------------------------------------
Tou xing jiu yue tian / Zhou Hongbin, Xiao Song bian hui. --
  Nan chang : Er shi yi shi ji chu ban she, 2008- . -- col.
  ill. ; 17 cm. -- (Zhi yin man ke cong shu. Qing man hua
  jing dia xi lie = Comic Guests) -- Summary (from OCLC):
  Adventures of the star-stealing girl. -- Fantasy genre. --
  LIBRARY HAS: v. 16-17 (2011). -- Call no.: PN6790.C43
  Z468T688 2008
Xiao Song.
Zhou, Hongbin.
-----------------------------------------------------
Maimo ge ge man hua / bian zhu Xie Liwen ; cha hua Mai Jiabi.
  -- Xianggang : Bo shi chu ban xian gong si, 1997. -- 1 v. :
  ill. ; 18 x 22 cm. -- Summary (from OCLC): McMug, who grew
  up on Lantau Island, was adopted when he was only one month
  old. In a thundery night, all panicky pigs fled from the
  farm, and among them was McMug who was picked up by a
  couple who were on the island for a holiday. -- Funny
  animal genre. -- Call no.: PN6790.C43 X542M35 1997
Mai, Jiabi.
Xie, Liwen.
-----------------------------------------------------
Yue ye sai che Ou Zhou li xian / tu wen Shen Zaihuan ; fan yi,
  Zhou Liyu. -- Nanchang Shi : Er shi yi shi ji chu ban she,
  2009. -- 182 p. : col. ill. ; 23 cm. -- (Wo de di yi ben qu
  wei li xian man hua shu) -- Text in simplified Chinese
  script. -- Comic book about travel to Europe. -- Call no.:
  D980.S4719 2009
Shin, Jae-Hwan.
Zhou, Liyu.
-----------------------------------------------------
Shuang xiang pao. 1 / Zhu de yong zhu. -- Bei jing : Xian dai
  chu ban she, 2010. -- 127 p. : col. ill. ; 21 cm. --
  (Shuangxiangpao ; 1) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675S47 2010
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Shuang xiang pao 2 / Zhu Deyong [zhu]. -- Bei jing : Xian dai
  chu ban she, 2010. -- 123 p. : ill. ; 21 cm. --
  (Shuangxiangpao ; 2). -- Call no.: PN6790.C43 Z4675S472
  2010
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Zai jian shuang xiang pao 2 / Zhu Deyong [zhu]. -- Beijing :
  Xian dai chu ban she, 2010. -- 125 p. : col. ill. ; 21 cm.
  -- (Shuangxiangpao ; 4) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675S474
  2010
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Pi li shuang xiang pao 2 / Zhu Deyong [zhu]. -- Bei jing :
  Xian dai chu ban she, 2010. -- 123 p. : col. ill. ; 21 cm.
  -- (Shuangxiangpao ; 6) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675S476
  2010
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Se nŘ lang / Zhu Deyong zuo pin. -- Beijing : Xian dai chu ban
  she, 2011. -- 119 p. : col. ill. ; 21 cm. -- (City Ladies ;
  2) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675C502 2011
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Qin ai se nŘ lang / Zhu Deyong zuo pin. -- Beijing : Xian dai
  chu ban she, 2011. -- 117 p. : col. ill. ; 21 cm. -- (City
  Ladies ; 3) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675C503 2011
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Fen hong se nŘ lang / Zhu Deyong zuo pin. -- Beijing : Xian
  dai chu ban she, 2011. -- 163 p. : col. ill. ; 21 cm. --
  (City Ladies ; 4) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675C504 2011
Zhu, Deyong.
-----------------------------------------------------
Yao bai se nŘ lang / Zhu Deyong zuo pin. -- Beijing : Xian dai
  chu ban she, 2011. -- 167 p. : col. ill. ; 21 cm. -- (City
  Ladies ; 5) -- Call no.: PN6790.C43 Z4675C505 2011
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 2,
  2018
-----------------------------------------------------
Walt Disney's Donald Duck : the Daily Newspaper Comics / by Al
  Taliaferro. -- San Diego : IDW Publishing, 2015- . -- ill.
  ; 23 x 29 cm. -- (The Library of American Comics) --
  (Disney Comics) -- Contents: vol. 1, 1938-1940 / scripts,
  Bob Karp, Homer Brightman ; v. 2, 1940-1942 / scripts, Bob
  Karp ; v. 3, 1943-1945. -- Cover subtitle: The Complete
  Daily Newspaper Comics. -- Funny animal genre. -- LIBRARY
  HAS: v. 1-2. -- Call no.: PN6728.D63T3 2015
Taliaferro, Al, 1905-1969.
Karp, Bob, 1911-1975.
Brightman, Homer.
-----------------------------------------------------
Aha! Gotcha : Paradoxes to Puzzle and Delight / Martin
  Gardner. -- San Francisco : W.H. Freeman, 1982. -- 164 p. :
  ill. ; 24 cm. -- Includes bibliographical references (p.
  161-164). -- Contents: Logic ; Number ; Geometry ;
  Probability ; Statistics ; Time. -- Summary (from OCLC): A
  collection of puzzles that challenge reasoning power and
  intuition and help develop problem solving ability, each
  introduced with a sequence of drawings. -- Educational
  genre. -- Call no.: QA95.G24 1982
Gardner, Martin, 1914-2010.
-----------------------------------------------------
Aha! : Aha! Insight / Martin Gardner ; framed drawings by Jim
  Glen ; diagrams by Felix Cooper. -- New York : Scientific
  American, Inc., 1978. -- 179 p. : ill. ; 24 cm. -- Includes
  bibliographical references (p. 171-173). -- Contents:
  Combinatorial aha! ; Geometry aha! ; Number aha! ; Logic
  aha! ; Procedural aha! ; Word aha! -- Summary (from OCLC):
  Contains puzzles that first baffle and then delight problem
  solving addicts. Each puzzle is introduced with a sequence
  of drawings. Grew out of a collaboration between Bob Tappay
  and Martin Gardner to enliven the learning of mathematics.
  -- Educational genre. -- Call no.: QA95.G23 1978
-----------------------------------------------------
Minions : Long Live King Bob! / by Lucy Rosen. -- New York :
  LB Kids, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 21 cm. -- "Based on
  the animated feature!" -- Summary (from OCLC): When the
  Minions are sent by Scarlet Overkill to steal the queen's
  crown jewels, Bob messes up and becomes the new king of
  England. -- Call no.: PN1997.5.D4L6 2015
-----------------------------------------------------
The 1993 Sylvia Book of Days / by Nicole Hollander ; design by
  Tom Greensfelder + Laverne Bohlin. -- New York : St.
  Martin's Press, 1992. -- 1 v. : col. ill. ; 18 cm. -- "An
  appointment calendar for the discriminating person." --
  Women's genre. -- Call no.: PN6728.S97B6 1993
-----------------------------------------------------
The 1992 Sylvia Book of Days / by Nicole Hollander ; design by
  Tom Greensfelder + Laverne Bohlin. -- New York : St.
  Martin's Press, 1991. -- 1 v. : col. ill. ; 18 cm. -- "An
  appointment calendar for the discriminating person." --
  Women's genre. -- Call no.: PN6728.S97B6 1992
-----------------------------------------------------
The 1991 Sylvia Book of Days / by Nicole Hollander ; design by
  Tom Greensfelder + Laurie Fields. -- New York : St.
  Martin's Press, 1990. -- 1 v. : col. ill. ; 18 cm. -- "An
  appointment calendar for the discriminating person." --
  Women's genre. -- Call no.: PN6728.S97B6 1991
-----------------------------------------------------
The 1990 Sylvia Book of Days / by Nicole Hollander ; design by
  Tom Greensfelder + Steve Strong. -- New York : St. Martin's
  Press, 1989. -- 1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- "An
  appointment calendar for the discriminating person." --
  Women's genre. -- Call no.: PN6728.S97B6 1990
-----------------------------------------------------
The 1989 Sylvia Book of Days / by Nicole Hollander ; design by
  Tom Greensfelder + Laurie Fields. -- New York : St.
  Martin's Press, 1988. -- 1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- "An
  appointment calendar for the discriminating person." --
  Women's genre. -- Call no.: PN6728.S97B6 1989
-----------------------------------------------------
Ci Vediamo / Hazel Newlevant. -- Portland, Oregon : Eberhardt
  Press, 2012. -- 1 v. : all ill. ; 23 cm. -- Summary (from
  OCLC): "Ci vediamo" is an Italian goodbye, meaning "see you
  later." This wordless comic uses alternating pages of
  transparent vellum and opaque paper printed with figures
  and scenes to illustrate a story of love and loss. --
  Romance and new wave genres, story without words. -- Call
  no.: PN6727.N412C48 2012
-----------------------------------------------------
Joe Frankenstein / artist/co-writer: Graham Nolan ; co-writer:
  Chuck Dixon ; colorist: Gregory Wright ; letterer: Chris
  Mowry and Gilberto Lazcano. -- San Diego, CA: IDW
  Publishing, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 27 cm. --
  Originally published as Joe Frankenstein issues #1-4. --
  "Young Joe Pratt discovers, upon meeting the monster of his
  ancestor, that he is the heir to the Frankenstein name. A
  legacy that may get him killed if the creatures of the
  night have their way." -- Horror genre. -- Call no.:
  PN6727.N635J6 2015
-----------------------------------------------------
The Warrior King / created by Genndy Tartakovsky ; written by
  Jim Zub or Andy Suriano ; art by Sergio Quijada or Andy
  Suriano ; lettering by Shawn Lee or Andworld Design. -- San
  Diego, California : IDW Publishing, 2015. -- 1 v. : col.
  ill. ; 26 cm. -- (Samurai Jack ; v. 4) -- Originally
  published as Samurai Jack issues #16-20. -- "Jack has
  traveled far and wide in order to find his way back to his
  own time. His journey continues as he tries to infiltrate
  the compound of the secretive man known as the "Master of
  Time." Plus, battles with the spirits of the dead and the
  story of a scribe named Mako, chronicler of Jack's possible
  legacy or future?" -- "Cartoon Network." -- Science fiction
  genre. -- Call no.: PN6728.S255W3 2015
-----------------------------------------------------
Walt Disney's Donald Duck in Bringing Up the Boys. -- Racine,
  Wis. : Whitman, 1948. -- 32 p. : ill. (part col.) ; 16 cm.
  -- (Story Hour Series) -- Funny animal fiction. -- Call
  no.: PN6728.D36B7 1948
RECLASS
-----------------------------------------------------
Shadow Show : Stories in Celebration of Ray Bradbury / cover
  by Charles Paul Wilson III. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2015. -- 120 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  Originally published in single magazine form as Shadow Show
  issues #1-5. -- Science fiction genre. -- Call no.:
  PN6726.S46 2015
-----------------------------------------------------
Alamo Value Plus / by Rusty Jordan. -- Ontario, CA : Revival
  House Press, 2013- . -- ill. ; 23 cm. -- Publisher Dave
  Nuss ; production assistance Levon Jihanian. -- Summary
  (from publisher via OCLC): Laid-back cashiers at the
  discount grocery store Alamo Value Plus, Tony and Duane,
  learn of the sometimes dangerous, always hilarious
  adventures of their manager, Baldemar Pretzeldorf's
  harrowing journey that enabled his escape from a
  totalitarian regime abroad. -- Alternative genre. --
  LIBRARY HAS: no. 1. -- Call no.: PN6728.55.R4525A4
-----------------------------------------------------
These Are The Avengers / adapted by Thomas Macri ; illustrated
  by Mike Norton and Hi-Fi Design. -- New York : Marvel,
  2012. -- 27 p. : col. ill. ; 23 cm. -- (World of reading.
  Level 1) -- Summary (from OCLC): Describes the powers and
  abilities of the members of the Avengers, including
  Ant-Man, Hulk, and Thor. -- Superhero fiction. -- Call no.:
  PN6728.A9T47 2012
-----------------------------------------------------
Inspector Gadget : Gadget on the Orient Express / written by
  Dale Mettam ; art by Jose Coba ; letters by Tony Garza &
  Gary Beatty. -- Irving, Tex. : Viper Comics, 2011. -- 1 v.
  : col. ill. ; 23 cm. -- "Inspector Gadget, Penny and Brain
  are back, but so is MAD. On what should be a peaceful
  vacation aboard the Orient Express, Gadget must locate
  Professor Sagan-Heisenberg and escort him safely back to
  Metro City. But with MAD agents everywhere, perhaps this
  time, Dr. Claw will finally beat his nemesis." -- Detective
  genre. -- Call no.: PN6728 .I52 O7 2011
-----------------------------------------------------
Boy's Club / Matt Furie. -- San Jose, Calif.? : Teenage
  Dinosaur, 2006. -- 40 p. : ill. ; 20 cm. -- Funny animal
  and new wave genres. -- Call no.: PN6728.55.T383B6 2006
Furie, Matt, 1979-
-----------------------------------------------------
Americus / written by MK Reed ; art by Jonathan Hill. -- New
  York : First Second, 2011. -- 215 p. : ill. ; 22 cm. --
  Summary (from OCLC): Oklahoma teen Neal Barton stands up
  for his favorite fantasy series, The Chronicles of Apathea
  Ravenchilde, when conservative Christians try to bully the
  town of Americus into banning it from the public library.
  -- Alternative genre. -- Call no.: PN6727.H524A75 2011
-----------------------------------------------------
Yummy : the Last Days of a Southside Shorty / by G. Neri ;
  illustrated by Randy DuBurke. -- New York : Lee & Low
  Books, 2010. -- 94 p. : ill. ; 23 cm. -- Summary (from
  publisher via OCLC): A graphic novel based on the true
  story of Robert "Yummy" Sandifer, an eleven-year old
  African American gang member from Chicago who shot a young
  girl and was then shot by his own gang members. --
  Biographical genre. -- Call no.: PN6727.D808Y8 2010
-----------------------------------------------------
AIDS in the End Zone / edited by Kendra S. Albright and Karen
  W. Gavigan ; illustrated by Sarah Petrulis. -- Columbia,
  South Carolina : University of South Carolina Press, 2014.
  -- 40 p. : col. ill. ; 28 cm. -- (Young Palmetto Books) --
  Summary (from OCLC): A graphic novella that promotes
  HIV/AIDS awareness and prevention to teens and young
  adults. -- Educational genre, in a high school football
  context. -- Call no.: PN6727.P4613A5 2014
-----------------------------------------------------
Sock Monkey Treasury / Tony Millionaire. -- Seattle,
  Washington : Fantagraphics Books, 2014. -- 334 p. : ill.
  (some col.) ; 29 cm. -- Summary (from OCLC): The precocious
  sock monkey Uncle Gabby and his innocent pal Mr. Crow are
  the heroes of this funny, unsettling and endearing
  collection. Follow them as they try to find a home for a
  shrunken head, play matchmakers between the bat in the
  doll's house and the mouse in the basement, unlock the
  mysteries of a glass doorknob, hunt salamanders, try to get
  to heaven, and much more. -- Funny animal genre. -- Call
  no.: PN6727.M52S62 2014
-----------------------------------------------------
Orgy Bound / by Daniel Clowes. -- Seattle : Fantagraphics
  Books, 1996. -- 80 p. : ill. (some col.) ; 28 cm. --
  Alternative genre. -- Call no.: PN6727.C57 O7 1996
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 3,
  2018 
-----------------------------------------------------
Superman Doomed. -- New York : DC Comics, 2014. -- col. ill. ;
  26 cm. -- Complete in 2 numbers, the first of which is
  called a "one-shot." -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS:
  no. 1-2. -- Call no.: PN6728.8.D3S769 2014
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Convergence : Crime Syndicate. -- New York : DC Comics, 2015.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 2 nos. -- Superhero
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-2. -- Call no.: PN6728.8.D3
  C62C7 2015
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Colt / Tom Zjaba, Dan Berger. -- Lakewood, Ohio : KZ Comics,
  1985-1986. -- ill. ; 26 cm. -- Began with no. 1 (June 1985)
  ; ceased with no. 4 (1986), per Grand Comics Database. --
  Superhero and funny animal genres. -- LIBRARY HAS: no. 1-4.
  -- Call no.: PN6728.55.K9C6
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Joe the Barbarian. -- New York : DC Comics, 2010-2011. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- (Vertigo) -- Complete in 8 nos. -- Fantasy
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-8. -- Call no.: PN6728.8.D3J6
  2010
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Zenith / by Grant Morrison and Steve Yeowell. -- Toms River,
  N.J. : S.Q.P. : London : Fleetway, 1992-1993. -- ill. ; 25
  cm. -- Published phase 1, bks. 1-3 and phase 2, bks. 1-3,
  per Grand Comics Database. -- Superhero genre. -- LIBRARY
  HAS:
   Phase 1, bk. 1-3
   Phase 2, bk. 1-3
  -- Call no.: PN6738.Z45
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Ghostbusters. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2011-2012. --
  col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Sept. 2011) - no. 16
  (Dec. 2012), per Grand Comics Database. -- Funny horror
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-16. -- Call no.: PN6728.8
  .I2G46
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Toyboy. -- New York : Continuity Publishing, Inc., 1986-1989.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Oct. 1986) - no.
  7 (Mar. 1989). -- Cover title: Jason Kriter Toyboy. --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-7. -- Call no.:
  PN6728.5.C63T6
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
His Dream of the Akyland / written by Anne Opotowsky,
  illustrated by Aya Morton, lettering by Nathan Martella, --
  Marietta, GA : Top Shelf Productions, 2018. -- 289 p. :
  col. ill. ; 29 cm. -- (The Walled City Trilogy ; book 1 --
  Summary (from publisher via OCLC): "In 1925, Hong Kong
  struggles with growing pains. Two destructive Opium Wars
  have transformed what once was a sleepy tropical inlet into
  a bustling international crossroads, full of risks and
  wonders, torn between Chinese and British cultures. When
  Song Lu starts his new job as a Dead Letter Carrier, the
  curious teenager is drawn to the mysterious Walled City of
  Kowloon, a lawless urban enclave and haven for refugees.
  But an alarming trend of missing children will drive him
  deeper and deeper into the city's secrets. Meanwhile, his
  best friends Yubo and Xi find their own paths to adult
  power and responsibility, with dark and irreversible
  consequences." -- Historical genre. -- Call no.:
  PN6727.M626 H5 2018
-----------------------------------------------------
As You Were : a Punk Comix Anthology. -- San Francisco :
  Silver Sprocket Bicycle Club : Last Gasp, 2013- . -- ill. ;
  22 cm. -- Contents: v. 1. House shows ; v. 2. The pit ; v.
  3. Big, big changes ; v. 4. Living situations ; v. 5. This
  job sucks! -- Alternative genre. -- LIBRARY HAS: v. 1-3. --
  Call no.: PN6726.A73 2013
-----------------------------------------------------
The Underground Abductor / text and illustrations by Nathan
  Hale. -- New York : Amulet Books, 2015. -- 125 p. : ill. ;
  20 cm. -- (Nathan Hale's Hazardous Tales ; 5) -- Includes
  bibliographical references. -- Summary (from OCLC):
  Araminta Ross was born a slave in Delaware in the early
  19th century. Slavery meant that her family could be ripped
  apart at any time, and that she could be put to work in
  dangerous places and for abusive people. But north of the
  Mason-Dixon line, slavery was illegal. If she could run
  away and make it north without being caught or killed,
  she'd be free. Facing enormous danger, Araminta made it,
  and once free, she changed her name to Harriet Tubman.
  Tubman spent the rest of her life helping slaves run away
  like she did, every time taking her life in her hands. --
  Historical genre, about the Underground Railroad. -- Call
  no.: PN6727.H258U5 2015
-----------------------------------------------------
Habit. -- Hancock, Mass. : Oily Comics, 2013- . -- ill. ; 22
  cm. -- Began with #1 (Spring 2013). -- Alternative genre.
  -- LIBRARY HAS: no. 1. -- Call no.: PN6728.55 .O35H3
-----------------------------------------------------
In Situ / Sophie Yanow. -- Montreal QC : Colosse / Export,
  2011- . -- ill. ; 22 cm. -- First issue is unnumbered. --
  In English. -- Autobiographical genre. -- LIBRARY HAS: no.
  1. -- Call no.: PN6733.Y33 I5
-----------------------------------------------------
Black Eye. -- Detroit, Mich. : Rotland Press + Comic Works,
  2011-2016. -- ill. ; 26 cm. -- A comics anthology focusing
  on dark humor, complete in 3 vols. -- Ryan Standfest,
  editor. -- Contents: v. 1. Graphic transmissions to cause
  ocular hypertension ; v. 2. Anthology of humor + despair ;
  v. 3. Shameful enlightenment. -- Horror and alternative
  genres. -- LIBRARY HAS: v. 1. -- Call no.: PN6726.B547 2011
-----------------------------------------------------
Transformers : Robots in Disguise : A New Mission / written by
  Adam Beechen & Duncan Capizzi ; adaption by Justin Eisinger
  ; edits by Alonzo Simon ; lettering and design by Gilberto
  Lazcano. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 135 p.
  : col. ill. ; 18 cm. -- "Includes the episodes: pilot,
  parts 1 & 2." -- Summary (from OCLC):	A new generation of
  Transformers starts in adaptations of the celebrated
  animated series! The Great War has passed and Cybertron is
  rebuilt and harmonious, though leader Optimus Prime's fate
  is unknown. But when an unexpected threat puts Earth in
  danger, a vision of Optimus Prime leads Bumblebee to Earth
  with a team of Autobots to protect the planet. -- Science
  fiction genre. -- Call no.: PN6728.T67N43 2016
-----------------------------------------------------
Walt Disney's Mickey Mouse : Gift of the Sun Lord. -- San
  Diego : IDW Publishing, 2016. -- ca. 116 p. : col. ill. ;
  26 cm. -- (Disney Comics) -- Originally published as Mickey
  Mouse issues #4-6 (Legacy #313-315). -- Summary (from
  OCLC): Enjoy these tales of classic and modern stories
  featuring everyone's favorite mouse, Mickey, plus Goofy and
  Minnie! Includes the stories Gift of the Sun Lord, The
  Ghost of Man-Eater Mountain!, Plan Dine From Outer Space!,
  and more! -- Funny animal genre. -- Call no.: PN6728.M46G53
  2016
-----------------------------------------------------
Star Trek. Volume 11 / written by Mike Johnson ; art by Rachel
  Stott and Tony Shasteen. -- San Diego, CA : IDW Publishing,
  2016. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published
  as Star Trek issues #46-49 and Star Trek: Flesh and Stone."
  -- "The U.S.S. Enterprise continues its five year mission
  of discovery into uncharted space. In "The Tholian webs"
  the ship becomes trapped in interphase, a dangerous
  condition of space within which the ship's structural
  integrity--and the crew's sanity--are at risk. In "Deity,"
  the crew arrives at the previously unexplored planet
  Banks-216, sending an away team that becomes exposed when a
  massive alien ship arrives in orbit." -- Science fiction
  genre. -- Call no.: PN6728.S73S7611 2016
-----------------------------------------------------
You're a Good Man, Charlie Brown : a Musical Entertainment
  Based on the Comic Strip Peanuts by Charles M. Schulz /
  music and lyrics by Clark Gesner. -- United States : Jeremy
  Music, 1972. -- 1 vocal score (117 p.) : ill. ; 31 cm. --
  Contents Act one: You're a good man, Charlie Brown ;
  Schroeder ; Snoopy ; My blanket and me ; Queen Lucy ; The
  kite ; The doctor is in ; The book report -- Act two: The
  Red Baron ; The baseball game ; Glee club rehearsal ;
  Little known facts ; Suppertime ; Happiness. -- Call no.:
  M1503.G48Y68 1972
-----------------------------------------------------
Atomic Robo : The Crystals are Integral Collection / words,
  Brian Clevenger ; art, Scott Wegner. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2016. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- Collects
  the fourth, fifth, and sixth volumes. -- "Contains material
  originally published as Other Strangeness, The Deadly Art
  of Science, and The Ghost of Station X." -- -- Summary
  (from OCLC): In this runway model handsome collection Robo
  and his team of Action Scientists clash with secret
  government agencies, battle extra-dimensional vampires, and
  learn lessons in True friendship. -- Science fiction genre.
  -- Call no.: PN6734.A817C7 2016
-----------------------------------------------------
Onyx / storytellers/creators, Chris Ryall & Gabriel Rodriguez
  ; colors, Jay Fotos ; letters, Shawn Lee. -- San Diego, CA
  : IDW Publishing, 2016. -- 98 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as Onyx issues #1-4." -- "From
  deepest space comes the cyborg warrior Onyx, but has she
  come to Earth in its time of dire need to save it or to end
  it? A star-born knight for a new generation takes flight
  here, written by Chris Ryall with art by Gabriel
  Rodriguez!" -- Science fiction and superheroine genres. --
  Call no.: PN6727.R624 O5 2016
-----------------------------------------------------
War! 'Bots! / written by Chris Ryall. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2016. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Zombies
  vs Robots ; 2) -- "Originally published as Zombies vs
  robots issues #7-10." -- "In this second collection of
  Zombies vs Robots, co-creator Chris Ryall is joined by
  artists Paul Davidson and Antonio Fuso in stories that
  expand the battle from the Earth to the Moon and back. Also
  featuring Ryall and Ashley Wood's "Tales of ZvR" strips, a
  bonus story by Lucy Ryall and Nico Pena, and the prose
  story "Angus: Zombie-vs-Robot Fighter." by Nancy Collins."
  -- Science fiction genre. -- Call no.: PN6728.Z557W3 2016
-----------------------------------------------------
Garbage Pail Kids : Comic Book Puke-Tacular / by the Topps
  Company. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 114 p.
  : col. ill. ; 26 cm. -- Previously published as separate
  titles: Garbage Pail Kids: Comic book puke-tacular ;
  Garbage Pail Kids: Gross Encounters of the Turd Kind ;
  Garbage Pail Kids: Love stinks ; Garbage Pail Kids: Fables,
  fantasies, and farts ; Garbage Pail Kids: Garbage Pail Kids
  go Hollywood. -- Funny kid genre. -- Call no.: PN6728.G27C6
  2016
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 4,
  2018
-----------------------------------------------------
Classic G.I. Joe. V. 17 / written by Larry Hama ; art by S L
  Gallant, et al. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. --
  1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- Contains material originally
  published in single magazine form as G.I. Joe: a real
  American hero #166-175. -- "Iceberg and his team are sent
  to the North Polar Icecap while Mainframe and Joe Colton
  battle against Firefly and Crystal Ball. Also, Flint, Lady
  Jaye, and Heavy Duty face an elusive and long-thought dead
  foe." -- Call no.: PN6728.G2C5517 2016
-----------------------------------------------------
La M˘me Flamberge / scÚnario, Frank Giroud ; dessin, Barly
  Baruti. -- Grenoble : Editions Glenat, 1998. -- 47 p. :
  col. ill. ; 30 cm. -- (Mandrill ; 1) -- (Bulle Noire) --
  Detective genre. -- Call no.: PN6790.C653 B32M34 1998
-----------------------------------------------------
Kkurogi Manhwa Ilgi / chiuni Yun chun-hwan. -- Soul-si :
  Taegyo Ch'ulp'an, 1994. -- 205 p. : ill. ; 23 cm. --
  (Manhwa Ilgi ; 4) -- Funny kid genre. -- Call no.:
  PN6790.K63 Y814K53 1994
Yun, Chun-hwan.
-----------------------------------------------------
Les MariÚes de Saint-L˘ / scÚnario, Frank Giroud ; dessin,
  Barly Baruti. -- Grenoble : Editions GlÚnat, 1999. -- 47 p.
  : col. ill. ; 30 cm. -- (Mandrill ; 2) -- (Bulle Noire) --
  Detective genre. -- Call no.: PN6790.C653 B32M3402 1999
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 8,
  2018
-----------------------------------------------------
PokÚmon : Electric Pikachu Boogaloo / story and art by
  Toshihiro Ono ; rewrite, Annette Roman ; translator and
  editor, William Flanagan. -- San Francisco : Viz Comics,
  1999. -- ill. ; 26 cm. -- Third in a series of four
  four-issue miniseries. -- Sequel to: PokÚmon : Pikachu
  shocks back. -- Fantasy genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. --
  Call no.: PN6728.6.V5P583 1999
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Tales of the Jackalope. -- El Cajon, Calif : Blackthorne,
  1986-1987. -- ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Feb. 1986)
  - no. 7 (Feb. 1987), per Grand Comics Database. -- Funny
  animal genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-7. -- Call no.:
  PN6728.5.B55T3
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
The Thanos Imperative. -- New York : Marvel Worldwide,
  2010-2011. -- col. ill. ; 26 cm. -- (Marvel Limited Series)
  -- Complete in 6 nos. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS:
  no. 1-6. -- Call no.: PN6728.8.M3T43 2010
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
L'Engrenage / scÚnario Frank Giroud ; dessin Barly Baruti. --
  Grenoble : Editions GlÚnat, 2000. -- 48 p. : col. ill. ; 28
  cm. -- (Bulle Noire) -- (Mandrill ; 3) -- Detective genre.
  -- Call no.: PN6790.C653 B32M3403 2000
-----------------------------------------------------
Les OrchidÚes de Volna´ev / scÚnario, Frank Giroud ; dessin,
  Barly Baruti. -- Grenoble : Editions GlÚnat, 2002. -- 48 p.
  : col. ill. ; 30 cm. -- (Mandrill ; 5) -- (Bulle Noire) --
  Detective genre. -- Call no.: PN6790.C653 B32M3405 2002
-----------------------------------------------------
Blast. -- Matsudo, Japan : Yugara-chan co. Ltd., . -- ill. ;
  26 cm. -- By Ozawa Chihiro. -- A fan comic based on the
  anime series Tekkaman Blade (Uchű no kishi tekkaman
  burŕdo), released in English as Teknoman. -- LIBRARY HAS:
  no. 5 (1994). -- Call no.: PN6790.J33 O92B55
Ozawa, Chihiro.
-----------------------------------------------------
Onegai Hold Me Tight / Kitamura Yumi. -- Kasugai, Japan : Pyua
  Pure Company, 1993. -- 26 p. : ill. ; 26 cm. -- A fan comic
  based on Ranma 1/2. -- Call no.: PN6790.J33 T3R327 1993
Kitamura, Yumi.
-----------------------------------------------------
Raijingu Shinsatsu Gandamu / Pinxter. -- T˘ky˘ : United Twin,
  1995. -- 32 p. : ill. ; 26 cm. -- An erotic fan comic based
  on the anime Mobile Fighter G Gundam, or Kid˘ Buyűden G
  Gandamu. -- "Adults only." -- Call no.: PN6790.J33 T57M62
  1995
Pinxter.
-----------------------------------------------------
Nage Libre / Konno Beniko, et al. -- Wak˘, Japan : Uni Ikura
  Don, 1996. -- 66 p. : ill. ; 26 cm. -- A fan comic based on
  the Super Famicon video game Nage Libre: Seijaku no
  suishin. -- Call no.: PN6790.J34 N28 1996
Konno, Beniko.
-----------------------------------------------------
Omoide Poroporo : Only Yesterday. -- T˘ky˘ : Tokuma Shoten,
  1991. -- 170 p. : ill. (some col.) ; 30 cm. -- (Roman
  Arubamu) -- A book about the animated film Omoide Poroporo,
  also romanized Omohide Poro Poro, and called in English
  Only Yesterday. -- Call no.: NC1766.J3A772 1991
-----------------------------------------------------
Majo no Takkyűbin = Kiki's Delivery Service / henshűnin,
  Suzuki Toshio. -- T˘ky˘ : Tokuma Shoten, 1989. -- 164 p. :
  ill. (some col.) ; 30 cm. -- (Roman Arubamu ; 70.
  Ekusutora) -- A book about the animated film Majo no
  Takkyűbin. -- Call no.: NC1766.J33M35 1989
-----------------------------------------------------
╩esu enjerikku serenÔde irasuto ando settei shiry˘shű :
  Chisato Naruse art collection of Angelic serenade / Naruse,
  Chisato. -- T˘ky˘ : Enikkusu, 2003. -- 111 p. : col. ill. ;
  30 cm -- An art book. -- Call no.: PN6790.J33 N4295E32 2003
Naruse, Chisato.
-----------------------------------------------------
Aruite Ik˘ / Kazusa Yű, et al. -- Kumagaya, Japan : Mugen
  Sab˘, 1996. -- 1 v. : ill. ; 26 cm. -- A fan comic drawn
  from the series Mah˘jin Guruguru. -- The original manga was
  by Hiroyuki Et˘. -- Fantasy genre. -- Call no.: PN6790.J33
  E83M32 1996
Kazusa, Yű.
Et˘, Hiroyuki.
-----------------------------------------------------
Kuzu no Honkai / Yokoyari Mengo. -- T˘ky˘ : Square Enix,
  2013-2017. -- ill. ; 19 cm. -- (Biggu Gangan Komikkusu) --
  Complete in 8 vols. -- Romance genre. -- LIBRARY HAS: v. 1.
  -- Call no.: PN6790.J33 Y615K8 2013
Yokoyari, Mengo.
-----------------------------------------------------
Godzilla in Hell / story and art by James Stokoe, et al. --
  San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 86 p. : col. ill.
  ; 24 cm. -- Originally published as Gozilla in Hell issues
  #1-5. -- "Godzilla meets his greatest adversary of all
  time, the impossible tortures of Hell!" -- Horror genre. --
  Call no.: PN6728.G56H4 2016
-----------------------------------------------------
Transformers G.I. Joe : Tyrants Rise, Heroes are Born /
  written by John Ney Rieber ; art by Jae Lee. -- San Diego,
  CA : IDW Publishing, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published by Dreamwave Productions as
  Transformers/G.I. Joe issues #1-6." -- --Summary (from
  OCLC): Series set in World War II. Cobra Commander
  unleashes Megatron and the United States creates the G.I.
  Joe team to combat them. -- Science fiction genre. -- Call
  no.: PN6728.T67T9 2015
-----------------------------------------------------
A Hero's Death / written by Ricardo Sanchez ; illustrated by
  Mark Texeira ; letters by Jaymes Reed. -- San Diego, CA :
  IDW Publishing, 2015. -- 104 p. : col. ill. ; 26 cm --
  "This special edition collects the fully painted graphic
  novel by Texeira and Sanchez, "Kill your heroes," an
  illustrated short story based on the character, art
  gallery, and the original short story the graphic novel was
  based on. The Hero died twenty years ago but her death
  still haunts one young reporter. Now, on the anniversary of
  her death, the reporter digs in to find out the truth about
  what really happened." --Superheroine genre. -- Call no.:
  PN6727.T433H4 2015
-----------------------------------------------------
Crystal Cadets / written by Anne Toole ; art by Katie O'Neill
  ; colors by Paulina Ganucheau ; letters by Erika Terriquez
  ; cover by Katie O'Neill ; edited by Adam Staffaroni ;
  assistant story editor, Kate Wardenburg. -- St. Louis,
  Missouri : Roar Comics, an imprint of Lion Forge Comics,
  2015. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- Summary (from OCLC):
  Zoe, a foster child, discovers a mysterious gem left to her
  by her birth mother--a crystal that grants her powers of
  light. Now Zoe is the Diamond Cadet and, along with a team
  of action-hero girls, she travels the globe to defeat The
  Darkness that has possessed her foster parents. -- "Volume
  1". -- Girls' and fantasy genres. -- Call no.: PN6727
  .O52C7 2015
-----------------------------------------------------
Vengeance. Part 2 / story by Kevin Eastman, Bobby Curnow, and
  Tom Waltz ; script by Tom Waltz ; art by Cory Smith, Mateus
  Santolouco ; colors by Ronda Pattison ; letters by Shawn
  Lee : series edits by Bobby Curnow ; collection edits by
  Justin Eisinger & Alonzo Simon ; cover by Mateus Santolouco
  ; production by Shawn Lee. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2016. -- 92 p. : col. ill. ; 26 cm. -- (Teenage
  Mutant Ninja Turtles ; v. 13) -- "Nickelodeon". --
  "Originally published as Teenage Mutant Ninja Turtles
  issues #48-50." -- "The Turtles take the fight to Baxter
  Stockman, while Karai decrees a 'Gauntlet' battle between
  ancient foes Splinter and Shredder all leading to a final
  showdown that will determine the fate of NYC, and the
  world, for years to come!" -- Superhero and funny animal
  genres. -- Call no.: PN6728.T39V402 2016
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 9,
  2018
-----------------------------------------------------
Dirk Gently's Holistic Detective Agency : the
  Interconnectedness of All Kings / written by Chris Ryall ;
  pencils by Tony Akins & Ilias Kyriazis. -- San Diego, CA :
  IDW Publishing, 2016. -- 113 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  Spine title: Douglas Adams' Dirk Gently : the
  Interconnectedness of All Kings. -- "Originally published
  as Dirk Gently's Holistic Detective Agency issues #1-5." --
  "Dirk Gently: a detective with a belief in the fundamental
  interconnectedness of all things, a unique relationship
  with the laws of probability and physics, and a love of
  cats and pizza. In his first-ever comic series, Dirk has
  been forced to leave his beloved England behind, coming to
  the too-sunny, too-cheery, and altogether
  too-bizarre-even-for-Dirk city of San Diego, California,
  where he gets embroiled in three separate (or are they?)
  cases involving reincarnated Egyptians, golden cell phones,
  and copycat killers." -- Detective genre. -- Call no.:
  PN6728.D538 I5 2016
-----------------------------------------------------
Star Wars : Dawn of the Jedi--Prisoner of Bogan. -- Milwaukie,
  OR : Dark Horse Comics, Inc., 2012-2013. -- col. ill. ; 26
  cm. -- Published #1 (Nov. 2012) - #5 (May 2013). -- Science
  fiction genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-5. -- Call no.:
  PN6728.8.D34S7206 2012
COMLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Cross World / Greg Pak, writer ; Jae Lee, Paulo Siqueira, Ben
  Oliver, Yildiray Cinar, Netho Diaz, artists. -- New York :
  DC Comics, 2014. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (The New
  52) -- (Batman/Superman ; v. 1) -- Summary (from publisher
  via OCLC): " The Dark Knight and the Man of Steel are close
  friends in the modern day, but the two weren't always such
  close allies. Discover how two of the World's Finest Super
  Heroes met for the first time in the New 52, and the
  mysterious adventure that takes them to a whole new
  world-the world of Earth 2! The heroes of the main DC
  Universe meet their Earth 2 counterparts for the first
  time! Collects Batman/Superman #1-4 and Justice League
  #23.1: Darkseid." -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.B37C74 2014
Siqueira, Paulo, 1982-
ăinar, Yildiray, 1976-
-----------------------------------------------------
Minions / art by Renaud Collin ; written by Didier Ah-Koon. --
  London : Titan Comics, 2015- . -- col. ill. ; 29 cm. --
  Contents: v. 1. Banana! ; v. 2 Evil panic. -- Summary (from
  OCLC): One-page stories featuring the Minions, told
  primarily without words. -- Fantasy genre. -- LIBRARY HAS:
  v. 1. -- Call no.: PN6738.M565 2015
Ah-Koon, Didier.
-----------------------------------------------------
The Dark Age / Tom Taylor, Nicola Scott, Trevor Scott. -- New
  York : DC Comics, 2014. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  (Earth 2 ; v. 4) -- (The New 52!) -- "Originally published
  in single magazine form as Earth 2 17-20." -- Summary (from
  publisher via OCLC): "Once thought dead, Superman now
  returns to Earth to do the destructive bidding of Darkseid!
  The Wonders of Earth 2 have struggled to keep the forces of
  Brutal and Darkseid at bay. But now with the return of
  Superman, they can no longer stand up to the wake of
  destruction he brings. But now, with the emergence of a new
  and mysterious Batman, comes the hope that he may know how
  to defeat the rogue Man of Steel before Earth 2 is
  destroyed completely." -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.E2D3 2014
-----------------------------------------------------
The Tower of Fate / James Robinson, writer ; Nicola Scott,
  Yildiray Cinar, Tomßs Giorello, Trevor Scott, Tom Derenick,
  Ryan Winn, Ruy JosÚ, artists. -- New York : DC Comics,
  2013. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Earth 2 ; v. 2) --
  (The New 52!) -- " Originally published in single magazine
  form as Earth 2, 0, 7-12; DC Universe Presents." -- "On a
  parallel Earth, the world nearly fell to the forces of
  Apokolips. Humanity's greatest heroes, Superman, Batman and
  Wonder Woman, stopped the takeover, but perished in the
  battle. Years later, a new breed of heroes is rising on
  Earth 2! The Flash, Hawkgirl and Green Lantern are Earth's
  new trio of champions, but can they defeat an evil even
  greater than the one that killed their predecessors? --
  Superhero genre. -- Call no.: PN6728.E2T6 2013
-----------------------------------------------------
Battle Cry / James Robinson, Paul Levitz, writers ; Nicola
  Scott, Yildiray Cinar, Cafu, Julius Gopez, pencillers ;
  Trevor Scott, Rob Hunter, Cafu, Cam Smith, inkers ; Pete
  Pantazis, Jason Wright, colorists ; Dezi Sienty, Carlos M.
  Mangual, letterers. -- New York : DC Comics, 2014. -- 1 v.
  : col. ill. ; 26 cm. -- (Earth 2 ; v. 3) -- (The New 52!)
  -- Collects Earth 2 issues #13-16, 15.1, and Earth 2 annual
  #1. -- Summary (from publisher via OCLC): "The wonders of
  Earth 2, Green Lantern, Hawkgirl, Flash, Atom Smasher, The
  Sandman, Mr. Terrific and Dr. Fate, take on the forces of
  Steppenwolf and the Hunger Dogs of Apokolips when all hope
  is lost. Now a new Batman enters the fray, but is he enough
  to turn the tide and prevent Darkseid from taking control
  of Earth 2?" -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.E2B3
  2014
-----------------------------------------------------
The Kryptonian / Tom Taylor, Daniel H. Wilson, writers ;
  Nicola Scott, Eddy Barrows, pencillers ; Trevor Scott, Eber
  Ferreira, inkers ; Pete Pantazis, colorist ; Dezi Sienty,
  Taylor Esposito, Carlos M. Mangual, letterers ; J.G. Jones
  & Paul Mounts, collection cover artists. -- New York : DC
  Comics, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Earth 2 ; v.
  5) -- (The New 52!) -- Summary (from publisher via OCLC):
  "Superman is the most powerful being in the universe. And
  for once, that's not a good thing. The Last Son of Krypton
  is now an enforcer of Darkseid, the evil despot who will
  stop at nothing to take over Earth 2. However, there is one
  man who can stop them and that's Superman? A new Superman,
  named Val-Zod, has appeared and the heroes of Earth 2 must
  convince him to help them in their darkest hour in one last
  desperate attempt to stop Kal-El. Can they band together in
  time to prepare for Apokolips and the forces of Darkseid?
  And can Val-Zod become the hero they need him to be?" --
  Collects Earth 2, no. 21-26 and Earth 2: Future's End, no.
  1. -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.E2K7 2015
-----------------------------------------------------
Collision / Tom Taylor, et al., writers ; Andy Smith, et al.,
  artists ; Pete Pantazis, et al., colorists ; Dezi Sienty,
  et al., letterers. -- Burbank, CA : DC Comics, 2017. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Earth 2 ; v. 6) -- "Originally
  published in single magazine form in Earth 2 #27-32." --
  "Cataclysm has come to Earth-2. The forces of Darkseid,
  which were thought to have been repelled years ago, have
  struck back with a vengeance. Apokolips itself is attacking
  the Earth, with Darkseid's Furies leading the charge of
  destruction. This may be humanity's final hour. But Earth-2
  is not without its defenders. There are the heroes, like
  Huntress, Power Girl, and Batman. There are the soldiers of
  the World Army. There's Green Lantern and his fellow
  Avatars of the Earth, wielding the power of the planet's
  plant life, animal life, and even the air and water. But
  it's Doctor Fate, the powerful but inexperienced sorcerer,
  who alone may have the ability to repel Apokolips and save
  the planet. Empowered by the Helm of the ancient wizard
  Nabu, Doctor Fate could turn the tide against
  Apokolips...or, if the Helm were to fall into the hands of
  Darkseid's servants, Fate could be handing absolute power
  and total victory to Earth's enemies!" -- Superhero genre.
  -- Call no.: PN6728.E2C6 2017
-----------------------------------------------------
Earth 2, World's End. volume 1 / Daniel H. Wilson, Marguerite
  Bennett, Mike Johnson, writers ; Eddy Barrows, Eber
  Ferreira, Jorge Jimenez, Tyler Kirkham, et al., artists ;
  Scott McDaniel, breakdowns ; John Kalisz, et al., colorists
  ; Dezi Sienty, Carlos M. Mangual, Taylor Esposito,
  letterers. -- New York : DC Comics, 2015. -- 1 v. : col.
  ill. ; 26 cm. -- (The New 52) -- Summary (from publisher
  via OCLC): "Collecting the new weekly series that
  spotlights the darker, alternate world version of the DC
  Universe, written by bestselling author Daniel H. Wilson.
  You never know who will live and who will die in these
  stories taking place in an alternate version of the DC
  Universe, where Superman is the world's greatest villain
  and heroes like Batman, The Flash and others must fight for
  their very lives. Collects #1-11." -- Superhero genre. --
  Call no.: PN6728.E2W6 2015
-----------------------------------------------------
Earth 2, World's End. volume 2 / Daniel H. Wilson, Margueritte
  Bennett, Mike Johnson, Cullen Bunn, writers ; Scott
  McDaniel, breakdowns ; Robson Rocha, Guillermo Ortego,
  Eduardo Pansica, Paul Neary, Jack Herbert, Vicente
  Cifuentes, Jorge JimÚnez, Tyler Kirkham, et al., artists ;
  Mike Atiyeh, Andrew Dalhouse, Allen Passalaqua, et al.,
  colorists ; Carlos M. Mangual, Taylor Esposito, Corey
  Breen, Dezi Sienty, Travis Lanham, letterers. -- Burbank,
  CA : DC Comics, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  Summary (from publisher via OCLC): "Racing against time to
  find out what really happened to Superman, the Wonders of
  Earth 2 find themselves deep beneath the earth in the
  clutches of Desaad and his twisted creations. Meanwhile the
  Avatars of all different realms come to the aid of Green
  Lantern to fend off the Furies of Apokolips but will their
  combined might be enough or should they have stayed in
  captivity? The line between friend and foe is
  extraordinarily thin in a series that will leave you
  breathless! Collects Earth 2 World's End #12-26." --
  Superhero genre. -- Call no.: PN6728.E2W62 2015
-----------------------------------------------------
The Drowning / Dan Abnett, writer ; Scot Eaton, Oscar JimÚnez,
  Mark Morales, Brad Walker, Andrew Hennessy, Wayne Faucher,
  Philippe Briones, artists ; Gabe Eltaeb, colorist ; Pat
  Brosseau, letterer. -- Burbank, CA : DC Comics, 2017. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- (DC Universe Rebirth) --
  (Aquaman ; v. 1) -- "Originally published in single
  magazine form in Aquaman: Rebirth 1, Aquaman 1-6." --
  Summary (from publisher via OCLC): "Aquaman, the King of
  Atlantis, has never found a true home in either of the
  worlds that he was born of. In his undersea realm, Aquaman
  is both King and outsider. And in the surface world, he's a
  hero and an outcast. In this brand new series by
  fan-favorite writer Dan Abnett and all-star penciller Brad
  Walker, the King of Atlantis attempts to broker a peace
  between Atlantis and the surface, but this noble quest
  might force Aquaman to finally choose whether to live his
  life above the waves, or below them. Plus, Black Manta
  makes his bloody return and seeks to destroy everything and
  everyone Aquaman loves!" -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.A67D7 2017
-----------------------------------------------------
Deathstroke. -- Burbank, CA : DC Comics, 2017- . -- col. ill.
  ; 26 cm. -- (DC Universe Rebirth) -- Contents: v. 1. The
  professional ; v. 2. The gospel of Slade ; v. 3. Twilight ;
  v. 4. Defiance. -- Summary (from OCLC): Deathstroke may be
  one of the most hardened anti-heroes in the DC Universe,
  but there's no cutting corners when it comes to contract
  killing, especially when your family is on the hit list!
  Confronted by his own troubled past and challenged to
  reinvent himself before he loses everything and everyone in
  his life, Slade Wilson, a.k.a. Deathstroke, finds himself
  and those he values most in the crosshairs, stalked by an
  unseen enemy. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: v. 1. --
  Call no.: PN6728.D376D4 2017
-----------------------------------------------------
Certain People I Don't Know : Profiles of Metro Transit
  Friends. -- Minneapolis, Minn. : AimÚe Pijpers, 2009- . --
  ill. ; 11-14 cm. -- New wave genre, about commuters. --
  LIBRARY HAS: v. 1-8 (2009-2015). -- Call no.:
  PN6728.55.P488C4
-----------------------------------------------------
Bad Luck, Maybe / by A. Pijpers. -- Minneapolis, Minn. : AimÚe
  Pijpers, 2015. -- 5 p. : ill. ; 22 cm. -- "Made over the
  course of several months in 2014-2015." -- New wave genre.
  -- Call no.: PN6728.55.P488B3 2015
-----------------------------------------------------
Tales from the Darkside / scripts by Joe Hill ; illustrated by
  Charles Paul Wilson, III. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2016. -- 121 p. : ill. ; 24 cm. -- Horror genre
  television scripts. -- Call no.: PS3608 .I4342T3 2016
-----------------------------------------------------
The Outfit / by Darwyn Cooke ; edited by Scott Dunbier. -- San
  Diego : IDW Publishing, 2016. -- 152 p. : ill. ; 23 cm. --
  (Richard Stark's Parker) -- Summary (from OCLC): After
  evening the score with those who betrayed him, Parker is
  riding high, living in swank hotels and enjoying the finer
  things in life again. Until he's fingered by a squealer who
  rats him out to the Outfit for the price they put on his
  head. And they find out too late that if you push Parker,
  it better be all the way into the grave. -- Numbered "2" on
  cover. -- Detective genre. -- Call no.: PN6733.C627 O8 2016
-----------------------------------------------------
Doctor Doom / Steven A. Roman ; illustrations by Mark
  Buckingham. -- New York : BP Books, 2000. -- 369 p. : ill.
  ; 24 cm. -- (Chaos Engine ; bk. 1) -- "Based on characters
  in Marvel comics." -- Superhero fiction. -- Call no.:
  PN6728.D557R6 2000
-----------------------------------------------------
Babymouse Burns Rubber! / Jenni & Matt Holm. -- New York :
  Random House, 2010. -- 91 p. : col. ill. (black and red) ;
  18 cm. -- (Babymouse ; 12) -- Summary (from OCLC):
  Babymouse's dreams of being a race car driver come true
  when she and her best friend Wilson enter a soap box derby.
  -- Funny animal genre, about automobile racing. -- Call
  no.: PN6727.H5785B312 2010
-----------------------------------------------------
The Women Soldiers of Dahomey / comic strip: Illustrations:
  Pat Masioni, script and text: Sylvia Serbin ; pedagogical
  unit: text: Edouard Joubeaud, scientific validation: Joseph
  Adande. -- Paris, France : UNESCO ; Glasgow, United Kingdom
  : Collins, 2015. -- 90 p. : col. ill. ; 20 cm. -- (UNESCO
  Series on Women in African History) -- Includes
  bibliographical references. -- Mainly panel and caption
  style. -- Summary (from OCLC): Elite troops of women
  soldiers contributed to the military power of the Kingdom
  of Dahomey in the eighteenth and nineteenth centuries.
  Admired in their country and feared by their adversaries,
  these formidable warriors never fled from danger. The
  troops were dissolved after the fall of Behanzin
  (Gbehanzin), the last King of Dahomey, during French
  colonial expansion at the end of the nineteenth century. --
  Historical genre, about the history of Benin. -- Call no.:
  UB419.B46S47 2015
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 10,
  2018
-----------------------------------------------------
Funmilayo Ransome-Kuti and the Women's Union of Abeokuta /
  comic strip, illustrations, Alaba Onajin ; script and text,
  Obioma Ofoego ; pedagogical unit, text: Obioma Ofoego ;
  scientific validation, Toyin Falola. -- Paris, France :
  UNESCO Publishing ; Glasgow, United Kingdom : Collins,
  2015. -- 109 p. : col. ill. ; 20 cm. -- (UNESCO Series on
  Women in African History) -- Includes bibliographical
  references (p. 108-109). -- Biographical gene, about the
  Nigerian political activist. -- Call no.: HQ1815.5.Z75R356
  2015
Ransome-Kuti, Funmilayo, 1900-1978.
Abeokuta Women's Union.
-----------------------------------------------------
Marry Me, Smurfette! / by Peyo ; translated by Elizabeth
  Dennis Barton. -- New York : Simon Spotlight, 2012. -- 1 v.
  : col. ill. ; 21 cm. -- Originally published in French as
  La Schtroumpfette et la Lune. -- Summary (from OCLC):
  Smurfette promises to marry the Smurf who brings her the
  moon, setting off a series of events among her suitors. --
  "Includes 40 smurftastic stickers!" -- Fantasy prose
  fiction. -- Call no.: PN6748.S57S35313 2012
-----------------------------------------------------
A Barrel of Laughs, a Vale of Tears / Jules Feiffer. -- New
  York : HarperCollins Publishers, 1998. -- 180 p. : ill. ;
  23 cm. -- Call no.: PS3556.E42B35 1998
-----------------------------------------------------
Kaze no Tani no Naushika / Miyazaki Hayao. -- T˘ky˘ : Tokuma
  Shoten, 1990. -- col. ill. ; 19 cm. -- (Animŕju Komikkusu
  Supeshyaru) -- Complete in 4 vols. -- Science fiction
  genre. -- LIBRARY HAS: v. 1-4. -- Call no.: PN6790.J33
  M45K3 1990
Miyazaki, Hayao, 1941-
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Hi no Tori 2772 : Ch˘hen Animŕshon Eiga / gensaku, k˘sei,
  s˘kantoku Tezuka Osamu. -- T˘ky˘ : K˘dansha, 1980. -- col.
  ill. ; 19 cm. -- (K˘dansha Anime Komikkusu ; 9-12) -- Hi no
  tori nisen-nanahyaku-nanajűni. -- Film comic from a
  Japanese animated film produced in 1980, released in the
  U.S. as Phoenix 2772, and also as Space Firebird. --
  Science fiction genre. -- LIBRARY HAS: v. 1-4 -- Call no.:
  PN6790.J33 T47H52 1980
Tezuka, Osamu, 1928-1989.
-----------------------------------------------------
Shadows of the Vampire / written by Jim Zub ; art by Nelson
  Daniel ; letters by Neil Uyetake. -- 1 v. : col. ill. ; 26
  cm. -- (Dungeons & Dragons) -- Originally published as
  Dungeons & Dragons issues #1-5. -- Includes the short story
  "Tyranny of Dragons" by Bart Carroll and David Baldeon. --
  Summary (from OCLC): Things have never looked more dire, as
  mysterious forces draw the legendary ranger and his crew of
  adventurers to Ravenloft, the Realm of Terror, where they
  find themselves face to face with undead horrors in the
  land of eternal night. -- Fantasy genre. -- Call no.:
  PN6728.D815S48 2016
-----------------------------------------------------
Don't Get Eaten by Anything : a Collection of "The Dailies"
  2011-2013 / Dakota McFadzean. -- Greenwich, Nova Scotia :
  Conundrum Press, 2015. -- 370 p. : col. ill. ; 22 cm. --
  "This volume collects three years of Dakota McFadzean's The
  Dailies, which he began drawing every day and posting
  online in 2010." -- Alternative genre webcomics. -- Call
  no.: PN6733.M308D6 2015
-----------------------------------------------------
Red Barry, "Undercover Man" / story and art, Will Gould ; art
  assistant, Walter Frehm ; editor and designer, Dean
  Mullaney. -- San Diego : IDW Publishing, 2016- . -- ill.
  (some col.) ; 23 x 29 cm. -- (The Library of American
  Comics) -- Introduction (v. 1) by Bruce Canwell. -- "This
  two-volume series will reprint the complete dailies and
  color Sundays." -- Detective genre. -- LIBRARY HAS: v. 1.
  -- Call no.: PN6728.R38L5 2016
Gould, Will, 1911-1984.
-----------------------------------------------------
Who Killed Kurt Cobain? / written and illustrated by Nicolas
  Otero ; lettered by Troy Little ; translated by Ivanka
  Hahnenberger ; edited by Justin Eisinger. -- San Diego, CA
  : IDW Publishing, 2016. -- 152 p. : ill. ; 28 cm. --
  "Adapted from the novel Le Roman de Boddah by HÚlo´se Guay
  de Bellissen". -- "Originally published by GlÚnat as 'Le
  roman de Boddah.'" -- Summary (from OCLC): Recounts
  real-life events from Cobain's life, as narrated by his
  childhood imaginary friend, Boddah. Traces the arc of
  modern rock's greatest icon from the dark clubs of Seattle
  to the bright lights of the world stage and all the angst,
  horror, and thrill that came with that ride. --
  Biographical genre. -- Call no.: PN6747 .O77R613 2016
Cobain, Kurt, 1967-1994.
Little, Troy, 1973-
-----------------------------------------------------
566 Frames / text, illustrations and translation by Dennis
  Wojda ; edited by Phil Hall with the help of Betty and Eric
  Bednarski. -- Northampton, Northants : Borderline Press,
  2013. -- 287 p. : col. ill. (blue and black) ; 20 cm. --
  "Takes the reader for a ride through imperial Russia to
  Nazi-occupied Warsaw, ending up in Stockholm in the
  swinging sixties." -- Translation of 566 Kadrˇw. --
  Autobiographical genre. -- Call no.: PN6790.P63 W6F513 2013
Hall, Phil, 1962-
Bednarski, Betty, 1943-
-----------------------------------------------------
Lafcadio Hearn's The Faceless Ghost and Other Macabre Tales
  from Japan / Sean Michael Wilson ; illustrated by Michiru
  Morikawa. -- Boston & London : Shambhala, 2015. -- 1 v. :
  ill. ; 23 cm. -- Contents: Diplomacy ; The snow woman ; Of
  a mirror and a bell ; Hoichi the earless ; The faceless
  ghost ; The gratitude of the Samebito. -- Summary (from
  OCLC): Over one hundred years ago, the writer Lafcadio
  Hearn gathered and translated into English a selection of
  traditional Japanese ghost/mystery stories. They were
  published as Kwaidan: Stories and Studies of Strange
  Things. In this new graphic novel, acclaimed manga creator
  Sean Michael Wilson retells six of these stories. All of
  them are very well known in Japan, where ghosts and demons
  are often called yokai, meaning "the mysterious and weird."
  -- Horror genre. -- Call no.: PN6790.J33 M618L3 2015
Hearn, Lafcadio, 1850-1904.
-----------------------------------------------------
Exquisite Corpses / edited by by Ryan Sands. -- Oakland,
  California : Ryan Sands, 20--? -- 134 p. : ill. ; 22 cm. --
  (Electric Ant ; issue 2) -- A zine that includes
  substantial comics content. -- Alternative genre. -- Call
  no.: PN6726.E4202 2000z
-----------------------------------------------------
Thor : the Warriors Three : the Complete Collection / Len
  Wein, Stan Lee, Tom Defalco, and others, writers ; Jack
  Kirby, Marie Severin, John Buscema, and others, pencillers.
  -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2013. -- 1 v. : col.
  ill. ; 26 cm. -- Originally published in magazine form as
  Thor #400, #410, #415-416, Annual #2 and #17; Incredible
  Hulk #102; Marvel Spotlight #30; Marvel Fanfare #13 and
  #34-37; Journey Into Mystery #-1; Warriors Three #1-4;
  Tales to Astonish #101; Marvel Comics Presents #66; and
  Marvel Super-Heroes #15. -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.T48W32 2013
-----------------------------------------------------
Dirk Gently's Holistic Detective Agency : the Salmon of Doubt.
  Volume 1 / written by Arvind Ethan David ; art by Ilias
  Kyriazis. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 113
  p. : col. ill. ; 26 cm. -- Spine title: Douglas Adams' Dirk
  Gently : the Salmon of Doubt -- "Originally published as
  Dirk Gently's Holistic Detective Agency: the Salmon of
  Doubt issues #1-5." -- Detective genre. -- Call no.:
  PN6728.D538S3 2017
-----------------------------------------------------
Reinforcements / story and script by Chris Ryall & Christos
  Gage ; art by Paolo Villanelli and David Messina ; inks by
  Michael Pasta ; colors by Alessandra Alexakis ; letters by
  Shawn Lee. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 1 v.
  : col. ill. ; 26 cm. -- (Rom ; v. 2) -- Originally
  published as ROM issues #5-9 and ROM Annual 2017. --
  Summary (from OCLC): The Revolution has ended. Rom is more
  alone than ever in his fight against the Dire Wraiths? Or
  is he? Introducing two armored faces very familiar to Rom.
  But whose side are they on? -- Superhero and science
  fiction genres. -- Call no.: PN6728.R662R4 2017
-----------------------------------------------------
My Little Pony : Friendship is Magic. volume 12 / written by
  Ted Anderson, Jeremy Whitley, and James Asmus ; art by Andy
  Price, Jay Fosgitt, and Tony Fleecs ; colors by Heather
  Breckel ; letters by Neil Uyetake. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- Collects
  issues #48-53. -- Funny animal and fantasy genres. -- Call
  no.: PN6728.M89F712 2017
-----------------------------------------------------
Revival / written by Joe Harris ; art by Matthew Dow Smith and
  Andrew Currie. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. --
  112 p. : col. ill. ; 27 cm. -- (X-Files ; v. 1) -- Contains
  the stories "Active Shooter," "Dia De Los Muertos," and
  "Ismael" from issues #1-5 of The X-Files series. --
  Detective and science fiction genres. -- Call no.:
  PN6728.X14R42 2016
-----------------------------------------------------
Micronauts : Earthbound / written by Cullen Bunn and Jimmy
  Johnston ; art by Chris "Panda" Mercier (Revolution) and
  Max Dunbar (#7-11). -- San Diego, CA : IDW Publishing,
  2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Micronauts ; v. 2)
  -- Originally published as Micronauts Revolution and
  Micronauts issues 7-11. -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.M4756E3 2017
-----------------------------------------------------
Top 100 Comic Book Movies / written, edited and designed by
  Gary Gerani. -- San Diego, CA : IDW Publishing : Fantastic
  Press, 2017. -- 200 . : col. ill. ; 28 cm. -- Includes
  index. -- "Screenwriter/film historian Gary (Pumpkinhead)
  Gerani reviews and ranks the cinema's most celebrated comic
  book movies, from low-budget cliffhangers to today's
  special effects extravaganzas." -- Call no.: PN1995.9.C36G4
  2017
-----------------------------------------------------
Red Range : a Wild Western Adventure / Joe R. Lansdale,
  creator & writer ; Sam J. Glanzman, illustrator ; Jorge
  Blanco & JOK, colorists ; Douglas Potter, letterer. -- San
  Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 112 p. : col. ill. ;
  27 cm -- With additional material by Stephen R. Bissette
  and Jon B. Cooke. -- "In a tale of hope set amidst the
  hyper violence of America's 19th century, Red Range tells
  the tale of Red Mask, a tough-as-nails vigilante who rides
  to fight the tragic racism of a Klan-dominated Texas.
  Written by multiple Bram Stoker Award winner Joe R.
  Lansdale and illustrated by Golden Age comic book master
  and WWII veteran, Sam J. Glanzman, this volume presents the
  classic graphic novel in color for the first time, and
  includes an introduction by Mojo Press' Richard Klaw and
  Afterword by Stephen R. Bissette. As a bonus, this book
  contains a little-seen story by Glanzman, 'I Could Eat A
  Horse!'" -- Western genre, with an African American title
  character. -- Call no.: PN6727.G56R4 2017
-----------------------------------------------------
Dirk Gently's Holistic Detective Agency : Big Holistic Graphic
  Novel. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 223 p. :
  col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published as Dirk
  Gently's Holistic Detective Agency: The Interconnectedness
  of All Kings issues #1-5 and Dirk Gently's Holistic
  Detective Agency: A Spoon Too Short issues #1-5." --
  Detective genre. -- Call no.: PN6728.D538B5 2016
-----------------------------------------------------
Dirk Gently's Holistic Detective Agency : a Spoon Too Short /
  written by Arvind Ethan David ; art by Ilias Kyriazia ;
  colors by Charlie Kirchoff ; letters by Shawn Lee & Robbie
  Robbins. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 109 p.
  : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published as Dirk
  Gently's Holistic Detective Agency: a spoon too short
  issues #1-5." -- "After the many and conflicting versions
  of the legendary Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas
  Adams created Dirk Gently: a detective with a belief in the
  fundamental interconnectedness of all things, a troubled
  relationship with the laws of probability and quantum
  physics, and a love of cats and pizza. After the events of
  "Dirk Gently's Holistic Detective Agency" and "The Long
  Dark Tea Time," but prior to the detective's relocation to
  California in "The Interconnectedness of All Kings," Dirk
  finds himself investigating a bizarre case of poaching,
  dumbstruck tourists, and the inner membranes of a
  rhinoceros' nose." -- Detective genre. -- Call no.:
  PN6728.D538S63 2016
-----------------------------------------------------
Umbra. -- Berkeley, CA : Image Comics, 2006. -- col. ill. ; 26
  cm. -- Published no. 1 (June 2006) - no. 3 (Sept. 2006). --
  Detective genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-3. -- Call no.:
  PN6728.7 .I5U5
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Skylanders : Dive, Dive, Dive! / story by Ron Marz & David A.
  Rodriguez ; art by Fico Ossio ; edited by David Hedgecock.
  -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 1 v. : col.
  ill. ; 24 cm. -- Originally published in Skylanders issues
  #4-6. -- Fantasy genre. -- Call no.: PN6728.S535D5 2016
-----------------------------------------------------
Return of the Purple Pieman / written by Georgia Ball ; art by
  Amy Mebberson ; colors by Amy Mebberson and Fernando
  Peniche. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 1 v. :
  col. ill. ; 24 cm. -- (Strawberry Shortcake ; v. 1) --
  First published as "Strawberry Shortcake" issues #1-2 and
  "Strawberry Shortcake free comic book day edition." --
  Fantasy and funny kid genres. -- Call no.: PN6728.S765367R4
  2016
-----------------------------------------------------
Blackest Night / writer, Geoff Johns ; penciller, Ivan Reis ;
  inker, Oclair Albert. -- New York : DC Comics, 2010. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published in single
  magazine form in Blackest night 0-8, Blackest night
  director's cut 1." -- Summary (from OCLC): Hal Jordan and
  the Green Lantern Corps must join forces with their rivals
  of the other colors to battle the Black Lanterns, an army
  of undead superheroes and villains, all their deceased
  friends and foes, who are out to destroy all life. --
  Superhero genre. -- Call no.: PN6728.G74B54 2010
-----------------------------------------------------
Dominique Laveau : Voodoo Child. -- New York : DC Comics,
  2012. -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (May 2012) -
  no. 7 (Nov. 2012), per Grand Comics Database. -- (Vertigo)
  -- Horror genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-7. -- Call no.:
  PN6728.8.D3D63
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Wonder Woman. -- Burbank, CA : DC Comics, 2017- . -- col. ill.
  ; 26 cm. -- (DC Universe Rebirth) -- Contents: 1. The Lies
  ; 2. Year One ; 3. The Truth ; 4. Godwatch ; 5. Heart of
  the Amazon ; 6. Children of the Gods. -- Volume 1 reprints
  Wonder Woman Rebirth #1 and Wonder Woman (2016) #1, 3, 5,
  7, 9, 11. Volume 2 reprints #2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Volume
  3 reprints #13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Volume 4 reprints
  #16, 18, 20, 22, 24 and Wonder Woman Annual (2017) #1. --
  Superheroine genre. -- LIBRARY HAS: v. 1. -- Call no.:
  PN6728.W62D2 2017
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 11,
  2018 
-----------------------------------------------------
Blood / Brian Azzarello, writer, Cliff Chiang, artist, Tony
  Akins, artist. -- New York : DC Comics, 2012. -- 1 v. :
  col. ill. ; 26 cm. -- (The New 52!) -- (Wonder Woman ; v.
  1) -- "Originally published in single magazine form in
  Wonder Woman 1-6." -- Summary (from OCLC): Hippolyta, queen
  of the Amazons, has kept a secret from her daughter all her
  life-and when Wonder Woman learns who her father is, her
  life will shatter like brittle clay. The only one more
  shocked than Diana by this revelation? Bloodthirsty Hera.
  So why is her sinister daughter, Strife, so eager for the
  truth to be told? -- Superheroine genre. -- Call no.:
  PN6728.W62B53 2012
-----------------------------------------------------
The Flash. -- Burbank, CA : DC Comics, 2017- . -- col. ill. ;
  26 cm. -- (DC Universe Rebirth) -- Volume 1 "Originally
  published in single magazine form in The Flash Rebirth 1
  and the Flash 1-8." -- Contents: v. 1. Lightning strikes
  twice ; v. 2. Speed of darkness ; v. 3. Rogues reloaded ;
  v. 4. Running scared ; v. 5. Negative ; v. 6. Cold day in
  Hell. -- Summary (from publisher via OCLC): "A new storm
  brews over Central City and disproves the old adage about
  lightning never, well, you know. Just as Barry begins to
  feel overwhelmed fighting crime, a new speedster debuts.
  But just where did this amazing new friend come from?
  Spinning directly out of the epic events of DC Universe:
  Rebirth, the Fastest Man Alive finds himself at the center
  of a DC Universe at a crossroads and reeling from the
  reemergence of his protegee, Wally West." -- Superhero
  genre. -- LIBRARY HAS: v. 1. -- Call no.: PN6728.F54D22
  2017
-----------------------------------------------------
The Flash. -- New York : DC Comics, 2012- . -- col. ill. ; 26
  cm. -- (The New 52!) -- Originally published in single
  magazine form. -- Contents: v. 1. Move forward ; v. 2.
  Rogues revolution ; v. 3. Gorilla warfare ; v. 4. Reverse ;
  v. 5. History lessons ; v. 6. Out of time ; v. 7. Savage
  world ; v.8. Zoom. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: v.
  1-4. -- Call no.: PN6728.F54N4 2012
-----------------------------------------------------
The Flash Chronicles. Vol. 1 / Robert Kanigher, John Broome,
  writers ; all covers and art pencilled by Carmine infantino
  and inked by Joe Giella, unless otherwise noted. -- New
  York : DC Comics, 2009. -- 158 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published in single magazine form in Showcase
  #4, #8, #13, #14 and The Flash #105-106." -- Superhero
  genre. -- Call no.: PN6728.F54C47 2009
-----------------------------------------------------
Saga / Brian K. Vaughan, writer ; Fiona Staples, artist ;
  Fonografiks, lettering & design ; coordinator, Eric
  Stephenson. -- Berkeley, Calif. : Image Comics, 2012- . --
  col. ill. ; 26 cm. -- Summary (from v. 1): "The sweeping
  tale of one young family fighting to find their place in
  the universe. When two soldiers from opposite sides of a
  never-ending galactic war fall in love, they risk
  everything to bring a fragile new life into a dangerous old
  world." -- Contents: v. 1. Saga #1-6 ; v. 2. Saga #7-12 ;
  v. 3. Saga #13-18 ; v. 4. Saga #19-24 ; v. 5. Saga #25-30 ;
  v. 6. Saga #31-36 ; v. 7. Saga #37-42 ; v. 8. Saga #43-48.
  -- Science fiction and romance genres. -- LIBRARY HAS: v.
  1-3. -- Call no.: PN6728.S204S3 2012
-----------------------------------------------------
Future Quest / Jeff Parker, writer. -- Burbank, CA : DC
  Comics, 2017- . -- col. ill. ; 26 cm. -- Volume 1:
  "Originally published in single magazine form in Future
  Quest 1-6." -- Volume 2: "Originally published in single
  magazine form in Future Quest 7-12." -- Summary (from
  publisher via OCLC): "When worlds collide, it's up to
  Hanna-Barbera's most well-known adventure-seeking heroes to
  save the galaxy! Johnny Quest, Space Ghost, The Herculoids,
  and more are re-imagined here in this new action-adventure
  thriller! When the adventurous and inquisitive Jonny Quest
  and his adoptive brother Hadji make a startling discovery
  in the swamplands of Florida, they are pulled into an epic
  struggle between the Space Rangers and a dangerous villain
  who threatens the galaxy. Now it's up to the combined
  forces of Jonny Quest, Space Ghost, The Herculoids,
  Birdman, Frankenstein Jr., The Impossibles, The Galaxy Trio
  and Mightor to stop him and save their universe!" --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: v. 1. -- Call no.:
  PN6728.F876F8 2017
-----------------------------------------------------
Superman : Lois and Clark / written by Dan Jurgens ; pencils
  by Neil Edwards, Marco Santucci, Stephen Segovia, Lee Weeks
  ; inks by Sergio Cariello, Neil Edwards, Scott Hanna, Jay
  Leisten, Art Thibert, Lee Weeks ; color by Brad Anderson,
  Jeromy Cox ; letters by A Larger World Studios' Joshua
  Cozine & Troy Peteri. -- Burbank, CA : DC Comics, 2016. --
  1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (DC Road to Rebirth) --
  "Originally published in single magazine form in Superman:
  Lois and Clark 1-8." -- Summary (from publisher via OCLC):
  "Following the epic events of Convergence, here are the
  adventures of the last sons and daughter of the Krypton and
  Earth as they try to survive in a world not their own. But
  can they keep this world from suffering the same fate as
  their own? Can this Superman stop the villains he once
  fought before they are created on this world? What is
  Intergang, and why does Lois's discovery of it place
  everyone she loves in jeopardy? What will happen when their
  nine-year-old son learns the true identity of his parents?
  Make way for the original power couple, for better, for
  worse, in sickness and in health, until death do them
  part!" -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.S8L632 2016
-----------------------------------------------------
Superman : the Men of Tomorrow / written by Geoff Johns ;
  pencils by John Romita Jr. ; inks by Klaus Janson ; color
  by Laura Martin [and four others] ; letters by Sal
  Cipriano, Travis Lanham ; original series & collection
  cover art by John Romita Jr., Klaus Janson & Laura Martin.
  -- New York : DC Comics, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm.
  -- Summary (from publisher via OCLC): "Enter Ulysses, the
  Man of Tomorrow, into the Man of Steel's life. This strange
  visitor shares many of Kal-El's experiences, including
  having been rocketed from a world with no future. New and
  exciting mysteries and adventures await. Plus, Perry White
  offers Clark a chance to return to The Daily Planet!
  Collects Superman #32-39." -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.S8M4 2015
-----------------------------------------------------
Andromeda Quarterly. -- Pittsburgh, PA : Little Tired Press,
  2012-2014? -- ill. ; 19-22 cm. -- Published no. 1 (Oct.
  2012) - no. 7. -- Alternative genre anthology. -- LIBRARY
  HAS: no. 7. -- Call no.: PN6726.A45
-----------------------------------------------------
Avengers & X-Men : Axis. -- New York : Marvel Worldwide, Inc.,
  2014-2015. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 9 numbers,
  per Grand Comics Database. -- Cover title: Avengers X-Men
  Axis. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-9. -- Call
  no.: PN6728.8.M3 A944 2014
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Superman Earth One. Volume 3 / written by J. Michael
  Straczynski ; pencils by Ardian Syaf. -- New York : DC
  Comics, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 27 cm. -- Summary (from
  publisher via OCLC): "Follows a young Clark Kent as he
  continues his journey toward becoming the World's Greatest
  Super Hero. After defeating villains terrestrial and
  beyond, Superman faces a threat that he can't simply
  outmuscle. A threat smarter, more cunning and deadly than
  he can imagine: the Luthors!" -- Superhero genre. -- Call
  no.: PN6728.S8E23 2015
-----------------------------------------------------
Kinoko's The Epic of Gilgamesh. #2. -- Kinoko, 2013. -- 40 p.
  : ill. ; 24 cm. -- "Part 2 of 3 of Kinoko's retelling." --
  Kinoko is Kinoko Evans. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6728.55.K535E62 2013
-----------------------------------------------------
Snackies / Nick Sumida. -- San Francisco, CA : Youth in
  Decline, 2014. -- 1 v. : col. ill. (black and green) ; 18
  cm. -- Alternative genre. -- Call no.: PN6727.S7992S58 2014
-----------------------------------------------------
Edna II / Sophie Goldstein. -- White River Junction, VT :
  Sophie Goldstein, 2013. -- 23 p. : ill. ; 21 cm. -- New
  wave genre. -- Call no.: PN6728.55.G583E32 2013
-----------------------------------------------------
Symbology : an A to Z of Archetypes & Epiphanies / by Annie
  Murphy. -- Portland, Oregon : Grimoire Press, 2014. -- 28
  p. : ill. ; 27 cm. -- Alternative and women's genres. --
  Call no.: PN6727.M763S9 2014
-----------------------------------------------------
Earth 2 Annual. -- New York : DC Comics, 2013-2014. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (July 2013) - no. 2 (Mar.
  2014). -- (The New 52) -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS:
  no. 1-2. -- Call no.: PN6728.8.D3E202
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Earth 2. -- New York : DC Comics, 2012-2015. -- col. ill. ; 26
  cm. -- Published no. 1 (July 2012) - no. 32 (May 2015). --
  (The New 52) -- An issue 0 (zero) is dated November 2012.
  -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 0-32. -- Call no.:
  PN6728.8.D3E2
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Lovers Only. #1 / by Mickey Zacchilli, Cathy G. Johnson, and
  Sophia Foster-Dimino. -- San Francisco, CA : Youth in
  Decline ; Providence, RI : Price Tapes, 2015. -- 32 p. :
  col. ill. ; 22 cm. -- "Teen romance comix." -- Romance and
  new wave genres. -- Call no.: PN6728.55.Z25L6 2015
-----------------------------------------------------
Batman Beyond. -- New York : DC Comics, 2011. -- col. ill. ;
  26 cm. -- Published no. 1 (Mar. 2011) - no. 8 (Oct. 2011).
  -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-8. -- Call no.:
  PN6728.8.D3B3137
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Jennie Wood's Flutter / written and created by Jennie Wood ;
  art and letters by Jeff McComsey. -- San Bernardino, CA :
  215 Ink, 2013- . -- col. ill. ; 26 cm. -- Contents: v. 1.
  Hell can wait ; v. 2. Don't let me die nervous. -- Summary
  (from publisher via OCLC): "Fifteen year-old Lily
  shape-shifts into a boy to get the girl. Chaos ensues from
  pretending to be someone she's not. While coming to terms
  with who she really is and what she's done, Lily learns
  that life as a boy is just as difficult." -- Alternative
  genre, about identity and sexual orientation. -- LIBRARY
  HAS: v. 1. -- Call no.: PN6727.M2572J4 2013
-----------------------------------------------------
Legend of the Mantamaji / Eric Dean Seaton, creator ; Brandon
  Palas, artist ; Andrew Dalhouse, colorist ; Deron Bennett,
  letterer. -- Toluca Lake, Calif. : "And... Action!"
  Entertainment, 2014-2015. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete
  in 3 vols -- "Elijah Alexander, New York's hottest,
  cockiest, and most media-hungry Assistant District
  Attorney, is about to learn something shocking: he is not
  even human. He's the last of the Mantamaji, a long-lost
  race of warriors who once protected humanity when the world
  was young. Now another Mantamaji the worst of all their
  kind has reawakened to visit doom on all of humanity. Can
  Elijah accept his past, reject his present life, and learn
  about his talents, in time to defeat the villain who killed
  all the other Mantamaji before him? Legend of the Mantamaji
  is a three-book graphic novel series whose sweeping tale of
  magic and mystery, heroes and villains, has a fresh look, a
  modern setting and an ancient beat. "-- Superhero genre,
  evoking African legend. -- LIBRARY HAS: v. 1. -- Call no.:
  PN6727.P343L4 2014
-----------------------------------------------------
Feedback. -- Portland, OR : John Isaacson, 2007- . -- ill. ;
  15-18 cm. -- Minicomic reviewing music shows in Portland
  and elsewhere (rock concerts). -- New wave genre. --
  LIBRARY HAS: no. 13 (2012). -- Call no.: PN6728.55 .I77F4
-----------------------------------------------------
Adult Babysitting. Volume one / Maryanna Hoggatt. -- Portland,
  Or. : Maryanna Hoggatt, 2012. -- 1 v. : ill. (some col.) ;
  17 cm. -- "Tales, lessons, & wisdom from a real-life
  Portland bartender." -- Summary (from OCLC): Memoir comic
  by a Southeast Portland bartender about bars, barflies, and
  barfing. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6728.55.H5625A3 2012
-----------------------------------------------------
Adult Babysitting. Volume two / Maryanna Hoggatt. -- Portland,
  Or. : Maryanna Hoggatt, 2013. -- 1 v. : ill. (some col.) ;
  17 cm. -- "Adult babysitting is a comic series featuring
  tales, lessons & wisdom from a real-life Portland
  bartender." -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6728.55.H5625A302 2013
-----------------------------------------------------
Avengers : The Children's Crusade. -- New York : Marvel
  Worldwide, 2010-2012. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in
  9 nos. -- (Marvel Limited Series) -- Superhero genre. --
  LIBRARY HAS: no. 1-9. -- Call no.: PN6728.8.M3A9475 2010
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 15,
  2018 
-----------------------------------------------------
Adventure Comics. -- New York : DC Comics, 2009-2011. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 0 (Apr. 2009) - no. 12 (Aug.
  2010) and no. 516 (Sept. 2010) - no. 529 (Oct. 2011). --
  Issues 1-12 numbered also 504-515 in continuation of the
  numbering of the 1938-1983 series. -- Superhero genre. --
  LIBRARY HAS: no. 0-12; 516-529. -- Call no.: PN6728.7.D3A27
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
A+X. -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2012-2014. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Dec. 2012) - no. 18 (May
  2014), per Grand Comics Database. -- (Marvel Now!) --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-18. -- Call no.:
  PN6728.8.M3A12
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Kid˘ But˘den Jţ Gandamu Batoru Memorii. -- T˘ky˘ : Rap˘to,
  1995. -- 120 p. : ill. (some col.) ; 26 cm. -- (Rap˘to
  Derakkusu) -- Summary: Art design and staff interviews for
  the anime Kid˘ But˘den G Gandamu (Mobile Fighter G-Gundam),
  edited by Komaki Masanobu. -- Call no.: PN6790.J33 T57M622
  1995
Komaki, Masanobu.
-----------------------------------------------------
Hauru no Ugoku Shiro : Miyazaki Hayao Kantoku sakuhin = Howl's
  Moving Castle / henshű Shimada Hiroshi. -- T˘ky˘ :
  Sh˘gakkan, 2005. -- 49 p. : col. ill. ; 26 cm. -- (This is
  Animation) -- A book about the motion picture Hauru no
  Ugoku Shiro (Howl's Moving Castle). -- Call no.:
  PN1997.5.H695H33 2005
Miyazaki, Hayao, 1941-
Shimada, Hiroshi.
-----------------------------------------------------
Doragon B˘ru GT PÔfekuto Fairu. -- T˘ky˘ : Shueisha, 1997. --
  99 p. : col. ill. ; 19 cm. -- (Janpu Komikkusu Serekushon)
  -- (Janpu Anime Komikkusu Junia) -- Summary: Character
  design and information about the Dragonball GT anime and
  manga. -- Superhero genre. -- Call no.: PN6790.J33 T6D68
  1997
-----------------------------------------------------
Comic Box. -- T˘ky˘ : Fyűjon Purodakuto, . -- ill. ; 26 cm. --
  A periodical about Japanese comics, with a few articles in
  English. -- LIBRARY HAS: no. 66, 98-99, 109 (1989-1999). --
  Call no.: PN6790.J3C56
-----------------------------------------------------
Majo no Takkyűbin / Miyazaki Hayao kantoku sakuhin - Gensaku /
  Kadono Eiko. -- T˘ky˘ : Sh˘gakukan, 1989. -- 43 p. : col.
  ill. ; 26 cm. -- (Jisu izu Animŕshon = This is Animation)
  -- Based on the film "Majo no Takkyűbin" (Kiki's Delivery
  Service). -- Story told in stills and captions. -- Fantasy
  genre. -- Call no.: PN6790.J34M32 1989
Miyazaki, Hayao, 1941-
Kadono, Eiko.
-----------------------------------------------------
Majo no Takkyűbin / gensaku Kadono Eiko ; kantoku Miyazaki
  Hayao. -- T˘ky˘ : Tokuma Shoten, 1989. -- 111 p. : ill. ;
  27 cm. -- (Tokuma Anime Ehon ; 6) -- Summary (from OCLC):
  Kiki leaves her family and flies off to a faraway city
  where she starts her own business as part of learning her
  craft as a witch. As her job opens up a world of fun-filled
  escapades and new friendships, Kiki discovers that the
  confidence she needs to overcome the challenges of growing
  up is within herself and not in her magic. -- Fantasy
  genre. -- Call no.: PN6790.J34M32 1989b
Miyazaki, Hayao, 1941-
Kadono, Eiko.
-----------------------------------------------------
I Can't Speak 'n' Spell So Well. #3 / by Sean Christensen, et
  al. -- Portland, OR : S. Christensen, 2007. -- 14 p. : ill.
  ; 14 cm. -- "All artwork by Sean Christensen, Stefan Saito,
  Beefcon, Jenn Jams, Clearly Christine, Alisa Awesome, &
  Jessie Messy." -- New wave genre. -- Call no.:
  PN6728.55.C473 I203 2007
-----------------------------------------------------
2005 : a Fragment of the Larger Work / by Sean Christensen ;
  edited by Andrice Arp. -- United States : Sean Christensen
  A.B.T., 2012?- . -- ill. ; 14 cm. -- New wave genre. --
  LIBRARY HAS: no. 4 (2013). -- Call no.: PN6728.55.C473T9
-----------------------------------------------------
I Can't Speak & Spell So Well. [#1] / by Sean Christensen and
  Stefan Saito. -- Portland, OR : S. Christensen, 2007. -- 18
  p. : ill. ; 14 cm. -- New wave genre. -- Call no.:
  PN6728.55.C473 I2 2007
-----------------------------------------------------
Other Worlds / edited by Sean Christensen A.B.T. ;
  contributors, Kevin Hooyman [and 21 others]. -- Gridlords,
  2013. -- 1 v. : ill. ; 14 cm. -- New wave genre. -- Call
  no.: PN6728.55.G727 O8 2013
-----------------------------------------------------
All Todays Faces in All Tomorrows Memories / by Sean
  Christensen Awesome But True. -- Portland, OR : Sean
  Christensen, 2008. -- 12 p. : col. ill. ; 13 cm. -- New
  wave genre. -- Call no.: PN6728.55.C473A4 2008
-----------------------------------------------------
Fante Bukowski / Noah Van Sciver. -- Seattle, Washington :
  Fantagraphics Books, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 17 cm. --
  Summary (from publisher via OCLC): "Noah Van Sciver's
  latest graphic novella drops in on the life of the
  self-styled, aspiring young writer, Fante Bukowski, as he
  delusively makes his way to literary fame and fortune, one
  drink at a time. Living in a cheap hotel, consorting with
  the debased and downtrodden, searching for that golden idea
  that will rocket him to the success he yearns for as the
  great American novelist, and to get respect from his father
  once and for all. But, there's just one problem: Fante
  Bukowski has no talent for writing." -- Alternative
  genre.-- Call no.: PN6727.V325F3 2015
-----------------------------------------------------
Zebadiah. Part II / by Asher Z. Craw. -- Portland, Oregon :
  Asher Z. Craw, 2013. -- 1 v. : ill. ; 22 cm. -- Other
  title: Rememer Zebediah. -- New wave genre. -- Call no.:
  PN6728.55.C688Z402 2013
-----------------------------------------------------
Nutmeg / by David Lucas. -- New York : Alfred A. Knopf, 2006.
  -- 1 v. : col. ill. ; 31 cm. -- A children's book in a
  style that approaches comics. --Fantasy genre. -- Call no.:
  PN6737.L77N8 2006
Lucas, David, 1966-
-----------------------------------------------------
Take a Picture / Asher Z. Craw. -- Asher Z. Craw, 2012. -- 1
  v. : ill. ; 20 cm. -- Contents: "Unknown" ; "The Ladder is
  Always There : an adaptation of Adrienne Rich's Diving into
  the Wreck." -- New wave genre. -- Call no.:
  PN6728.55.C688T3 2012
-----------------------------------------------------
Nutmeg / art by Jackie Crofts ; words by James F. Wright. --
  Pittsburgh, Pa. : Action Lab Comics, 2015- . -- col. ill. ;
  26 cm. -- Reprint collections. -- Contents: v. 1. Early
  fall : taste buddies (Nutmeg issues 1-3) ; v. 2. Late fall
  : brownie points (issues 4-6) ; v. 3. Early winter : femme
  brulee (issues 7-9). -- "A coming-of-age culinary crime
  saga with a lot of bite, Nutmeg is sure to whet your
  appetite." -- Cooking and detective genres. -- LIBRARY HAS:
  v. 1. -- Call no.: PN6727.C693N8 2015
-----------------------------------------------------
Vision Quest. -- Portland, OR, 2015- . -- ill. ; 44 cm. --
  "Mature readers." -- Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no.
  1. -- Call no.: PN6726.V496
-----------------------------------------------------
Intruder : Comics Newspaper. -- Seattle : Intruder, 2012- . --
  ill. ; 43 cm. -- "Intruder is a free, quarterly, co-op,
  comics newspaper that started in March of 2012 consisting
  of 16+ Seattle based, darkly comedic cartoonists." -- "For
  mature readers." -- Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no.
  16 (2015). -- Call no.: PN6726 .I53
-----------------------------------------------------
What Are Crass? / Sean Christensen, et al. -- Portland, OR :
  S. Christensen, 2008. -- 68 p. : ill. ; 22 cm. --
  Additional art by Theo Ellsworth, Amy Kuttab, Catherine
  Peach, and Stefan Saito. -- Contents: Tunnel vision ; So
  heat ; Getting over mountains ; You make me stronger ;
  Piggy back ride ; Pulling ; Tall crass ; What do we do with
  ourselves ; Sleeping sacks ; Magic cola ; Is this
  intentional? ; Do you dance? ; Hair ; Our tree ; Islands ;
  The saddest thing ; Imagine ; Lucky stars ; It's here ;
  Division 1998 ; Being safe ; Thanks for hanging out ; 1 2 3
  no wait ; Not very lively ; Grid trek ; Invaders. -- New
  wave genre. -- Call no.: PN6728.55.C473W47 2008
-----------------------------------------------------
Polizia 06 / LÚo. -- Marseille, France : Le Dernier Cri, 2006.
  -- 1 v. : all col. ill. ; 21 cm. -- (LDC ; no. 9) -- "Un
  passage Ó tabac de Leo. Special Dernier Cri 200 ex. Fev/06.
  yvang.com. Un recueil multirabats. lederniercri.org." --
  LÚo QuiÚvreux. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6747.Q5P6 2006
QuiÚvreux, LÚo.
-----------------------------------------------------
UR / Eric Haven. -- Richmond, VA : AdHouse Books LLC, 2014. --
  1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- Summary (from OCLC): UR is a
  collection of work that has appeared in various comic
  anthologies. Dark, absurdist, and deadpan, these stories
  reflect the apocalyptic undercurrent of the modern era. --
  Contents: Man-cat ; Reptilica ; Bed Man, dream-lord of the
  night sky ; Even an android can dance ; The equestrian ;
  Race Murdock. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6727.H345265U7 2014
-----------------------------------------------------
Invincible Summer. 20 ; Clutch. 23 / Nicole G., Clutch McB. --
  Portland, OR : Nicole G., 2011. -- 1 v. : ill. ; 18 cm. --
  Autobiographical genre. -- Call no.: PN6727.G395 I54 2011
Georges, Nicole J.
McBastard, Clutch.
-----------------------------------------------------
Dog Man / written and illustrated by Dav Pilkey, as George
  Beard and Harold Hutchins ; with color by Jose Garibaldi.
  -- New York : Graphix, 2016. -- 231 p. : col. ill. ; 22 cm.
  -- Summary (from OCLC): Dog Man, a crimefighter with the
  head of a police dog and the body of a policeman, faces off
  against his archnemesis Petey the Cat. -- Funny animal
  genre. -- Call no.: PN6727.P485D6 2016
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 16,
  2018
-----------------------------------------------------
Avengers. -- New York : Marvel Worldwide, 2013-2015. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Feb. 2013) - no. 44 (June
  2015), per Grand Comics Database. -- (Marvel Now!) --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-34; 34.1-34.2;
  35-44. -- Call no.: PN6728.8.M3A902
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Flashpoint. -- New York : DC Comics, 2011. -- col. ill. ; 26
  cm. -- Complete in 5 nos. -- Summary (from SkyRiver): Main
  storyline in DC's Flashpoint event, in which the DC,
  Vertigo, and Wildstorm universes are merged. -- Superhero
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-5. -- Call no.: PN6728.8.D3F56
  2011
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Flashpoint : Wonder Woman and the Furies. -- New York : DC
  Comics, 2011. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 3 nos.
  -- Superheroine genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-3. -- Call
  no.: PN6728.8.D3 F56W6 2011
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Infinity. -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2013-2014. --
  col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 6 nos. -- Superhero
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-6. -- Call no.: PN6728.8.M3
  I4488 2013
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Hunger. -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2013. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- (Age of Ultron Aftermath) -- Complete in 4
  nos. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call
  no.: PN6728.8.M3H83 2013
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
The Wind in the Willows / Kenneth Grahame ; illustrated by
  David Petersen. -- San Diego : IDW Publishing, 2016. -- 182
  p. : col. ill. ; 27 cm. -- :Experience the timeless story
  of Toad, Rat, Mole, and Badger in a beautiful new
  unabridged, hardcover designed and illustrated by New York
  Times Bestselling author and Eisner Award winning creator
  David Petersen (Mouse Guard)." -- Funny animal fiction. --
  Call no.: PR4726.W5 2016
-----------------------------------------------------
Revolution / written by John Barber & Cullen Bunn ; art by
  Fico Ossio ; colors by Sebastian Cheng ; letters by Tom B.
  Long ; series edits by David Hedgecock. -- San Diego, CA :
  IDW Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as Revolution: Prelude and Revolution
  issues #1-5." -- "Explosions rip across the Earth and all
  signs of blame point to Optimus Prime and the Transformers!
  G.I. Joe refuses to go quietly and they assemble heroes big
  enough to stop the invaders! Action Man and M.A.S.K. fight
  for humanity, but where do Rom and the Micronauts stand?
  Celebrating more than a decade of stories by IDW and
  Hasbro, this unprecedented event draws everything together
  and leaves nothing standing." -- Science fiction and
  superhero genres. -- Call no.: PN6728.T67R43 2017
-----------------------------------------------------
Moby Dick / ChaboutÚ ; translation, Laure Dupont. --
  Milwaukie, OR : Dark Horse Books, 2017. -- 1 v. : ill. ; 30
  cm. -- At head of title: Herman Melville's. -- Summary
  (from publisher via OCLC): "In striking black-and-white
  illustrations, Chaboute re tells the story of the Great
  American Novel. Captain Ahab strikes out on a voyage,
  obsessively seeking revenge on the great white whale that
  took his leg. This hardcover edition collects both of the
  Vents d'Ouest volumes, printed in English for the first
  time." -- Adventure story genre. -- Call no.:
  PN6747.C393M613 2017
ChaboutÚ, Christophe, 1967-
-----------------------------------------------------
Ghostbusters International. Volume 2 / written by Erik Burhham
  ; art by Dan Schoening and Rachael Stott ; additional art
  by Erik Evensen ; colors by Luis Antonio Delgado ;
  additional colors by Anna Chher and Andrew Harmon ; letters
  by Neil Uyetake and Robbie Robbins. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  Originally published as Ghostbusters: International issues
  #6-11. -- "After a bust at the United Nations, the boys and
  girls in gray are engaged to investigate some Old World
  hauntings, beginning an adventure that sends them around
  the globe. The team is still on the move as they head to
  Puerto Rico, Ireland, Chile, and Iceland while Egon chases
  a mystery about a powerful Scandinavian spell book leading
  to a showdown with a powerful immortal sorcerer!" -- Funny
  horror genre. -- Call no.: PN6728.G473 I502 2017
Evensen, Erik A., 1979-
-----------------------------------------------------
Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures. Volume 4. --
  San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ;
  27 cm -- "Originally published as Teenage Mutant Ninja
  Turtles: Amazing Adventures issues #13-14 and Teenage
  Mutant Ninja Turtles: Amazing Adventures: Carmelo Anthony
  special one-shot." -- Superhero and funny animal genre. --
  Call no.: PN6728.T39A4704 2017
-----------------------------------------------------
The X-Files : Origins / story by Jody Houser & Matthew Dow
  Smith ; script by Matthew Dow Smith, Jody Houser ; art by
  Corin Howell ; colors by Monica Kubina ; art and colors by
  Chris Fenoglio ; letters by Dezi Sienty. -- San Diego, CA :
  IDW Publishing, 2017. -- 132 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as The X-Files: Origins issues #1-4."
  -- "Before the FBI, before the X-Files, they were just two
  teenagers in search of the truth. On Martha's Vineyard, a
  young Fox Mulder investigates something strange happening
  on the island. In San Diego, 13-year-old Dana Scully looks
  into the shocking murder of her teacher. Two kids, two
  mysteries, one conspiracy that threatens the future of
  humanity." -- Detective and science fiction genres. -- Call
  no.: PN6728.X14 O7 2017
-----------------------------------------------------
My Little Pony : Friends Forever. Volume 8 / written by Ted
  Anderson, Christina Rice, Tony Fleecs ; art by Brenda
  Hickey, Agnes Garbowska, Tony Fleecs, Sara Richard, Jay
  Fosgitt ; colors by Heather Breckel, Lauren Perry ; letters
  by Neil Uyetake, Christa Miesner. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as My Little Pony : Friends Forever
  issues #29-33." -- "Five tales of friends and fun! Rarity
  tries to help Maud Pie discover her inner enthusiasm;
  Twilight visits Cadance in the Crystal Empire; Little
  Strongheart asks Rainbow Dash to go on a quest with her;
  Fluttershy meet the most adventurous adventurer ever:
  Daring Do; and, Applejack must discover the secret history
  of Cherry Jubilee!" -- Funny animal and fantasy genres. --
  Call no.: PN6728.M89F6808 2017
-----------------------------------------------------
Donald Duck : the Big Sneeze. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- (Disney
  Comics) -- "Originally published as Donald Duck issues
  #16-18 (legacy #383-385)." -- Funny animal genre. -- Call
  no.: PN6728.D63B533 2017
-----------------------------------------------------
Project Superior / editor, Chris Pitzer. -- Richmond, VA :
  AdHouse Books, 2005. -- 287 p. : col. ill. ; 24 cm. --
  Contents: The amazing friends / Martin Cendreda ; The
  watcher / Brian Wood ; The costume / Jeremy Tankard ;
  Monica Beetle / Bryan Lee O' Malley ; Various studies /
  Ragnar ; Ace-Face / Mike Dawson ; Aw shit, it's
  Cycloctopus! / Jeffrey Brown ; The pollen predicament / J.
  Chris Campbell ; Cradle of the gods / Joe Priddy ; Plush
  Boy / Jay Ryan with Joe Meno ; The blank / John Cassaday ;
  Hollis / Farel Dalrymple ; No prize / Ronnie del Carmen ;
  Shock-a-con! / Jim Rugg & Brian Maruca ; A-OK adventures /
  Dean Haspiel ; Amphibian / Jason Lex ; Hero squad / John
  Lucas ; The rest of Xondex-Xomax / Paul Pope ; You can't
  always get what you want / Nick Abadzis ; Cosmouse fights /
  Nathan Jurevicius ; Helper power / Tim Biskup ; Do you know
  Bruce Lee? / Seonna Hong ; Smog Emperor vs. The TV Guy /
  Zack Soto ; Captain Insomniac / Graham Annable ; Thrustman
  / R. Kikuo Johnson ; Untitled / Fermin Solis ; Titanius /
  Tony Consiglio ; Superior / James Jean ; The solutionist /
  Scott Morse ; Supergirls / Rob Ullman ; Pugilist binary /
  Doug Frazer ; Pretty OK team / Scott Campbell ; An ego on
  an alter / Onsmith ; Last stand of Bomb Boy Benton / Paul
  Rivoche ; I fight / Chris Pitzer ; I dream a little dream +
  / Tara McPherson ; One Page Filler Man / Jim Mahfood ; The
  superlatives / John Kerschbaum ; Running on empty / Daniel
  Krall ; Blink / Jamie Tanner ; Super monkeys / Megan
  Whitmarsh ; Afterbirther / Victor Cayro ; Sucker punch /
  Joshua W. Cotter ; Alter egos (creator bios) ; Covers and
  endpages / Paul Hornschemeier. -- Superhero and alternative
  genres. -- Call no.: PN6726.P7S8 2005
Hornschemeier, Paul.
-----------------------------------------------------
"The Amazing Friends" / Martin Cendreda. p. 6-11 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Watcher" / Brian Wood. p. 12-15 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Costume" / Jeremy Tankard. p. 16-23 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Monica Beetle" / Bryan Lee O'Malley. p. 24-31 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Various Studies" / Ragnar. p. 32, 33, 96, 97 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Ace-Face" / Mike Dawson. p. 34-37, 46-49, 56-59 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Aw Shit, it's Cycloctopus!" / Jeffrey Brown. p. 38-45 in
  Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). --
  Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Pollen Predicament" / J. Chris Campbell. p. 50-55 in
  Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). --
  Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Cradle of the Gods" / Joe Priddy. p. 60-71 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Plush Boy" / Jay Ryan with Joe Meno. p. 72-77 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Blank" / John Cassaday. p. 78-81 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Hollis" / Farel Dalrymple. p. 82-89 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"No Prize" / Ronnie del Carmen. p. 90-95 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Shock-a-Con!" / Jim Rugg & Brian Maruca. p. 98-103 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Bobbing on the Brink of Breakfast" (A-OK Adventures) / Dean
  Haspiel. p. 104-105 in Project Superior (Richmond, VA :
  AdHouse Books, 2005). -- Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Flight of the Yellow Kite" (A-OK Adventures) / Dean Haspiel.
  p. 144-145 in Project Superior (Richmond, VA : AdHouse
  Books, 2005). -- Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Gavel of Love" (A-OK Adventures) / Dean Haspiel. p.
  180-181 in Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books,
  2005). -- Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Amphibian" / Jason Lex. p. 106-111 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Hero Squad" / John Lucas. p. 112-117 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Rest of Xondex-Xomax" / Paul Pope. p. 118-121 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"You Can't Always Get What You Want" / Nick Abadzis. p.
  122-131 in Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books,
  2005). -- Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Cosmouse Fights" / Nathan Jurevicius. p. 132-135 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Helper Power" / Tim Biskup. p. 136-139 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Do You Know Bruce Lee?" / Seonna Hong. p. 140-145 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Smog Emperor vs. The TV Guy" / Zack Soto. p. 146-155 in
  Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). --
  Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Captain Insomniac" / Graham Annable. p. 156-159 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Thrustman" / R. Kikuo Johnson. p. 160-169 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Untitled" / Fermin Solis. p. 170-173 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Titanius" / Tony Consiglio. p. 174-181 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Superior" / James Jean. p. 182-187 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Solutionist" / Scott Morse. p. 188-191 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Supergirls" / Rob Ullman. p. 192-193, 224-225 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Pugilist Binary" / Doug Frazer. p. 194-197 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Pretty OK Team" / Scott Campbell. p. 198-205 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"An Ego on an Alter" / Onsmith. p. 206-209 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Last Stand of Bomb Boy Benton" / Paul Rivoche. p. 210-217 in
  Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). --
  Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"I Fight" / Chris Pitzer. p. 218-219 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"I Dream a Little Dream +" / Tara McPherson. p. 220-223 in
  Project Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). --
  Call no.: PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"One Page Filler Man" / Jim Mahfood. p. 226-231 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"The Superlatives" / John Kerschbaum. p. 232-239 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Running on Empty" / Daniel Krall. p. 240-243 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Blink" / Jamie Tanner. p. 244-257 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Super Monkeys" / Megan Whitmarsh. p. 258-263 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Afterbirther" / Victor Cayro. p. 264-277 in Project Superior
  (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
"Sucker Punch" / Joshua W. Cotter. p. 278-283 in Project
  Superior (Richmond, VA : AdHouse Books, 2005). -- Call no.:
  PN6726.P7S8 2005
-----------------------------------------------------
Gary Larson's The Curse of Madame "C" : a Far Side Collection.
  -- New York : Scholastic Inc., 1995. -- 109 p. : ill. (some
  col.) ; 21 cm. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6728.F35C87 1995
-----------------------------------------------------
Deadpool and Philosophy : My Common Sense is Tingling / edited
  by Nicolas Michaud and Jacob Thomas May. -- Chicago : Open
  Court, 2017. -- 334 p. ; 23 cm. -- (Popular Culture and
  Philosophy ; v. 107) -- Includes bibliographical references
  (p. 319-323) and index. -- Contents: Breaking sixteen walls
  / Rhiannon Grant ; Deadpool the Dark Angel / Christopher
  Ketcham ; The only chapter in this book you need to read! /
  John V. Karavitis ; How much Deadpool is too much Deadpool?
  / Krista Bonello Rutter Giappone and Caleb Turner ; The
  anti-hero's journey / Andy Vink ; The accidental hero /
  Darian Shump ; Why Deadpool isn't a hero (yet?) / Matthew
  Brake ; How shitty can a hero be? / Corey Horn ; Is
  headless Deadpool still Deadpool? / Ben Fulman ; Always a
  pallbearer, never the corpse / Heidi Samuelson ;
  Immortality is misery / John Altmann ; Only Deadpool is
  sane / Chad William Timm ; Weapon X machina / Cole Bowman ;
  I'm an X-Man! / Daniel Malloy ; Good citizen Deadpool? /
  Jorge Humberto Sanchez Perez ; The beautiful face behind
  the mask / Kyle Alkema and Adam Barkman ; Wade Wilson
  fights like a girl / Michael R. Berry and Christopher
  Natale ; Thus slaughtered Deadpool / Nicol Smith ; Deadpool
  can't know fear / Louis Melanšon ; Deadpool's genocide of
  the Marvel Universe / William R. Livingston ; A naughty
  little puppet, but still a puppet / Shawn McKinney ; How to
  solve the contradictions in Deadpool Killustrated / Jamie
  Cawthra ; A chimichanga for the mercenary soul / Gabriel
  Cruz ; Won't the real Wade Wilson please stand up? / Ben
  Abelson ; Deadpool kills God / Nicolas Michaud ; Why we
  love to watch Deadpool play with himself / Jacob Thomas May
  ; The mystic with the mouth / John Thompson ; Zen and the
  art of Deadpool / Gerald Browning. -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Breaking Sixteen Walls" / Rhiannon Grant. p. 3-14 in Deadpool
  and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Deadpool the Dark Angel" / Christopher Ketcham. p. 15-26 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"The Only Chapter in This Book You Need to Read!" / John V.
  Karavitis. p. 27-37 in Deadpool and Philosophy (Chicago :
  Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"How Much Deadpool is Too Much Deadpool?" / Krista Bonello
  Rutter Giappone and Caleb Turner. p. 39-50 in Deadpool and
  Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"The Anti-Hero's Journey" / Andy Vink. p. 53-60 in Deadpool
  and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"The Accidental Hero" / Darian Shump. p. 61-70 in Deadpool and
  Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Why Deadpool isn't a Hero (Yet?)" / Matthew Brake. p. 71-80
  in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"How Shitty can a Hero Be?" / Corey Horn. p. 81-88 in Deadpool
  and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Is Headless Deadpool still Deadpool?" / Ben Fulman. p. 91-104
  in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Always a Pallbearer, Never the Corpse" / Heidi Samuelson. p.
  105-114 in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court,
  2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Immortality is Misery" / John Altmann. p. 115-124 in Deadpool
  and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Only Deadpool is Sane" / Chad William Timm. p. 125-136 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Weapon X Machina" / Cole Bowman. p. 136-150 in Deadpool and
  Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"I'm an X-Man!" / Daniel Malloy. p. 153-166 in Deadpool and
  Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Good Citizen Deadpool?" / Jorge Humberto Sanchez Perez. p.
  167-174 in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court,
  2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"The Beautiful Face Behind the Mask" / Kyle Alkema and Adam
  Barkman. p. 175-186 in Deadpool and Philosophy (Chicago :
  Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Wade Wilson Fights like a Girl" / Michael R. Berry and
  Christopher Natale. p. 187-205 in Deadpool and Philosophy
  (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5
  2017
-----------------------------------------------------
"Thus Slaughtered Deadpool" / Nicol Smith. p. 206-216 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Deadpool Can't Know Fear" / Louis Melanšon. p. 217-226 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Deadpool's Genocide of the Marvel Universe" / William R.
  Livingston. p. 227-236 in Deadpool and Philosophy (Chicago
  : Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"A Naughty Little Puppet, but Still a Puppet" / Shawn
  McKinney. p. 239-246 in Deadpool and Philosophy (Chicago :
  Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"How to Solve the Contradictions in Deadpool Killustrated" /
  Jamie Cawthra. p. 247-258 in Deadpool and Philosophy
  (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5
  2017
-----------------------------------------------------
"A Chimichanga for the Mercenary Soul" / Gabriel Cruz. p.
  259-270 in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court,
  2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Won't the Real Wade Wilson Please Stand Up?" / Ben Abelson.
  p. 271-280 in Deadpool and Philosophy (Chicago : Open
  Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Deadpool Kills God" / Nicolas Michaud. p. 283-292 in Deadpool
  and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). -- Call no.:
  PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Why We Love to Watch Deadpool Play with Himself" / Jacob
  Thomas May. p. 293-298 in Deadpool and Philosophy (Chicago
  : Open Court, 2017). -- Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"The Mystic with the Mouth" / John Thompson. p. 299-310 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
"Zen and the Art of Deadpool" / Gerald Browning. p. 311-318 in
  Deadpool and Philosophy (Chicago : Open Court, 2017). --
  Call no.: PN6728.D3745Z5 2017
-----------------------------------------------------
The Best of Comix Book / introduction by Stan Lee ; foreword
  by Denis Kitchen ; designed and edited by John Lind. --
  Milwaukie, Oregon : Kitchen Sink Books, an imprint of Dark
  Horse Comics, 2013. -- 184 p. : ill. (some col.) ; 32 cm.
  -- Summary (from OCLC): In 1974, Marvel Comics publisher
  Stan Lee and underground pioneer Denis Kitchen collaborated
  on Comix Book, an experimental "hybrid" magazine intended
  to distribute underground comix to a wider mainstream
  audience. Initially published by Marvel (under the Magazine
  Management Co. imprint, with the Curtis Magazines logo) and
  after its cancellation by Kitchen Sink Press, the series
  showcased a number of the top underground cartoonists
  during its five-issue run. This collection contains many
  never-before-reprinted comics, as well as an essay by James
  Vance illustrated with correspondence, photos, and
  unpublished artwork from Kitchen's archives. -- Underground
  genre. -- Call no.: PN6726.B348 2013
-----------------------------------------------------
The Phantom : Danger in the Forbidden City / Peter David, Sal
  Velluto. -- Neshannock, Pennsylvania : Hermes Press, 2016.
  -- 175 p. : col. ill. ; 26 cm. -- "This classic tale pits
  The Phantom against the Singh Brotherhood and their
  metal-handed leader who are intent on plundering an ancient
  fabled City of Gold. Only The Phantom, Diana and a newly
  found ally taken from the pages of the first Phantom
  adventure can stop them!" -- Adventure story genre. -- Call
  no.: PN6728.P47D27 2016
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 17,
  2018
-----------------------------------------------------
The New Avengers. -- New York : Marvel Comics, 2013-2015. --
  col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Mar. 2013) - no. 33
  (June 2015), per Grand Comics Database. -- Superhero genre.
  -- LIBRARY HAS: no. 1-33. -- Call no.: PN6728.8.M3N432
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Onslaught Unleashed.-- New York : Marvel Worldwide, Inc.,
  2011. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 4 nos. --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call no.:
  PN6728.8.M3 O53 2011
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
The Ravagers. -- New York : DC Comics, 2012-2013. -- col. ill.
  ; 26 cm. -- Published no. 1 (July 2012) - no. 12 (July
  2013), per Grand Comics Database. -- (The New 52) -- An
  issue #0 (zero) is dated November 2012. -- Superhero genre.
  -- LIBRARY HAS: no. 0-12. -- Call no.: PN6728.8.D3R33
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Red Robin. -- New York : DC Comics, 2009-2011. -- col. ill ;
  26 cm. -- Published no. 1 (Aug. 2009) - no. 26 (Oct. 2011).
  -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-26. -- Call no.:
  PN6728.7.D3R355
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Origin II / Kieron Gillen ; artist, Adam Kubert. -- New York :
  Marvel Worldwide, Inc., 2014. -- col. ill. ; 26 cm. --
  Complete in 5 nos. -- Summary (from OCLC): A few years
  after the events of Origin find James "Logan" Howlett
  running with the wolves, until something unexpected brings
  him back into the world of men. And when word of a clawed
  wild man reaches civilization, the hunt to capture him
  begins. James soon falls afoul of someone Sinister, who's
  just discovering mutantkind and the horrors he can visit on
  them. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-5. -- Call
  no.: PN6728.8.M3 O67 2014
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Mandrake the Magician : the Complete Series : the King years.
  Volume two. -- Neshannock, Pennsylvania : Hermes Press,
  2016. -- 176 p. : col. ill. ; 26 cm. -- "The comic book
  version of the 20th Century's most famous fictional
  magician sees print again in Hermes Press' deluxe version
  of King Features comics' Mandrake the Magician! Lee Falk's
  newspaper strip, which introduced this iconic character to
  the world, offered readers, magic, occult and the fantastic
  -- King Features' comic book version, which saw print
  during the height of the Silver Age, was a worthy entry
  into the world of comic books. The last five issues of this
  classic title and the Dell one-shot are presented here for
  the first time in almost fifty years." -- Adventure story
  genre. -- Call no.: PN6728.M36K502 2016
-----------------------------------------------------
Mort d'un Ministre / Delitte, Richelle. -- Tournai :
  Casterman, 1999. -- 56 p. : col. ill. ; 31 cm. -- (Les
  Coulisses du Pouvoir ; 1) -- Detective genre. -- Call no.:
  PN6747.R503C6 1999
-----------------------------------------------------
Wonder Woman Archives. V. 5 / William Moulton Marston ; H.G.
  Peter ; foreword by Jim Amash. -- New York : DC Comics,
  2007. -- 235 p. : col. ill. ; 27 cm. -- (DC Archive
  Editions) -- Stories written by William Moulton Marston and
  Joye Murchison ; art by Harry G. Peter. -- "Originally
  published in single magazine form in Sensation Comics 33-40
  and Wonder Woman 10-12." -- Superheroine genre. -- Call
  no.: PN6728.W62A75 2007
Murchison, Joye, 1924-
-----------------------------------------------------
Uncanny X-Force. -- New York : Marvel Entertainment, LLC,
  2010-2012. -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Dec.
  2010) - no. 35 (Feb. 2013). -- First issue for May 2011
  designated as no. 5.1; regular numbering resumes with no. 6
  (May 2011). -- First issue for Mar. 2012 designated as no.
  19.1; regular numbering resumes with no. 20 (Mar. 2012). --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-5; 5.1; 6-19; 19.1;
  20-35. -- Call no.: PN6728.8.M3U49
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
The Spider King / written by Josh Vann ; illustrated by Simone
  D'Armini ; colored by Adrian Bloch ; lettered by Nic Shaw ;
  edited by Chas! Pangburn. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2018. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as The Spider King issues #1-4." --
  Numbered "1" on spine. -- Summary (from OCLC):	When a fleet
  of spaceships crash into northern Europe during the Middle
  Ages, a group of unlikely Viking heroes are the last line
  of defense against a merciless intergalactic warlord. --
  Science fiction genre. -- Call no.: PN6790 .I753 D3S73 2018
-----------------------------------------------------
Star Trek. New Visions. Volume 7 / photomontage and story by
  John Byrne ; assistant edits by Chase Marotz ; edits by
  Chris Ryall. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2018. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published as Star
  Trek: new visions issues #18-20." -- -- Science fiction
  genre, fotonovela style. -- Call no.: PN6728.S73N4207 2018
-----------------------------------------------------
Secret Sneyd : the Unpublished Cartoons of Doug Sneyd /
  foreword by Arnold Roth. -- Milwaukie, OR : Dark Horse
  Books, 2017. -- 280 p. : col. ill. ; 18 cm. --
  "Contributing gag writers for Playboy cartoonist Doug
  Sneyd: Jim Foster, Chris Kemp, Jenny Klein, Paul Marshman,
  Rex F. May, Pudge McDivitt, Lucas J. Zehner." -- Summary
  (from publisher via OCLC): "Collected here are 250 of the
  very funniest previously unpublished rough cartoon gags by
  veteran Playboy cartoonist Doug Sneyd, chosen from
  thousands submitted to Playboy over the years." -- Cartoons
  about sex. -- Call no.: NC1429.S5535A4 2017
-----------------------------------------------------
Wild Ocean : Sharks, Whales, Rays, and Other Endangered Sea
  Creatures / edited by Matt Dembicki. -- Golden, CO :
  Fulcrum Publishing, 2014. -- 150 p. : col. ill. ; 21 cm. --
  Includes bibliographical references and index. -- Contents:
  Tortuga, the island that swims / story and art by Jay
  Hosler ; The Galapagos / story and illustrations by Matt
  Dembicki, colors by Jason E. Axtell ; The rime of the
  modern mariner / story and art by Andy K. ; The shape of
  the future / story by Michael Cowgill, art by Tom Williams
  ; Hawaiian blues / story and art by Dove McHargue,
  lettering by David Allan Duncan ; Seeking shelter from the
  storm / story and art by Tammy Stellanova ; Butanding /
  story and art by Pierce Hargan ; Poseidon's steed / story
  and art by Steve Loya, lettering by Matt Dembicki ; Raw
  power / story and art by JF Frankel ; Atolls of the
  maldives / story by Kevin Panetta, art by Paulina Ganucheau
  ; The lady of the sea / story and art by Pat N. Lewis ; The
  legend of T. Gigas! / story and art by Brooke A. Allen,
  lettering by Kevin Panetta. -- Educational genre, about
  conservation of endangered marine animals. -- Call no.:
  QL122.2.W54 2014
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 18,
  2018 
-----------------------------------------------------
Taking African Cartoons Seriously : Politics, Satire, and
  Culture / edited by Peter Limb and Tejumola Olaniyan. --
  East Lansing : Michigan State University Press, 2018. --
  259 p. : ill. ; 24 cm. -- (African Humanities and the Arts)
  -- Includes bibliographical references and index. --
  Contents: Introduction : Drawing a Line Between Play and
  Power / Peter Limb ; The art of Bisi Ogunbadejo / Tejumola
  Olaniyan ; Wetin you carry? The Nigeria police force in
  cartoonists' space / Ganiyu A. Jimoh ; South African
  cartooning in the post-apartheid era / Andy Mason and Su
  Opperman ; The rise of Kenyan political animation : tactics
  of subversion / Paula Callus ; Kenyan cartoons and
  censorship / Patrick Gathara ; Ideology and intention in
  Ghanaian political cartoons, 1957-1966 / Baba G. Jallow ;
  "This cartoon is a satire" : cartoons as "critical
  entertainment" and "resistance" in contemporary Ghanaian
  democratic politics / Joseph Oduro-Frimpong ; Interviews:
  Zapiro (South Africa) ; Gado (Kenya) ; Mike Asukwo
  (Nigeria) ; Mabijo (Botswana) ; Dudley (Namibia). -- Call
  no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Drawing a Line Between Play and Power : Introduction" / Peter
  Limb. p. xii-xlviii in Taking African Cartoons Seriously
  (East Lansing : Michigan State University Press, 2018). --
  Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"The Art of Bisi Ogunbadejo" / Tejumola Olaniyan. p. 3-15 in
  Taking African Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan
  State University Press, 2018). -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Wetin you Carry? : The Nigeria Police Force in Cartoonists'
  Space" / Ganiyu A. Jimoh. p. 17-32 in Taking African
  Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan State
  University Press, 2018). -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"South African Cartooning in the Post-Apartheid Era" / Andy
  Mason and Su Opperman. p. 33-70 in Taking African Cartoons
  Seriously (East Lansing : Michigan State University Press,
  2018). -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"The Rise of Kenyan Political Animation : Tactics of
  Subversion" / Paula Callus. p. 71-97 in Taking African
  Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan State
  University Press, 2018). -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Kenyan Cartoons and Censorship" / Patrick Gathara. p. 99-111
  in Taking African Cartoons Seriously (East Lansing :
  Michigan State University Press, 2018). -- Call no.:
  NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Ideology and Intention in Ghanaian Political Cartoons,
  1957-1966" / Baba G. Jallow. p. 113-132 in Taking African
  Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan State
  University Press, 2018). -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"This Cartoon is a Satire : Cartoons as Critical Entertainment
  and Resistance in Ghana's Fourth Republic" / Joseph
  Oduro-Frimpong. p. 133-158 in Taking African Cartoons
  Seriously (East Lansing : Michigan State University Press,
  2018). -- Running title: "Cartoons in Ghana's Fourth
  Republic." -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Political Cartooning, Racial Discourse, and Social Media in
  South Africa : an Interview with Zapiro." p. 161-178 in
  Taking African Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan
  State University Press, 2018). -- Interviewer is Andy
  Mason. -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Gado (Godfrey Mwampembwa, Kenya/Tanzania)" p. 179-185 in
  Taking African Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan
  State University Press, 2018). -- Interview by Tejumola
  Olaniyan. -- Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Mike Asukwo (Nigeria)" p. 187-193 in Taking African Cartoons
  Seriously (East Lansing : Michigan State University Press,
  2018). -- Interview by Tejumola Olaniyan. -- Call no.:
  NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Majibo (Tebogo Motswetla, Botswana" p. 195-206 in Taking
  African Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan State
  University Press, 2018). -- Interview by Peter Limb. --
  Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
"Dudley (Dudley Viall, Namibia)" p. 207-213 in Taking African
  Cartoons Seriously (East Lansing : Michigan State
  University Press, 2018). -- Interview by Peter Limb. --
  Call no.: NC1730.T35 2018
-----------------------------------------------------
Young Avengers Presents. -- New York : Marvel Publishing,
  2008. -- col. ill. ; 26 cm. -- (Marvel Limited Series) --
  Complete in 6 nos. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no.
  1-6. -- Call no.: PN6728.7.M3Y615 2008
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Uncanny Avengers. -- New York : Marvel Worldwide, 2012-2014.
  -- Published no. 1 (Dec. 2012) - no. 25 (Dec. 2014), per
  Grand Comics Database. -- (Marvel Now) -- An issue 8AU is
  dated July 2013, and an issue 18NOW is dated May 2014. --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-8; 8AU; 9-25. --
  Call no.: PN6728.8.M3U48 CEASE AND IMPROVE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Chaos War : X-Men. -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2011.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- (Marvel Limited Series) --
  Complete in 2 nos. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no.
  1-2. -- Call no.: PN6728.8.M3 C47X2 2011
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
The Powerpuff Girls : Power Up My Mojo / written by Haley
  Mancini & Jake Goldman ; art by Derek Charm, Nicoletta
  Baldari & Phil Murphy ; letters by Andworld Productions. --
  San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ;
  24 cm. -- "A Cartoon Network original." -- Originally
  published as The Powerpuff Girls issues #4-6. -- Summary
  (from OCLC): The girls enter the annual soapbox derby,
  Penny Farthing teaches them how to ride a bike, and their
  shopping trip is stopped by a sassy ray. -- Superheroine
  and girls' genres. -- Call no.: PN6728.P657P63 2017
-----------------------------------------------------
Wing It. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 77 p. :
  col. ill. ; 24 cm. -- (Angry Birds Comics ; v. 6) --
  "Originally published in Angry Birds comics, Vol. 2 issues
  #9-12." -- Writers include Paul Tobin, Francois
  Corteggiani; artists include Paco Rodriques, Jim Boesch. --
  Summary (from OCLC): The adventures continue in these
  charming all-ages comics featuring all your favorite
  characters! Wing It contains eight all-new stories based on
  the best-selling game! -- Funny animal genre. -- Call no.:
  PN6728.A548W5 2017 
-----------------------------------------------------
Walt Disney's Mickey Mouse : Dark Mines of the Phantom Metal.
  -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 1 v. : col.
  ill. ; 23 cm. -- (Disney Comics) -- "Originally published
  as Mickey Mouse issues #13-16 (Legacy #323-325)." --
  "Mickey, Goofy, and Eurasia Toft are out to find Atlantis
  or die trying, and their path leads to the British
  seacoast, where there be pirates, pitfalls, creepy Count
  Zoox, and a new threat from the hideous Horde of the Violet
  Hare!" -- Funny animal genre.-- Call no.: PN6728.M46D32
  2017
-----------------------------------------------------
Ultimate Captain America. -- New York : Marvel Worldwide,
  Inc., 2011. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 4 nos. --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call no.:
  PN6728.8.M3U398 2011
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Revolution : Heroes / written by Chris Ryall & Christos Gage,
  Brandon Easton, Cullen Bunn, Aubrey Sitterson, John Barber
  ; art by Ron Joseph, Tony Vargas, Chris Panda, Giannis
  Milonogiannis, Paolo Villanelli. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Collects
  the Rom, M.A.S.K., Micronauts, G.I. Joe and Action Man
  Revolution one-shots." -- Superhero genre. -- Call no.:
  PN6728.R662R43 2017
-----------------------------------------------------
Undertow : a Graphic Novel / by Ellen Lindner. -- London :
  Soaring Penguin, 2012. -- 1 v. : ill. ; 26 cm. -- "Dancing!
  Drugs! Deceit! All at Coney Island." -- Alternative genre.
  -- Call no.: PN6727.L495U5 2012
-----------------------------------------------------
Catwoman Counting / by Benjamin Bird & Gregg Schigiel. --
  North Mankato, Minnesota : Picture Window Books, 2014. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- (DC Board Books) -- Summary
  (from OCLC): In this counting book Batman chases Catwoman
  through Gotham City. -- Superheroine fiction. -- Call no.:
  PN6728.C38C6 2014
Bird, Benjamin, 1978-
-----------------------------------------------------
Loli / scÚnario Lolita Duchemann ; dessin Olivier Trotignon.
  -- Saint-Denis : Des Bulles dans l'OcÚan, 2017. -- 104 p. :
  ill. ; 27 cm. -- Autobiographical genre. -- Call no.:
  PN6790.R43 T7L6 2017
-----------------------------------------------------
Alack Sinner : The Age of Innocence / JosÚ Mu˝oz & Carlos
  Sampayo. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 390 p.
  : ill. ; 28 cm. --(EuroComics) -- "Suggested for mature
  readers." -- Translators: Diana Schutz, Brandon Kander,
  Dean Mullaney, Ariane Levesque Looker, Katherine LaBarbera.
  -- The stories in this volume were originally published in
  Europe between 1975 and 1978, except "Encounters", which
  was published in 1981 and 1982. -- Summary (frmo amazon.com
  via OCLC): "Sinner is a hard-boiled private detective whose
  adventures are played out to a jazz soundtrack in a noir
  New York from 1975 through the 2000s. The stories are
  imbued with a deep political conscience and present a
  scathing critique of corruption in society, juxtaposed with
  meditations on the nature of violence and exile. The
  authors have also rearranged the stories in chronological
  order of the characters and events, rather than dates of
  first publication, providing a novel reading experience for
  both new fans and old." -- Numbered "1" on spine. --
  Contents: Talkin' with Joe ; The Webster case ; The
  Fillmore case ; VietBlues ; Life ain't a comic book, baby ;
  In his infinite wisdom ; Twinkle, twinkle ; Constancio and
  Manolo ; Dark city ; Memories ; Encounters. -- Detective
  genre. -- Call no.: PN6790.A73 M8A513 2017
-----------------------------------------------------
Hellboy : the Dragon Pool / Christopher Golden. -- New York :
  Pocket Star Books, 2007. -- 352 p. ; 18 cm. -- "In the
  upper reaches of the Himalayas, Hellboy's ex-girlfriend,
  archaeologist Anastasia Bransfield, believes she has found
  the location of the legendary Dragon King Pool, thought to
  be the ancient dwelling of an evil dragon who inflicted
  horrific devastation on the land and its people. Every year
  the villagers would sacrifice a child to placate the beast,
  until one day an unlikely hero fought the dragon and won,
  bringing peace and prosperity to the land. But Anastasia's
  triumph at her discovery is short-lived. Soon unearthly
  creatures are seen lurking around the dig site, someone is
  sabotaging the excavation with dire results, and the young
  daughter of one of the dig leaders goes missing. It looks
  like a job for Hellboy--but his toughest challenge might be
  putting his past with Anastasia behind him." -- Cover art
  by Mike Mignola. -- Horror fiction. -- Call no.: PS3557
  .O35927D73 2007
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 22,
  2018 
-----------------------------------------------------
Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963)
  CONTENTS: "Red Victim : the Story of Bishop Walsh of
  Maryknoll" p. 3-8 -- "The Return of the Enchanted Flivver"
  p. 9-14 -- "Pendulums" (T.C. Experimental Station) 3 p. --
  "Presenting the Floogles" text p. 18-20 -- "You're Too
  Young : the Story of St. Dominic" p. 21-26 -- "The
  Re-Capped Tire"* (Chuck White and His Friends) p. 27-32 --
  "Fall Flower Arrangements"* (Patsy Planner) p. 33-34 --
  "Fetching the Apple"* (Ali) p. 35 -- "Indoor Horseshoe
  Game"* (Fun It Yourself) p. 36 -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13, 1964)
  CONTENTS: "Tony Laport, Pop Singer"* (Chuck White and
  Friends) p. 3-8 -- "Presidential Parallel, 1860s-1960s" p.
  9-13 -- "Pullman's Pioneer : the Story of the First Pullman
  Sleeper" p. 14-15 -- "Father Mac's Letter" text p. 16-17 --
  "The Great Seal of the United States" (Our Heritage) p.
  18-19 -- "The Champ Out West" p. 20-25 -- "1976 : Pettigrew
  for President!" p. 26-31 -- "Golf" (Origin of Sports) p.
  32-34 -- "The Cold Dog and the Turban"* (Ali) p. 35 -- Call
  no.: PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
Wolverine. -- New York : Marvel Comics, 2010-2013. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Nov. 2010) - no. 20 (Feb.
  2012) and no. 300 (Mar. 2012) - no. 317 (Feb. 2013). -- An
  issue 5.1 is dated Apr. 2011. -- Superhero genre. --
  LIBRARY HAS: no. 1-5; 5.1; 6-20, 300-317. -- Call no.:
  PN6728.8.M3W58
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Ultimate Thor. -- New York : Marvel Worldwide, Inc.,
  2010-2011. -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 4 nos. --
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call no.:
  PN6728.8.M3U443 2010
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Hellboy : On Earth as it is in Hell / Brian Hodge. -- London :
  Pocket Star Books, 2005. -- 368 p. ; 18 cm. -- Summary
  (from OCLC): Hellboy is a blood red, cloven-hoofed demon,
  as well as a top field agent for the Bureau for Paranormal
  Research and Defense. When angels attack the Vatican
  Library, Hellboy and his amphibious colleague, Abe Sapien
  are sent to investigate. Why would heavenly creatures
  destroy thousands of documents? And what of the one
  document saved from the fire? -- Cover art by Mike Mignola.
  -- Horror prose fiction. -- Call no.: PS3608 .O3H4 2005
Hodge, Brian, 1960-
-----------------------------------------------------
Superboy. -- New York : DC Comics, 2011-2014. -- col. ill. ;
  26 cm. -- Published no. 1 (Nov. 2011) - no. 34 (Oct. 2014),
  per Grand Comics Database. -- (The New 52) -- An issue
  number 0 (zero) is dated November 2012. -- Superhero genre.
  -- LIBRARY HAS: no. 0-34. -- Call no.: PN6728.8.D3S756
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Donald Duck : Timeless Tales. Volume 2. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2016. -- 246 p. : col. ill. ; 26 cm. -- (Disney
  Comics) -- Other title: Walt Disney's Donald Duck :
  Timeless Tales. -- "Originally published as Donald Duck
  issues #7-12 (legacy #374-379)." -- Summary (from OCLC):
  IDW's series of Donald Duck comics come together in a
  collectors' hardback with more of what you want: more
  amazing epics by Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, and
  other great comics maestros; more danger for desperate
  Donald, and more bills for Uncle Scrooge McDuck, forever
  hauling his nephew's fat out of the fire! With extras for
  true Disney Comics aficionados, this omnibus provides hours
  of history and thrills. -- Funny animal genre. -- Call no.:
  PN6728.D63T502 2016
-----------------------------------------------------
Supergirl. -- New York : DC Comics, 2011-2015. -- col. ill. ;
  26 cm. -- Published no. 1 (Nov. 2011) - no. 40 (May 2015),
  per Grand Comics Database -- An issue 0 ("zero") is dated
  Nov. 2012. -- Superheroine genre. -- LIBRARY HAS: no. 0-40.
  -- Call no.: PN6728.8.D3S76
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Thor. -- New York : Marvel Publishing, 2007-2011. -- col. ill.
  ; 26 cm. -- Published no. 1 (Sept. 2007) - no. 12, and no.
  600 (Apr. 2009) - no. 621 (May 2011). -- Numbering skips
  from 12 to 600 to resume (through selective addition)
  numbering begun by Journey in to Mystery, no. 1 (June
  1952). -- An issue 620.1 is dated May 2011. -- Superhero
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-12; 600-620; 620.1; 621. --
  Call no.: PN6728.7.M3T46
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Mickey Mouse : Timeless Tales. Volume 2. -- San Diego, CA :
  IDW Publishing, 2016. -- 245 p. : col. ill. ; 27 cm. --
  (Disney Comics)-- Other title: Walt Disney's Mickey Mouse :
  Timeless Tales. -- "Originally published as Mickey Mouse
  issues #7-12 (legacy issues #316-321)." -- Funny animal
  genre. -- Call no.: PN6728.M4T502 2016
-----------------------------------------------------
Transformers : Titans Return. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 128 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as The Transformers: Titans Return
  One Shot, The Transformers issues #56-57, and The
  Transformers: More Than Meets The Eye issues #56-57." --
  "Once he ruled Cybertron with a brutal (and literal) iron
  fist. Left for dead four million years ago, Sentinel Prime
  is back. But in a world where Starscream rules Cybertron,
  Optimus Prime has invaded Earth, and Megatron is an
  Autobot, Sentinel doesn't like what he sees! -- Science
  fiction genre. -- Call no.: PN6728.T67T53 2017
-----------------------------------------------------
Earthfall / story by Chris Ryall & Christos Gage ; pencils and
  colors by David Messina ; art by Ron Joseph ; inks by
  Michele Pasta ; colors by Jay Fotos ; color assist by
  Alessandra Alexakis ; letters by Shawn Lee & Chris Mowry.
  -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 128 p. : col.
  ill. ; 26 cm. -- (Rom ; v. 2) -- Originally published as
  ROM issues #0-4 and ROM : Revolution. -- "Far away, in
  another galaxy, the knights of the Solstar Order, defenders
  of justice and truth, were ambushed by the evil magicians,
  the Dire Wraiths. In the end, the Solstar Order prevailed
  and began seeking out its scattered enemies. One of these
  knights has followed the trail of the Dire Wraiths all the
  way to Earth. This knight, the one the Dire Wraiths fear
  more than all others, has hounded them and kept them
  underground for centuries and could wipe them off the face
  of creation." -- Superhero and science fiction genres. --
  Call no.: PN6728.R662E2 2017
-----------------------------------------------------
Action Man / written by John Barber ; art by Paolo Villanelli
  ; prologue art by Chris Evenhuis ; colors by John-Paul Bove
  and Joana Lafuente (#2) ; letters by Neil Uyetake and Shawn
  Lee. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 1 v. :
  col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published as Action Man
  issues #1-4 and Action Man: Revolution." -- Contents: To
  the victors the spoils ; Absolute beginners ; England, half
  English ; Out of the way ; Mr. Love and justice ; The
  modern world. -- "He's the world's greatest special agent
  until he dies saving the planet, with all the world's eyes
  on him. Now his young protege has to step into the role
  whether he's ready or not!" -- Superhero genre. -- Call
  no.: PN6728.A2708A25 2017
-----------------------------------------------------
Enter the Stingers / written by Kelly Thompson ; art by Jen
  Bartel, Meredith McClaren ; colors by M. Victoria Robado ;
  letters by Shawn Lee. -- San Diego, CA : IDW Publishing,
  2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- (Jem and the
  Holograms ; v. 4) -- Originally published as Jem and the
  Holograms issues #17-23. -- Fantasy and teen humor genres,
  about women rock musicians. -- Call no.: PN6728.J404E5 2017
-----------------------------------------------------
G.I. Joe : a Real American Hero. v. 18 / writer, Larry Hama;
  artist, S L Gallant; inker, Brian Shearer; colorist, J.
  Brown; letterers, Neil Uyetake, Robbie Robbins, Christa
  Miesner, and Tom B. Long. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  Originally published as G.I. Joe: a Real American Hero
  issues #236-240. -- Summary (from OCLC): Bombstrike ends up
  back in the hands of the Black Major but Alpine, Torpedo,
  and Tunnel Rat manage to track her down and rush full
  throttle against the enemy. Meanwhile, Stalker, Storm
  Shadow, and Zap are in the land of a million elephants,
  tracking down Red Laser. What they don't expect is Red
  Laser's new creation, a Blue Ninja android hive mind that
  learns after every battle. -- Suggested for mature readers.
  -- War genre. -- Call no.: PN6728.G2R378 2017
-----------------------------------------------------
G.I. Joe : a Real American Hero Omnibus. Vol. 1 / writers,
  Larry Hama, Herb Trimpe, Steven Grant ; pencils, Herb
  Trimpe, Don Perlin, Mike Vosburg. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2018. -- 303 p. : col. ill. ; 23 cm. -- "The
  comic book adventures of the 1980's phenomenon that stormed
  toy-store shelves begin here! This omnibus edition collects
  the first 12 issues of the Marvel Comics run, introducing
  classic characters such as Hawk, Scarlett, Stalker,
  Rock'N'Roll, Snake eyes, COBRA Commander, Baroness, the
  Oktober guard, and more. Follow along as COBRA causes havoc
  around the world and the Joes thwart them at every turn
  from their secret base, The Pit." -- War and spy genres. --
  Call no.: PN6728.G2R35 2018
-----------------------------------------------------
G.I. Joe : a Real American Hero. v. 17 / writer, Larry Hama;
  artist, S L Gallant; inker, Brian Shearer ; colorist, J.
  Brown ; letterer, Neil Uyetake. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as G.I. Joe: a real American hero
  issues #231-235." -- "Duke reckons with the most difficult
  choice of his life, while COBRA scrambles to contain the
  dangerous new agent in their midst. -- Suggested for mature
  readers. -- Call no.: PN6728.G2R377 2017
-----------------------------------------------------
Atomic Robo and the Temple of Od / words, Brian Clevinger ;
  art, Scott Wegener ; colors, Anthony Clark ; letters, Jeff
  Powell. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- Call
  no.: PN6734.A817T4 2017 -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published as Atomic Robo : the temple of Od,
  issues 1-5." -- "Beijing, 1938. China's top quantum
  physicist is captured by the Imperial Japanese Army and
  forced to develop a superweapon powered by the
  theoretically unlimited 'zero-point' energy source and
  Atomic Robo is volunteered for the secret mission to bring
  him back. Luckily, Robo's got help from an old flame, Helen
  'The Nightingale' McAllister, and her new flame Chen Zhen
  from the Chinese Resistance. And, begrudgingly, Chen's
  allies, the Ghost Bandits, who are completely and totally
  100% trustworthy, why would you even worry about it?" --
  Science fiction genre, set in the Sino-Japanese War,
  1937-1945. -- Call no.: PN6734.A817T4 2017
-----------------------------------------------------
Atomic Robo and the Spectre of Tomorrow / words, Brian
  Clevinger ; art, Scott Wegener ; colors, Anthony Clark ;
  letters, Jeff Powell. -- San Diego, Calif. : IDW
  Publishing, 2018. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. --
  Originally published as Atomic Robo and the Spectre of
  Tomorrow issues #1-#5. -- Summary (from amazon.com via
  OCLC): "Remember the old days when all you had to worry
  about were mad scientist-dinosaurs or giant sea mutants
  with lasers? But not in 2017! Atomic Robo delves into the
  chaos that is modern America, where everything is horrible
  all of the time! But that's why Robo is setting up the new
  Tesladyne Institute in the badlands of New Mexico's Jornada
  del Muerto desert, with Sir Richard Branson's Spaceport on
  one side and Elon Musk's Solar Farm on the other. With
  neighbors like these, who needs to uncover an insidious
  plot that threatens the lives of everyone in the world?" --
  Science fiction genre. -- Call no.: PN6734.A817S63 2018
-----------------------------------------------------
Pixie and Dixie and Mr. Jinks. -- New York : Dell Publishing
  Co., 1960-1962. -- col. ill. ; 26 cm. -- Numbered in the
  Four Color series: no. 1112, 1196, and 1264. -- Funny
  animal genre. -- LIBRARY HAS: no. 1112; 1196; 1264. -- Call
  no.: PN6728.3.D4P53
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Revolution : Transformers. -- San Diego, California : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- Summary
  (from www.bibz.com via OCLC): "The Revolution continues!
  Thundercracker and Buster save the World! A White House
  under siege by Dire Wraiths! Windblade on Earth! And a date
  with destiny for Krok, Crankcase, Fulcrum, Spinister, and
  Misfire!" -- "Originally published as The Transformers:
  Revolution, The Transformers: Till All Are One: Revolution,
  The Transformers: More than Meets the Eye: Revolution, and
  The Transformers Holiday Special." -- Science fiction
  genre. -- Call no.: PN6728.T67R432 2017
-----------------------------------------------------
"Red Victim : the Story of Bishop Walsh of Maryknoll" / by
  Nora Smaridge ; Joe Sinnott. p. 3-8 in Treasure Chest of
  Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963). -- "To be
  continued." -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"The Return of the Enchanted Flivver" / by Capt. Frank T. Moss
  ; illustrated by Frank Borth. p. 9-14 in Treasure Chest of
  Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963). -- "To be
  continued." -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Pendulums" (T.C. Experimental Station) / by Jeanne Anderson ;
  illus. by Pete Hironaka. 3 p. in Treasure Chest of Fun and
  Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963). -- Science feature. --
  Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Presenting the Floogles" text p. 18-20 in Treasure Chest of
  Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"You're Too Young : the Story of St. Dominic" p. 21-26 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12,
  1963). -- Begins: "Dominic Salio who lived in northern
  Italy was just five years old in 1847. But he was already
  accustomed to a reminder you too have heard from time to
  time: 'You're just too young to do that!'" -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"The Re-Capped Tire"* (Chuck White and His Friends) / by Max
  Pine ; Fran Matera. p. 27-32 in Treasure Chest of Fun and
  Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12, 1963). -- Begins: "Chuck
  White has returned from his exciting adventure in the Great
  American Desert. It is Autumn and the leaves are starting
  to turn color. Now, as he works on installing mobile radio
  equipment in his new station wagon his mother calls from
  the house." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Fall Flower Arrangements"* (Patsy Planner) / Bill Haines. p.
  33-34 in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 1
  (Sept. 12, 1963). -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Fetching the Apple"* (Ali) / Marvin Townsend. p. 35 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept. 12,
  1963). -- Silent strip, 1 vertical tier. -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Indoor Horseshoe Game"* (Fun It Yourself) / Bill Haines. p.
  36 in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 1 (Sept.
  12, 1963). -- Back cover. -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.1
-----------------------------------------------------
"Tony Laport, Pop Singer"* (Chuck White and Friends) / by Max
  Pine ; Fran Matera. p. 3-8 in Treasure Chest of Fun and
  Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13, 1964). -- Begins: "Chuck has
  come to New York seeking Tony Laport, who needs his help.
  Now he finds Tony is a pop singer in a big mid-town
  theater." -- Tony's poster calls him "the voice of Alaska."
  -- "To be continued." -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"Presidential Parallel, 1860s-1960s" / by Lloyd Ostendorf ;
  with fact researche collaborated by David S. Keiser. p.
  9-13 in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 12 (Feb.
  13, 1964). -- Extended list of similarities in the
  biographies of Abraham Lincoln and John F Kennedy. -- Call
  no.: PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"Pullman's Pioneer : the Story of the First Pullman Sleeper" /
  Pete Hironaka. p. 14-15 in Treasure Chest of Fun and Fact,
  v. 19, no. 12 (Feb. 13, 1964). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"Father Mac's Letter" / Fr. Leon McKenzie. text p. 16-17 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13,
  1964). -- "A monthly Treasure Chest feature." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"The Great Seal of the United States" (Our Heritage) p. 18-19
  in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13,
  1964). -- Fact feature. -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"The Champ Out West" / by Frank Moss ; illustrated by Frank
  Borth. p. 20-25 in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19,
  no. 12 (Feb. 13, 1964). -- Begins: "Cousin Frumson Wooters,
  the Champ, has arrived at the Carter ranch. June, Sandy and
  the others discover he does not quite match their mental
  images of what a Champ should look like." -- "To be
  continued." -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"1976 : Pettigrew for President!" / by Berry Reece ; illus. by
  Joe Sinnott. p. 26-31 in Treasure Chest of Fun and Fact, v.
  19, no. 12 (Feb. 13, 1964). -- Begins: "Thinking their
  children kidnapped, the Blatts rush for home." -- "To be
  continued." -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"Golf" (Origin of Sports) p. 32-34 in Treasure Chest of Fun
  and Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13, 1964). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
"The Cold Dog and the Turban"* (Ali) / Marvin Townsend. p. 35
  in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 12 (Feb. 13,
  1964). -- Silent strip. -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.12
-----------------------------------------------------
Stepmother / by Robert Coover ; illustrated by Michael
  Kupperman. -- San Francisco, CA : McSweeney's Books, 2004.
  -- 90 p. : col. ill. ; 21 cm. -- Illustrated fantasy
  fiction. -- Call no.: PS3553 .O633S8 2004
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 23,
  2018
-----------------------------------------------------
Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May 2010)
  CONTENTS: "Kickin' It Old Skool" (Dossier) p. 8-9 -- "Jeff
  Slemons" (Gallery) p. 11-14 -- "Tarot Cards" p. 16-18 --
  "Voodoo-Derivate" p. 20-30 -- "666 A.I." (Regulator, no. 4)
  p. 31-54, 97-118 -- "Phantom of the Coliseum" p. 56-61 --
  "Circus of Revelations!" p. 63-72 -- "Lonely Cry in Space"
  p. 74-80 -- "Dark Pandemonium" p. 82-87 -- "Thank You
  Monsieur Forest" p. 90-92 -- "Julian Lytle" (Artist Studio)
  p. 119-122 -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
Weirdo, no. 27 (Spring 1990)
  CONTENTS: "Jesus' Critters" 2 p. -- "Letters to the
  Editress" 2 p. -- "A Word to the Wise" (Harvey Sez) 2
  columns -- "Little Up-Chux" 1 p. -- "Tales from the Broom
  Factory" 1 p. -- "Mode O'Day" 11 p. -- "Refreshment with
  Alfonse" 2 p. -- "Shrink Shopping" 1 p. -- "The Prince and
  the Art Girl" 4 p. -- "Brewery Fun!" 2 p. -- "Ma Tŕte est
  une Boite" 2 p. -- "Nuts to a Plank!" 2 p. -- "Miz Flak"
  (Texas Characters) 3 p. -- "Report from the Disaster Scene"
  3 p. -- "True Butcher Stories" 4 p. -- "A Hundred and Forty
  Degrees"* 3 p. -- "The Magic Necklace" 3 p. -- "Simple and
  Complex" 3 p. -- "The Room, 1968-1970" 2 p. -- "Merci
  Areevwahr Ameriker" 4 p. -- "I Quit!" 2 p. -- "Oh Baby" 1
  p. -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
The Last Story / created by J.M. DeMatteis, writer + Vassilis
  Gogtzilas, artist. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017.
  -- 1 v. : col. ill. ; 27 cm. -- (The Adventures of Augusta
  Wind ; book 2) -- Originally published as The Adventures of
  Augusta Wind, Vol.2: The Last Story, issues #1-5. -- "With
  a malevolent entity about to un-tell every story ever told,
  erase every character ever imagined (including you!), it's
  up to Augusta Wind, Mr. Snabbit, the Omniphant and Upton
  Snuff to stop the Story Killer and save the Storiverse. But
  weird worlds, bizarre creatures and terrible dangers await
  them--and victory is not assured!" -- Fantasy genre, about
  storytelling. -- Call no.: PN6790.G73 G6L3 2017
-----------------------------------------------------
Jim Thompson's The Killer Inside Me / writer, Devin Faraci ;
  artist, Vic Malhotra ; colorist, Jason Millet ; letterer,
  Christa Miesner ; series editor, Denton J. Tipton ;
  introduction by Stephen King. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 115 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  Originally published as Jim Thompson's The Killer Inside
  Me, issues #1-5. -- "Jim Thompson provides a pitch-black
  glimpse into the mind of the American serial killer years
  before Charles Manson, John Wayne Gacy, and Brett Easton
  Ellis' American Psycho. Lou Ford is the deputy sheriff of a
  small town in Texas. The worst thing most people can say
  against him is that he's a little slow and a little boring.
  But, then, most people don't know about the sickness--the
  sickness that almost got Lou put away when he was younger.
  The sickness that is abouyt to surface again." -- Horror
  genre. -- Call no.: PN6727.M3128J5 2017
Thompson, Jim, 1906-1977.
-----------------------------------------------------
DC Comics Super Hero Coloring. -- New York : Parragon Books
  Ltd., 2016. -- ca. 120 p. : chiefly ill. ; 27 cm. -- A
  coloring book. -- Call no.: PN6728.S767C6 2016
-----------------------------------------------------
DC Comics Comic Art Coloring. -- New York : Parragon Books
  Ltd., 2016. -- ca. 120 p. : chiefly ill. ; 27 cm. --
  "Creative fun for super hero fans!" -- A coloring book. --
  Call no.: PN6728.S767C6 2016b
-----------------------------------------------------
The Boy's Guide to Drawing Aliens, Warriors, Robots and Other
  Cool Stuff / by Aaron Sautter ; illustrated by Bob Lentz,
  Brian Bascle, Cynthia Martin, Jason Knudson, Steve Erwin,
  and Charles Barnett III. -- Mankato, Minn. : Capstone
  Press, 2009. -- 143 p. : ill. ; 28 cm. -- Call no.:
  NC655.S33 2009
-----------------------------------------------------
Wolverine & the X-Men. -- New York : Marvel Worldwide, Inc.,
  2011-2014. -- Published no. 1 (Dec. 2011) - no. 42 (Apr.
  2014), per Grand Comics Database. -- An issue 27AU is dated
  June 2013. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-27;
  27AU; 28-42. -- Call no.: PN6728.8.M3W618
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Super Simple Cartooning for Kids : Do You Ever Scribble
  Pictures in the Margins of Your Notebook? / Rosa M. Curto.
  -- Hauppauge, NY : Barron's Educational Series, Inc., 2016.
  -- 95 p. : col. ill. ; 27 cm. -- Contents: Lots of
  different eyes ; Funny faces ; A mountain of mouths ;
  Expressive faces and ears ; Faces need noses ; Hairstyles ;
  Accessories ; Some very comic aliens ; Make-believe
  characters ; Some very comic monsters ; Here are 2 games
  for you ; Funny insects ; Turning faces ; Front, profile,
  back ; Expressing emotions ; Hands also speak ; Lots of
  feet ; First body movements ; Playing with geometric shapes
  ; Making an articulated character ; Flowers come to life ;
  A lemon ; An apple ; A star ; Falling leaves ; Smiling
  pencils ; Animating inanimate objects ; Breaking
  stereotypes ; Graphic symbols ; Symbols with text ;
  Characters and symbols ; Turtles ; Rabbits ; Squirrels ;
  Cats ; Dogs ; Elephants ; Bears ; Duck and baby goat ; A
  world of emotions and movements ; Creating a unique
  character ; Expressive balloons ; Balloons with symbols ;
  Laying out comic book panels ; Words aren't always
  necessary. -- Call no.: NC1764.C83 2016
-----------------------------------------------------
Wild Blue Yonder / edited by Justin Eisinger & Alonzo Simon.
  -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2017. -- 48 p. : chiefly
  ill. ; 28 cm. -- (The Art of Zach Howard ; v. 1) -- "Zach
  Howard has been producing art for some of entertainment's
  biggest companies, working on projects like Shaun of the
  Dead, Spider-Man, X-Men, G.I. Joe, and Batman, and along
  the way been nominated for an Eisner Award. In this series,
  Fans get a behind-the-scenes look at his process of
  creation. Volume 1 focuses on the critically acclaimed
  series Wild Blue Yonder, providing pages of preliminary
  pencils and finished inks as well as commentary from the
  artist himself." -- Call no.: PN6727.H597A7 2017
-----------------------------------------------------
Dan Dunn, Secret Operative 48 / by Norman Marsh. -- San Diego
  : IDW Publishing, 2017. -- 342 p. : ill. ; 12 x 30 cm. --
  (The Library of American Comics Essentials ; v. 10) --
  "Considered the first comic book with original material
  ever produced, 1933's Detective Dan, secret operative no.
  48 was a landmark. It only lasted one issue before morphing
  into the Dan Dunn newspaper strip. This book reprints the
  entire first year of daily comics." -- Spy genre. -- Call
  no.: PN6728.D28L5 2017
-----------------------------------------------------
Wolverine. -- New York : Marvel Worldwide, Inc., 2014. -- col.
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Apr. 2014) - no. 12 (Oct.
  2014). -- "All-new Marvel Now!" -- Superhero genre. --
  LIBRARY HAS: no. 1-12. -- Call no.: PN6728.8.M3W583
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Marvel : the Avengers Vault / Peter A. David. -- San Diego,
  California : Thunder Bay Press, 2015. -- 175 p. : col. ill.
  ; 31 cm. -- Summary (from OCLC): Captain America, The
  Mighty Thor, The Invincible Iron Man, and The Incredible
  Hulk! These are the Marvel Avengers that have captured our
  hearts and imaginations as heroes likely and unlikely, and
  too magnificent to be true. Learn the history of these
  fictional icons with Marvel's The Avengers Vault, a guided
  tour through the union of "Earth's mightiest heroes and
  heroines," led by award-winning author and Avengers
  insider, Peter A. David. The book includes a thorough
  overview of each of the four most prominent Avengers and
  introduces a myriad of other characters from the Winter
  Solider to Fandral the Dashing, Hogun the Grim, Edwin
  Jarvis, Black Widow, Hawkeye, and many more. Covering
  everything from the release of the first Avengers comic in
  1963 to the blockbuster movies of today, Marvel's The
  Avengers Vault even contains removable re productions that
  include Captain America's Sentinels of Liberty membership
  card, specialty original art by Jack Kirby, early drawings
  of Iron Man, and a complete Marvel mini-book. -- Call no.:
  PN6728.A9 Z5D33 2015
-----------------------------------------------------
Is This Guy For Real? : the Unbelievable Andy Kaufman / Box
  Brown. -- New York : First Second, 2018. -- 256 p. : ill. ;
  22 cm. -- Includes bibliographical references (p. 259-265).
  -- "Comedian and performer Andy Kaufman's resume was
  impressive-a popular role on the beloved sitcom Taxi, a
  high-profile stand-up career, and a surprisingly successful
  stint in professional wrestling. Although he was by all
  accounts a sensitive and thoughtful person, he's ironically
  best remembered for his various contemptible personas,
  which were so committed and so convincing that all but his
  closest family and friends were completely taken in. Why
  would someone so gentle-natured and sensitive build an
  entire career seeking the hatred of his audience? What
  drives a performer to solicit that reaction? With the same
  nuance and sympathy with which he approached Andre the
  Giant in his 2014 biography, graphic novelist Box Brown
  takes on the complex, hilarious and often tragic life of
  Andy Kaufman." -- Call no.: PN6727.B677 I8 2018
-----------------------------------------------------
"Jesus' Critters" / by D. Carrino and P. Bagge. 2 p. in
  Weirdo, no. 27 (Spring 1990). -- Six one-tier strips:
  "Profile of Saints" ; "More Catholic School Critters" ; "A
  Stupid Misunderstanding Between Two Critters" ; "Catholic
  School Critters Conversation" ; "Hail Satan!"* ; "Grandma
  and Aunt Vicky Have a Debate." -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Letters to the Editress" 2 p. in Weirdo, no. 27 (Spring
  1990). -- Text by Aline Kominsky-Crumb, with letters signed
  Sandee Bass, Britt Ivie, Jazon Royle, Joe Robertson, Beth
  Lewis, Kun Kim, and Brett List.-- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"A Word to the Wise" (Harvey Sez) / by Harvey Pekar. 2 columns
  in Weirdo, no. 27 (Spring 1990). -- Reviews of Unsupervised
  Existence, Eightball, and Ed the Happy Clown. -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Little Up-Chux" / James MacArthur. 1 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Three one-tier strips: "The News with
  Up-Chuck" ; "Up-Chuck in Have My Lunch" ; "Up-Chuck in
  Rejected Meat." -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Tales from the Broom Factory" / Joe Matt. 1 p. in Weirdo, no.
  27 (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Mode O'Day" / by R. Crumb. 11 p. in Weirdo, no. 27 (Spring
  1990). -- Begins: "Comfortable in his alienation, Doggo
  spends another leisurely evening wallowing in his own
  filth." -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Refreshment with Alfonse" / by Bruce N. Duncan. 2 p. in
  Weirdo, no. 27 (Spring 1990). -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Shrink Shopping" / by Garret Gaston. 1 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"The Prince and the Art Girl" / Carol Lay. 4 p. in Weirdo, no.
  27 (Spring 1990). -- "Confessions of a would-be
  golddigger." -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Brewery Fun!" / J. Long & B. Sereda. 2 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Two one-page stories without individual
  titles. -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Ma Tŕte est une Boite" / by Julie Doucet. 2 p. in Weirdo, no.
  27 (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Nuts to a Plank!" / S. Clay Wilson. 2 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Miz Flak" (Texas Characters) / by Penny Moran. 3 p. in
  Weirdo, no. 27 (Spring 1990). -- "A true story." -- Call
  no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Report from the Disaster Scene" / by Lloyd Dangle. 3 p. in
  Weirdo, no. 27 (Spring 1990). -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"True Butcher Stories" / by Linzee R. Nold. 4 p. in Weirdo,
  no. 27 (Spring 1990). -- Lindsay Arnold." -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"A Hundred and Forty Degrees"* / Julie D. 3 p. in Weirdo, no.
  27 (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"The Magic Necklace" / by Julie Doucet. 3 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Simple and Complex" / B.N. Duncan. 3 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- "A particular look into a particular way
  of life in Berkeley, California, U.S.A." -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"The Room, 1968-1970" / D. Worden.2 p. in Weirdo, no. 27
  (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Merci Areevwahr Ameriker" / by Love It Or Leave It Benedict
  Arnold Bunch. 4 p. in Weirdo, no. 27 (Spring 1990). --
  Aline Kominsky-Crumb. -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"I Quit!" / Lisa Lee. 2 p. in Weirdo, no. 27 (Spring 1990). --
  "Weirdo's hot young 'zine reviewer." -- Call no.:
  PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
"Oh Baby" / Charles Burns, Art Spiegelman. 1 p. in Weirdo, no.
  27 (Spring 1990). -- Call no.: PN6728.45.L3W4no.27
-----------------------------------------------------
Silly Symphonies : the Sunday Newspaper Comics. -- San Diego :
  IDW Publishing, 2016- . -- col. ill. ; 23 x 32 cm. -- (The
  Library of American Comics) -- Edited by Dean Mullaney. --
  Contents: v. 1. 1932 to 1935 ; v. 2. 1935 to 1939 ; v. 3.
  1939 to 1942. -- "After more than 80 years-the complete
  Silly Symphony newspaper strips are collected in English
  for the first time ever! The artwork for these rare strips
  has come straight from the Disney vaults. Each page has
  been meticulously colored using, as a guide, the original
  bound file copies that belonged to Walt Disney himself." --
  Funny animal genre. -- LIBRARY HAS: v. 1-3. -- Call no.:
  PN6728.S4795S5 2016
-----------------------------------------------------
Hirschfeld : Art and Recollections from Eight Decades / Al
  Hirschfeld. -- New York : Scribner, 1991. -- 306 p. : ill.
  ; 26 x 31 cm. -- Includes index. -- Summary (from OCLC): A
  collection of cartoons selected by Hirschfeld as his most
  important works from the twenties through the nineties. --
  Call no.: folio NC1429.H527H5 1991
-----------------------------------------------------
Watchmen : the Annotated Edition / written by Alan Moore ;
  illustrated and lettered by Dave Gibbons ; edited, with an
  introduction and notes by Leslie S. Klinger. -- Burbank, CA
  : DC Comics, 2017. -- 424 p. : ill. ; 31 cm. -- Spine
  title: Watchmen Annotated. -- "Originally published in
  single magazine form in Watchmen 1-12." -- Summary (from
  publisher via OCLC): "This book examines each of the
  series' twelve issues in unprecedented detail, moving page
  by page and panel by panel to reveal the hidden foundations
  of this milestone in modern storytelling. Edited with notes
  by Leslie S. Klinger, this new edition draws upon critical
  and scholastic commentary, in-depth interviews with Dave
  Gibbons, and previously unseen original source material."
  -- Includes bibliographical references. -- Superhero genre.
  -- Call no.: PN6737.M6W35 2017
-----------------------------------------------------
Look and Find The Incredibles / illustrated by Art Mawhinney.
  -- Lincolnwood, Ill. : Publications International, between
  2000 and 2009? -- 1 v. : all col. ill. ; 31 cm. -- (Look &
  Find Books) -- Call no.: PN1997.5 .I45L6 2000z
-----------------------------------------------------
"Kickin' It Old Skool" (Dossier) / by S. C. Ringgenberg. p.
  8-9 in Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May 2010). -- Reviews
  Fabulous Furry Freak Brothers, Prince Valiant, Lettle Nemo,
  and other reprint projects. -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Jeff Slemons" (Gallery) p. 11-14 in Heavy Metal, v. 34, no. 2
  (May 2010). -- Slemons is an American fantasy artist born
  in 1965. -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Tarot Cards" p. 16-18 in Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May
  2010). -- Contents: "The Lovers" / by Julie Bell ; "Six of
  Swords" / by Boris Vallejo ; "Three of Wands" / by David
  Palumbo. -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Voodoo-Derivate" / story, Bernd Frenz ; artwork, Carsten D÷rr
  ; translation, Santiago Ruiz ; lettering, Holger Bommer. p.
  20-30 in Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May 2010). -- Contents
  page title: "Voodo Derivat." -- Call no.:
  PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"666 A.I." (Regulator, no. 4) / by Eric Corbeyran and Eric
  Moreno. p. 31-54, 97-118 in Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May
  2010). -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Phantom of the Coliseum" / Andewa Iovinelli, Yann Gourhant,
  Delphine Rieu. p. 56-61 in Heavy Metal, v. 34, no. 2 (May
  2010). -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Circus of Revelations!" / story, Ricardo Gonzalez Llarena ;
  art, Hector Herman Santarriaga. p. 63-72 in Heavy Metal, v.
  34, no. 2 (May 2010). -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Lonely Cry in Space" / art, Miguel Guerra ; story, Miguel
  Guerra & Suzy Dias. p. 74-80 in Heavy Metal, v. 34, no. 2
  (May 2010). -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Dark Pandemonium" / story and art, Stefano Cardoselli ;
  script, Rita Gorgoni ; lettering, Azurek Studios ; English
  supervisor, David Paul. p. 82-87 in Heavy Metal, v. 34, no.
  2 (May 2010). -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Thank You Monsieur Forest" / Milo Manara. p. 90-92 in Heavy
  Metal, v. 34, no. 2 (May 2010). -- Features Barbarella. --
  Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
"Julian Lytle" (Artist Studio) p. 119-122 in Heavy Metal, v.
  34, no. 2 (May 2010). -- Lytle is an American poster artist
  and illustrator. -- Call no.: PN6728.H43v.34no.2
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 24,
  2018
-----------------------------------------------------
Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964)
  CONTENTS: "Man-Made Mountains" p. 3-8 -- "Satellites and
  Orbiting" (Experimental Station) p. 9-11 -- "Old Thunder"*
  (The Champ Out West) p. 12-17 -- "The Floogles Turn
  Chicken" text p. 18-19 -- "1976 : Pettigrew for President!"
  p. 20-25 -- "Tuna Roll" (Patsy Planner) p. 26-28 -- "We
  Want Sourdough Tony!"* (Chuck White and His Friends) p.
  29-34 -- "Sign Peddler"* (Ali) p. 35 -- "Chemical Garden"*
  (Fun It Yourself) p. 36 -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964)
  CONTENTS: "The Giant : The Story of Michelangelo's David"
  p. 3-8 -- "Sky Rockets and a Sailing Wagon"* (The Champ Out
  West) p. 9-14 -- "Field Events" (Origin of Sports) p. 15-17
  -- "Statue of Liberty" (Our Heritage) p. 18-19 -- "Amnesia
  or Camp Pyle?"* (Chuck White and His Friends) p. 20-25 --
  "Father Mac's Letter" text p. 26-27 -- "Treasure Jests"
  (gag cartoons) p. 28 -- "1776 : Pettigrew for President!"
  p. 29-34 -- "Flipping Howdah"* (Pierre) p. 35 -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
Wand Waver of a Wonder World / by Patricia Ann Baum. -- New
  York : Scholastic Magazines, Inc., 1967. -- p. 4-5 : col.
  ill. ; 28 cm. -- Cover title: The Wonder World of Walt
  Disney's Work. -- Detached from: Scholastic NewsTime, v.
  29, no. 15 (Jan. 20, 1967). -- Call no.: NC1766.U52D566
  1967
-----------------------------------------------------
Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs / illustrations
  by the Walt Disney Studio, adapted by Campbell Grant ;
  story adapted by Jane Werner. -- New York : Golden Press,
  1968. -- 28 p. : col. ill. ; 33 cm. -- (A Big Golden Book)
  -- Spine title: Walt Disney's Snow White. -- 20th printing.
  -- Call no.: PN1997.5.S55W3 1968
-----------------------------------------------------
Moses / by Jeff Guarino and Dean Westerfield. -- Long Beach,
  Ca. : Westerino Comix, 2013. -- 596 p. : ill. ; 28 cm. --
  Alternative genre, about the Biblical Moses, and nomadic
  life. -- Call no.: PN6727.W422M6 2013
-----------------------------------------------------
Dick Tracy : the Collins Casefiles / Max Allan Collins ; Rick
  Fletcher, artist. -- Miamisburg, Ohio : Checker Book Pub.
  Group, 2003- . -- ill. ; 26 cm. -- Detective genre. --
  LIBRARY HAS: v. 1-3. -- Call no.: PN6728.D5C62 2003
-----------------------------------------------------
Frank in the 3rd Dimension / Jim Woodring, Charles Barnard. --
  Seattle, Washington : Fantagraphics Books, 2015. -- 1 v. :
  all col. ill. ; 21 x 26 cm + 1 pair of 3-D glasses. -- On
  board pages. -- "Jim Woodring's iconic Frank character as
  you've never seen him before! Not the flat black and white
  Frank nor even the glorious full color Frank... No. This is
  Frank as real as you can get outside of a live Ionescoian
  performance: 27 individual visual tableaux, moments in time
  (and now 'space') reproduced in the most startlingly
  volumentric 3D ever printed." -- Fantasy, funny animal and
  three dimensional genres. -- Call no.: PN6727.W625F75 2015
-----------------------------------------------------
Aura Battlers 2. -- T˘ky˘ : Bandai, 1988. -- 120 p. : ill.
  (part col.) ; 30 cm. -- (B-Club Special = B-Kurabu
  Supesharu) -- An art book for the Yoshiyuki Tomino anime
  series Seisenshi Danbain, a.k.a. Aura Battler Dunbine. --
  Call no.: PN1992.77.A85A82 1988
-----------------------------------------------------
Intoron Depo = Intron Depot. 1 : a Collection of Masamune
  Shirow's Full Color Works -- ďsaka-shi : Seishinsha, 1992.
  -- 147 p. : col. ill. ; 29 cm. -- (Comicborne) -- An art
  book. -- Captions in Japanese and English, translated by
  Toren Smith. -- Call no.: PN6790.J33S47 I5 1992
Shirow, Masamune.
-----------------------------------------------------
Ji Anime. -- T˘ky˘ : Kindai Eigasha, 1979-1987. -- Published
  v. 1 (Dec. 1979) - v. 86 (Jan. 1987). -- Some issues
  contain extra materials: comic books, diaries, calendars,
  posters, song books, postcards, and stickers. -- A
  periodical about Japanese animation ("The Anime"), that
  includes some comics. -- LIBRARY HAS: v. 53-54 (1984). --
  Call no.: NC1766.J3J48
-----------------------------------------------------
Neko Neko Taik˘shin!! / Sata. -- Japan : SAT, 2004. -- 26 p. :
  ill. ; 26 cm. -- A self-published comic book. -- Fantasy
  genre. -- Call no.: PN6790.J33 S3416N4 2004
-----------------------------------------------------
Reij˘ Monogatari / Aikawa Tetsuya. -- T˘ky˘ : Jitsugy˘ no
  Nihon sha, 1988- . -- ill. ; 19 cm. -- (Mansan Komikkusu =
  Mansun Komikkusu) -- Romance and erotic genres. -- LIBRARY
  HAS: v. 1. -- Call no.: PN6790.J33 A337R4 1988
Aikawa, Tetsuya, 1949-
-----------------------------------------------------
"Man-Made Mountains" / by F.E. Crandall ; illustrated by Lloyd
  Ostendorf. p. 3-8 in Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19,
  no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Begins: "At Giza, upper Egypt,
  Tom Shaw and his father have been visiting the Great
  Pyramid. Wow! That was really something! How could the
  Egyptians ever build it without any machines? Why did they
  even want to build it? That's a mystery which took
  centuries to solve. But now we know it all began about 5000
  years ago, when Zoser was Pharaoh of all Egypt." -- Call
  no.: PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"Satellites and Orbiting" (Experimental Station) / by Jeanne
  Anderson ; illus. by Pete Hironaka. p. 9-11 in Treasure
  Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). --
  Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"Old Thunder"* (The Champ Out West) / by Frank Moss ;
  illustrated by Frank Borth. p. 12-17 in Treasure Chest of
  Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Begins:
  "Believing the horse to be gentle, the Champ has allowed
  himself to be put on the back of Old Thunder, a savage old
  rodeo bronc." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"The Floogles Turn Chicken" text p. 18-19 in Treasure Chest of
  Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"1976 : Pettigrew for President!" / by Berry Reece ; illus. by
  Joe Sinnott. p. 20-25 in Treasure Chest of Fun and Fact, v.
  19, no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Begins: "As governor
  Pettigrew and the Blatts mount the capitol's steps at
  Centre City." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"Tuna Roll" (Patsy Planner) / by Roberta Klosterman ; illus.
  by Bill Haines. p. 26-28 in Treasure Chest of Fun and Fact,
  v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"We Want Sourdough Tony!"* (Chuck White and His Friends) / by
  Max Pine ; Fran Matera. p. 29-34 in Treasure Chest of Fun
  and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). -- Begins: "Chuck
  has found Tony Laport, now a sensational singer of popular
  songs. As they leave to go to Tony's hotel, they are mobbed
  by fans." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"Sign Peddler"* (Ali) / Marvin Townsend. p. 35 in Treasure
  Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). --
  Silent strip. -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"Chemical Garden"* (Fun It Yourself) p. 36 in Treasure Chest
  of Fun and Fact, v. 19, no. 13 (Feb. 27, 1964). --
  Directions for growing crystals with coal, bluing, salt and
  ammonia. -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.13
-----------------------------------------------------
"The Giant : The Story of Michelangelo's David" / story by Ann
  Richards Taylor ; illus. by Emilio Rodriguez. p. 3-8 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7,
  1964). -- Begins: Florence, Italy, 1488. Young Michelangelo
  faced his father. -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Sky Rockets and a Sailing Wagon"* (The Champ Out West) / by
  Frank Moss ; illustrated by Frank Borth. p. 9-14 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7,
  1964). -- Begins: "As Sandy and his father help drive the
  cattle to the ranch, they watch a thunderstorm making up
  over the mountains." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Field Events" (Origin of Sports) p. 15-17 in Treasure Chest
  of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964). -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Statue of Liberty" (Our Heritage) p. 18-19 in Treasure Chest
  of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964). -- Fact
  feature. -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Amnesia or Camp Pyle?"* (Chuck White and His Friends) / by
  Max Pine ; illustrated by Fran Matera. p. 20-25 in Treasure
  Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964). --
  Summary: Tony is missing. -- "To be continued." -- Call
  no.: PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Father Mac's Letter" / by Fr. Leon McKenzie. text p. 26-27 in
  Treasure Chest of Fun and Fact, v. 19, no. 18 (May 7,
  1964). -- This month's column is responses to letters
  asking for advice. -- Call no.: PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Treasure Jests" (gag cartoons) p. 28 in Treasure Chest of Fun
  and Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964). -- Four gag cartoons
  about tenting, fishing, "this end up," and newsstands,
  respectively. -- Two are signed Art Winburg, one is signed
  Al Kaufman, and one is signed "AU". -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"1776 : Pettigrew for President!" / by Berry Reece ; illus. by
  Joe Sinnott. p. 29-34 in Treasure Chest of Fun and Fact, v.
  19, no. 18 (May 7, 1964). -- Begins: "Flameout! The
  Pettigrew plane glides helplessly toward Alaska's Mt.
  McKinley. The pilot panics. Bart Blatt, also in the pilot's
  cabin, tries to help." -- "To be continued." -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
"Flipping Howdah"* (Pierre) p. 35 in Treasure Chest of Fun and
  Fact, v. 19, no. 18 (May 7, 1964). -- Summary: Pierre
  shoots at a lion from atop an elephant, and ends up under
  the elephant. -- Silent strip. -- Call no.:
  PN6728.1.P43T7v.19no.18
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 25,
  2018
-----------------------------------------------------
Richie Rich Gems, no. 30 (May 1980)
  CONTENTS: "Mansion for Sale" (Richie Rich) 5 p. -- "Delayed
  Ventriloquist Super Sneeze"* (Richie Rich) 1 p. -- "A
  Little Magic" (Wendy the Good Little Witch) 1 p.
  advertising -- "Reggie's Personal Service" (Richie Rich) 5
  p. -- "On the Right Track" (Richie Rich) 5 p. -- "Sea
  Monster"* (Cadbury the Perfect Butler) 1 p. -- "Fire
  Tower"* (Irona the Riches' Robot Maid) 1 p. -- "The
  Scientific Way" (Chef Pierre) 5 p. -- Call no.:
  PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
The Fly : Outbreak / written by Brandon Seifert with Denton J.
  Tipton ; art by Menton3 with David Stoupakis ; letters by
  Tom B. Long. -- San Diego, CA : IDW Publishing, 2015. -- 1
  v. : col. ill. ; 26 cm. -- Originally published as The Fly:
  Outbreak issues #1-5. -- "Years ago, scientist Seth Brundle
  had a horrific accident when he tried to use his newly
  invented teleportation device and became a human-fly
  hybrid. Now his almost-human son, Martin, has continued the
  search for a cure, but those efforts my have led to
  something much, much worse." -- Superhero and horror
  genres. -- Call no.: PN6728.F576 O85 2015
-----------------------------------------------------
Komikku D.C. Gaidobukku : Hatsunejima Fairu / artist, Tanihara
  Natsuki. -- T˘ky˘ : Kadokawa Shoten, 2004. -- 99 p. : ill.
  ; 18 cm. -- Stories based on the Japanese computer game Da
  Capo (Da KÔpo), usually abbreviated D.C. This was included
  with the March 2004 issue of the magazine Comptiq
  (Conputiiku). -- Call no.: PN6790.J33 T3266K6 2004
Tanihara, Natsuki.
-----------------------------------------------------
We Are / Watanabe Taeko. -- T˘ky˘ : Shogakukan, 1995. -- 149
  p. : ill. ; 21 cm. -- (Betsukomi FurawÔ Komikkusu
  Supesharu) -- Romance genre. -- Call no.: PN6790.J33 W256W4
  1995
Watanabe, Taeko, 1960-
-----------------------------------------------------
Fandom House Catalog. -- Denver, CO : Fandom House, . -- ill.
  ; 22 cm. -- Continued by: Fandom House Comics Catalog. --
  Catalog of new wave comics. -- LIBRARY HAS: issues for 1990
  and for Spring 1991. -- Call no.: PN6714.F245F3
-----------------------------------------------------
Fandom House Comics Catalog. -- Denver, CO : Fandom House, .
  -- ill. ; 22 cm. -- Continued by: Makeshift Comics Catalog.
  -- Catalog of new wave comics. -- LIBRARY HAS: 1993 issue.
  -- Call no.: PN6714.F245F3
-----------------------------------------------------
Yakuza Demon Killers / written by Amit Chauhan ; art by Eli
  Powell ; colors by K. Michael Russell ; letters by Marshall
  Dillon. -- San Diego, California : IDW Publishing, 2017. --
  1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally published as
  Yakuza Demon Killers issues #1-4." -- "Tokyo harbors a dark
  secret! When a museum heist goes wrong, a damaged thief
  named Ochita becomes trapped in the middle of a battle
  between a horde of demons and the merciless Yakuza. No
  matter who wins, humanity loses" -- Horror genre. -- Call
  no.: PN6727.P617Y3 2017
-----------------------------------------------------
Lennon : the New York Years / story by Foenkinos ; adaptation
  by Corbeyran ; illustration by Horne ; translated by Ivanka
  Hahnenberger ; lettered by Troy Little ; edited by Justin
  Eisinger. -- San Diego, California : IDW Publishing, 2017.
  -- 151 p. : ill. ; 29 cm. -- Summary (from amazon.com via
  OCLC): "In 1975 John Lennon moved to New York City, stopped
  being a Beatle, and started being a father. Now, experience
  life from Lennon's perspective as David Foenkinos'
  mesmerizing story is adapted to graphic form by Corbeyran
  and Horne. Though his life was cut tragically short in
  front of his home by a fan, John Lennon's forty years on
  earth changed millions of lives and shaped the course of
  pop culture. Many know the Beatle, the activist, the man
  gone balmy over Yoko, but more lies beneath the surface.
  From the imagined couch of a fictional therapist in NYC's
  posh Dakota building, Lennon recounts the many joys,
  shortcomings, failures, and triumphs that marked this pop
  culture juggernaut's rise to superstardom. Journey through
  an icon's isolated homelife, prying classmates, violent
  behaviour and self-destructive tendencies as the building
  blocks of explosive creativity fall into place." --
  Biographical genre. -- Call no.: PN6747.H67L413 2017
-----------------------------------------------------
Brutal Nature / written by Luciano Saracino ; art by Ariel
  Olivetti ; letters by Chris Mowry and Andworld Design ;
  translation and series edits by Carlos Guzman. -- San
  Diego, CA : IDW Publishing, 2016. -- 90 p. : col. ill. ; 26
  cm. -- Translation of Naturaleza Salvaje. -- "Originally
  published as Brutal Nature issues #1-4." -- Numbered "1" on
  spine. -- "A collection of masks transforms a young man
  known as Ich into innumberable different beasts and
  monsters. Using this ancient power, he embarks on a battle
  that pits the indigenous people of Colombia against the
  encroaching Spanish empire. But can one man hope to beat
  back the massive forces of the conquering Spaniards?" --
  Superhero genre. -- Call no.: PN6790.A73 O56N313 2016
Saracino, Luciano, 1978-
-----------------------------------------------------
Shattuck / Wallace Wood. -- Seattle, WA : Fantagraphics Books,
  2016. -- 72 p. : ill. ; 21 x 30 cm. -- Other title: Wallace
  Wood Presents Shattuck. -- Co-written by Nicola Cuti, drawn
  by Dave Cockrum and Howard Chaykin, inked by Jack Abel. --
  Summary (from OCLC): In 1972, Wallace Wood created
  Shattuck, a rarely seen Western comic strip, assisted by
  soon-to-be great cartoonists Dave Cockrum (X-Men) and
  Howard Chaykin (Star Wars, Punisher). It's full of
  gun-toting femmes fatale, fast-drawing lawmen, and snarling
  outlaws. -- Western genre. -- Call no.: PN6727.W6 S47 2016
-----------------------------------------------------
The Justice League Companion : a Historical and Speculative
  Overview of the Silver Age Justice League of America /
  written and edited by Michael Eury ; with special
  contributions by Murphy Anderson, Jerry G. Bails, Mike W.
  Barr, Mike Friedrich, Joe Giella, Stan Lee, Dennis O'Neil
  and Roy Thomas. -- Raleigh, N.C. : TwoMorrows Publishing,
  2005. -- 219 p. : ill. ; 28 cm. -- Includes bibliographical
  references (p. 219). -- Call no.: PN6728.J8 Z5E85 2005
-----------------------------------------------------
Wynonna Earp : Season One Yearbook / editor, Justin Eisinger
  and Alonzo Simon. -- San Diego : IDW Publishing, 2017. -- 1
  v. : col. ill. ; 28 cm. -- About the television program. --
  Call no.: PN6728.W87Y35 2017
-----------------------------------------------------
Tableaux Vivants : New Pocket Cartoons / by Osbert Lancaster.
  -- London : Gryphon Books, 1955. -- 64 p. : ill. ; 18 cm.
  -- Call no.: NC1479.L282T3 1955
-----------------------------------------------------
Everything Dies / Box Brown. -- Minneapolis, MN : Grimalkin
  Press, . -- ill. ; 22 cm. -- Fantasy and alternative
  genres. -- LIBRARY HAS: no. 5 (2010). -- Call no.:
  PN6727.B667E9
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
New Physics / Box Brown. -- Philadelphia, Pa.? : Yeah Dude
  Comics, 2014. -- 20 p. : col. ill. (pink & black) ; 18 cm.
  - "YDC 2014 subscription." -- Summary (from Broken
  Frontier): "Set 300 years in the future, New Physics takes
  an elliptical satirical swipe at commercially driven,
  pseudo-spiritual self-improvement 'gurus', as well as the
  way our personal interactions seem increasingly to be
  mediated through social media." -- New wave genre. -- Call
  no.: PN6727.B667N4 2014
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
An Entity Observes All Things / Box Brown. -- Washington, DC :
  Retrofit/Big Planet, 2015. -- 1 v. : ill. (some col.) ; 22
  cm. -- Contents:	Memorexia ; Mundo jelly ; Voyage of the
  golden retriever ; An entity observes all things ; Travel ;
  New physics ; The system corpus ; Communion of the star
  warriors ; The lizard. -- Ignatz award winner. --
  Alternative genre. -- Call no.: PN6727.B667E5 2015
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
Andre the Giant : Life and Legend / Box Brown. -- New York :
  First Second, 2014. -- 240 p. : ill. ; 22 cm. -- Includes
  bibliographical references (pages 239-240). -- Summary
  (from SkyRiver): Drawing from historical records about
  Andre's life as well as a wealth of anecdotes from his
  colleagues in the wrestling world, including Hulk Hogan,
  and his film co-stars (Billy Crystal, Robin Wright, Mandy
  Patinkin, etc.), Brown has created in Andre the Giant, the
  first substantive biography of one of the twentieth
  century's most recognizable figures. -- Biographical genre.
  -- Call no.: PN6727.B667A75 2014
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
Number / Box Brown. -- Philadelphia, PA : Retrofit Comics ;
  Washington, DC : Big Planet Comics, 2014- . -- ill. ; 26
  cm. -- Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-2. -- Call
  no.: PN6727.B667N8 2014
RECLASS (667), HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Bringing It All Back Home / Box Brown. -- Philadelphia, Pa.? :
  Box Brown, 2010. -- 18 p. : ill. ; 23 cm. --
  Autobiographical genre. -- Call no.: PN6727.B667B7 2010
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
Beach Girls / Box Brown. -- Philadelphia, PA : Retrofit Comics
  ; Washington, DC : Big Planet Comics, 2013. -- 1 v. : ill.
  ; 27 cm. -- Also features the story "Dweeb" by James
  Kochalka. -- Alternative genre. -- Call no.: PN6727.B667B43
  2013
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
Is This Guy For Real? : the Unbelievable Andy Kaufman / Box
  Brown. -- New York : First Second, 2018. -- 256 p. : ill. ;
  22 cm. -- Includes bibliographical references (p. 259-265).
  -- "Comedian and performer Andy Kaufman's resume was
  impressive-a popular role on the beloved sitcom Taxi, a
  high-profile stand-up career, and a surprisingly successful
  stint in professional wrestling. Although he was by all
  accounts a sensitive and thoughtful person, he's ironically
  best remembered for his various contemptible personas,
  which were so committed and so convincing that all but his
  closest family and friends were completely taken in. Why
  would someone so gentle-natured and sensitive build an
  entire career seeking the hatred of his audience? What
  drives a performer to solicit that reaction? With the same
  nuance and sympathy with which he approached Andre the
  Giant in his 2014 biography, graphic novelist Box Brown
  takes on the complex, hilarious and often tragic life of
  Andy Kaufman." -- Call no.: PN6727.B667 I8 2018
RECLASS (667)
-----------------------------------------------------
A Few Quick Tricks : New Pocket Cartoons / by Osbert
  Lancaster. -- London : John Murray, 1965. -- 64 p. : ill. ;
  17 cm. -- Cartoons originally published in the Daily
  Express, 1964-1965. -- Call no.: NC1479.L282F4 1965
-----------------------------------------------------
A Brief History of Feminism / illustrated by Patu and written
  by Antje Schrupp ; translated by Sophie Lewis. --
  Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2017. -- 80 p. :
  ill. ; 24 cm. -- Translation of: Kleine Geschichte des
  Feminismus im Euro-Amerikanischen Kontext. -- Women's
  genre. -- Call no.: HQ1121.S3313 2017
Schrupp, Antje, 1964-
Patu.
-----------------------------------------------------
"Mansion for Sale" (Richie Rich) 5 p. in Richie Rich Gems, no.
  30 (May 1980). -- Begins: "And, using radar, Master Richie,
  our air traffic controllers can keep track of every
  aircraft in the area!" -- Call no.: PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"Delayed Ventriloquist Super Sneeze"* (Richie Rich) 1 p. in
  Richie Rich Gems, no. 30 (May 1980). -- Summary: Reggie Van
  Dough tries a prank on Nurse Jennie. -- Call no.:
  PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"A Little Magic" (Wendy the Good Little Witch) 1 p. in Richie
  Rich Gems, no. 30 (May 1980). -- Advertising strip for
  Hostess Fruit Pies. -- Call no.: PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"Reggie's Personal Service" (Richie Rich) 5 p. in Richie Rich
  Gems, no. 30 (May 1980). -- Summary: Reggie starts charging
  money to do anything, and ends up getting spanked by his
  father. -- Call no.: PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"On the Right Track" (Richie Rich) 5 p. in Richie Rich Gems,
  no. 30 (May 1980). -- Begins: "Detectives have always
  fascinated me, Mawster Richie!" -- Summary: Cadbury tries
  his hand at tracking. -- Call no.: PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"Sea Monster"* (Cadbury the Perfect Butler) 1 p. in Richie
  Rich Gems, no. 30 (May 1980). -- Call no.:
  PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"Fire Tower"* (Irona the Riches' Robot Maid) 1 p. in Richie
  Rich Gems, no. 30 (May 1980). -- Call no.:
  PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
"The Scientific Way" (Chef Pierre) 5 p. in Richie Rich Gems,
  no. 30 (May 1980). -- Summary: Chef Pierre and Braino the
  Computer argue about instinct versus science. -- Call no.:
  PN6728.4.H3R575no.30
-----------------------------------------------------
Uncle Scrooge : Tyrant of the Tides. -- San Diego, CA : IDW
  Publishing, 2017. -- 1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- (Disney
  Comics) -- Other title: Walt Disney's Uncle Scrooge :
  Tyrant of the Tides. -- Originally published as Uncle
  Scrooge issues #20-22 (legacy #424-426). -- Funny animal
  genre. -- Call no.: PN6728.U5T9 2017
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 29,
  2018 
-----------------------------------------------------
The Great and Mighty Nikko! : a Bilingual Counting Book /
  written and illustrated by Xavier Garza ; translation by
  Luis Humberto Crosthwaite. -- El Paso, TX : Cinco Puntos
  Press, 2015. -- 1 v. : col. ill. ; 23 cm. -- Spanish title:
  El Gran y Poderoso Nikko! -- Parallel English and Spanish
  text. -- Summary (from publisher via OCLC): "Nikko's mother
  wants him to stop jumping on his bed, but he's not jumping
  on his bed, as he tried to convince her. Instead there are
  luchadors, masked wrestlers, trying to fight him one at a
  time. In the end, of course, Nikko is the winner: the great
  and mightly Nikko!" -- Superhero fiction. -- Call no.:
  PQ7079.2.G3796G713 2015
Crosthwaite, Luis Humberto, 1962-
-----------------------------------------------------
Virtual Candle / HTMLflowers. -- Orwell, VT : Space Face
  Books, 2015. -- 1 v. : ill. ; 22 cm -- Alternative genre.
  -- Call no.: PN6727.F5493V5 2015
Flowers, HTML.
-----------------------------------------------------
Epoxy / John Pham. -- Los Angeles, CA : Epoxy Press, 2000- .
  -- ill. ; 26 cm. -- Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no.
  2 (2001?). -- Call no.: PN6727.P463E63
-----------------------------------------------------
Coca´ne 14 / Leo Quievreux. -- Marseille : Le Dernier Cri,
  2014. -- 1 v. : all col. ill. ; 21 cm. -- Alternative
  genre. -- Call no.: PN6747.Q5C6 2014
-----------------------------------------------------
Worst Behaviour / Simon Hanselmann. -- Oakland, CA : Pigeon
  Press, 2015. -- 52 p. : ill. ; 20 cm. -- Summary (from
  OCLC): A brand new book from Simon Hanselmann, the
  cartoonist behind The New York Times best-selling graphic
  novel, Megahex. Worst Behaviour is an all-new, book-length
  story featuring Megg, Mogg, and Owl in their longest comics
  adventure yet. -- Alternative genre. -- Call no.:
  PN6790.A83 H3W6 2015
-----------------------------------------------------
Victus / written and illustrated by Tyrell Olen Cannon. --
  Chicago, IL : Tyrell Cannon, 2013?- . -- ill. ; 28 cm. --
  "Victus is an adventure in the metaphysics of human
  relationships. It features foot-chases, strange technology,
  exotic animals, and thought-provoking philosophy. Each book
  is presented as a precious object for readers to experience
  intimately and engage with emotionally." -- Alternative
  genre. -- LIBRARY HAS: no. 2 (2013). -- Call no.:
  PN6727.C352V5
Cannon, Tyrell.
-----------------------------------------------------
Felony Comics / edited by Harris Smith. -- Brooklyn, NY :
  Negative Pleasure Publications, 2014- . -- col. ill. ;
  22-26 cm. -- Began with issue #1 (Spring 2014). --
  Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no. 2 (2015). -- Call
  no.: PN6728.8.N36F4
-----------------------------------------------------
Ritual Three : Vile Decay / Malachi Ward. -- Brooklyn, N.Y. :
  Revival House Press, 2014. -- 21 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  Science fiction genre, a dystopia. -- Call no.:
  PN6727.W3207R5 2014
-----------------------------------------------------
The Big Team Society League Book of Answers / by Team Society
  League. -- Toronto, Ont. : Koyama Press, 2012. -- 1 v. :
  ill. ; 26 cm. -- "A. Costain, J. Martz, S. Wolfhard, Z.
  Worton." -- Alternative genre, stories without words. --
  Call no.: PN6732.B52 2012
Martz, John, 1978-
Wolfhard, Steve.
Worton, Zach, 1977-
-----------------------------------------------------
How to Self-Publish Comics : Not Just Create Them / written by
  Josh Blaylock. -- Master edition. -- Chicago, IL : Devil's
  Due Entertainment, 2015. -- 168 p. : ill. ; 21 cm. -- Call
  no.: PN6714.B565H6 2015
-----------------------------------------------------
The Avengers. -- New York : Marvel Worldwide Inc., 2017. --
  col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1.1 (Jan. 2017) - no.
  5.1 (May 2017). -- Numbering proceeds as follows: no. 1.1;
  2.1; 3.1; 4.1 ; 5.1. -- Superhero genre. -- LIBRARY HAS:
  no. 1.1-5.1. -- Call no.: PN6728.8.M3A915
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Superman Official Annual 1980. -- London : Egmont Publishing
  Limited, 1979. -- 62 p. : ill. ; 28 cm. -- Superhero genre.
  -- Call no.: PN6738.S83A5 1980
-----------------------------------------------------
Aquaman. -- New York : DC Comics, 2012- . -- col. ill. ; 28
  cm. -- (The New 52!) -- ContentsL v.1. The trench ; v. 2.
  The Others ; v. 3. Throne of Atlantis ; v. 4. Death of a
  king ; v. 5. Sea of storms ; v. 6. Maelstrom ; v. 7. Exiled
  ; v. 8. Out of darkness. -- Superhero genre. -- LIBRARY
  HAS: v. 1-2. -- Call no.: PN6728.A67N4 2012
-----------------------------------------------------
Comic Book Culture : an Illustrated History / Ron Goulart. --
  Portland, Or. : Collectors Press, 2007. -- 206 p. : col.
  ill. ; 27 x 28 cm. -- Originally published in 2000. --
  Includes bibliographical references (p. 200) and index. --
  Summary (from OCLC): Full-color reproductions of over 440
  popular comic book covers, many reprinted here for the
  first time, showcase the work of artists both famous and
  forgotten. -- Call no.: PN6725.G615 2007
-----------------------------------------------------
Excelsior! : the Amazing Life of Stan Lee / Stan Lee with
  George Mair. -- London : Boxtree, 2003. -- 256 p. : ill. ;
  24 cm. -- Call no.: PN6727.L44Z5 2003
-----------------------------------------------------
Aces High / foreword by Howard Chaykin. -- Milwaukie, OR :
  Dark Horse Books, 2017. -- 160 p. : col. ill. ; 29 cm. --
  (The EC Archives) -- "This volume collects Aces high #1 -
  #5, originally published between March 1955 and December
  1955 by I. C. Publishing Co., Inc." -- War genre (military
  aviation). -- Call no.: PN6728.A24E2 2017
-----------------------------------------------------
Marvel : the Characters and Their Universe / Michael Mallory.
  -- New York : Chartwell Books, 2014. -- 288 p. : col. ill.
  ; 31 cm. -- Includes index. -- Summary (from OCLC): A
  history of the Marvel universe, examines the characters,
  and shares interviews with comic creators, including Stan
  Lee, John Romita, and Joe Simon. -- Call no.:
  PN6725.M28317M3 2014
-----------------------------------------------------
The Realist Cartoons / edited by Paul Krassner and Ethan
  Persoff. -- Seattle, WA : Fantagraphics Books, 2016. -- 291
  p. : ill. ; 31 cm. -- "Some of the most incendiary cartoons
  that ever appeared in an American magazine. The Realist
  Cartoons collects, for the first time, the best, the
  wittiest, and the most provocative drawings that appeared
  in its pages, including work by R. Crumb, Art Spiegelman,
  S. Clay Wilson, Jay Lynch, Trina Robbins, Mort Gerberg, Jay
  Kinney, Richard Guindon, Nicole Hollander, Skip Williamson,
  and many others." -- Chiefly single panel cartoons,
  includes some comics. -- Underground and parody genres. --
  Call no.: folio NC1428.R4R4 2016
-----------------------------------------------------
Special Forces. -- Berkeley, CA : Image Comics, Inc.,
  2007-2009. -- col. ill. ; 26 cm. -- Published #1 (Oct.
  2007) - #4 (Mar. 2009). -- By Kyle Baker. -- War genre,
  about the Iraq War, 2003-2011. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. --
  Call no.: PN6728.7 .I5S64
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Persimmon Cup / Nick Bertozzi. -- New York : Nick Bertozzi,
  2014. -- 1 v. : col. ill. ; 21 cm. -- "Persimmon Cup
  originally appeared in serial form at activatecomix.com."
  -- Alternative genre. -- Call no.: PN6727.B447P4 2014
-----------------------------------------------------
Spider-Man 2099. -- New York : Marvel Worldwide, Inc.,
  2014-2015. -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Sept.
  2014) - no. 12 (July 2015). -- Superhero genre. -- LIBRARY
  HAS: no. 1-12. -- Call no.: PN6728.8.M3S6525
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Fantastic Four Epic Collection. Volume 1, The World's Greatest
  Comic Magazine / writer, Stan Lee ; penciler, Jack Kirby.
  -- New York : Marvel Worldwide, 2014. -- 473 p. : col. ill.
  ; 26 cm. -- (Epic Collection) -- "Contains material
  originally published in magazine form as Fantastic Four
  #1-18." -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.F33E6 2014
-----------------------------------------------------
The Crow / James O'Barr. -- New York : Pocket Books, 2002. --
  1 v. : ill. ; 26 cm. -- Summary (from OCLC): Eric Draven
  has returned from the dead, driven only by hate and the
  need to wreak revenge on those who killed him and raped and
  then killed his beloved Shelly. -- Contents: Lament. Pain &
  fear ; Elegy. Irony & despair ; Crescendo. Death. -- Horror
  genre. -- Call no.: PN6727 .O2C7 2002
-----------------------------------------------------
Saving the World : a Guide to Heroes / Lynnette Porter, David
  Lavery and Hillary Robson. -- Toronto : ECW Press, 2007. --
  274 p. ; 23 cm. -- Includes bibliographical references (p.
  255-261), filmography (p. 261-262), and index. -- A book
  about the superhero television program. -- Call no.:
  PN1992.77.H47P6 2007
Porter, Lynnette R., 1957-
Lavery, David, 1949-
-----------------------------------------------------
Queen & Country. -- Portland, OR : ONI Press, 2001-2007. --
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Mar. 2001) - no. 32 (Aug.
  2007). -- Spy genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-32. -- Call no.:
  PN6728.7 .O5Q4
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
She-Hulk. -- New York : Marvel Entertainment Group, 2005-2009.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (Dec. 2005) - no.
  38 (Apr. 2009. -- Superheroine genre. -- LIBRARY HAS: no.
  1-38. -- Call no.: PN6728.7.M3S47
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Comic Books 101 : the History, Methods and Madness / Chris
  Ryall and Scott Tipton. -- Cincinnati, Ohio : IMPACT, 2009.
  -- 287 p. : col. ill. ; 21 cm -- Includes bibliographical
  references and index. -- Summary (from OCLC): Packed with
  fun cartoons and images, informative sidebars, and
  commentary, "Comic Books 101" takes readers from the humble
  beginnings of the comic book all the way through to the
  popularity of today's comic-based blockbuster films. --
  Call no.: PN6725.R9 2009
-----------------------------------------------------
Scooter Girl / by Chynna Clugston-Major. -- Portland, OR : Oni
  Press, 2003- . -- ill. ; 21 cm. -- Complete in 6 nos. --
  Alternative genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-6. -- Call no.:
  PN6728.7 .O5S35 2003
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Section Zero. -- Orange, CA : Image Comics, 2000. -- col. ill.
  ; 26 cm. -- Published no. 1 (June 2000) - no. 3 (Sept
  2000), cf. Overstreet Comic Book Price Guide. -- Logo of
  Gorilla Comics. -- Science fiction genre. -- LIBRARY HAS:
  no. 1-3. -- Call no.: PN6728.7 .I5S4
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Superman Birthright : the Origin of the Man of Steel / Mark
  Waid, writer ; Leinil Francis Yu, penciller ; Gerry
  Alanguilan, inker ; Dave McCaig, colorist ; Comicraft,
  letterer. -- New York : DC Comics, 2004. -- 287 p. : col.
  ill. ; 29 cm. -- "Originally published in single magazine
  form as Superman Birthright 1-12." -- Summary (from OCLC):
  Reweaves the Superman legend incorporating his established
  history, from escape as an infant from the doomed planet
  Krypton to arrival as reporter Clark Kent at the Daily
  Planet. -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.S8B5 2004
-----------------------------------------------------
**** NEW CATALOGING, INDEXING AND CORRECTIONS FOR OCTOBER 30,
  2018 
-----------------------------------------------------
Secret Avengers. -- New York : Marvel Worldwide, 2010-2013. --
  col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (July 2010) - no. 37
  (Apr. 2013), per Grand Comics Database. -- An issue 12.1 is
  dated June 2011. -- An issue 21.1 is dated March 2012--
  Superhero genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-12; 12.1; 13-21;
  21.1; 26-37. -- Call no.: PN6728.8.M3S37
CEASE RECORD
-----------------------------------------------------
Suicide Risk. -- Los Angeles, CA : Boom! Studios, 2013-2015.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (May 2013) - no.
  25, per Grand Comics Database. -- Fantasy genre. -- LIBRARY
  HAS: no. 1-25. -- Call no.: PN6728.8.B6S8
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Strange Fruit / storytellers, J.G. Jones & Mark Waid ; art,
  J.G. Jones. -- Los Angeles, CA : Boom! Studios, 2015-2016.
  -- col. ill. ; 26 cm. -- Complete in 4 nos. -- African
  American superhero. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call no.:
  PN6728.8.B6S78 2015
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Graphic Storytelling and Visual Narrative : Principles and
  Practices from the Legendary Cartoonist / Will Eisner. --
  New York : W.W. Norton & Company, 2008. -- 169 p. : ill.
  (some col.) ; 26 cm. -- (The Will Eisner Library) -- "A
  Will Eisner instructional book." -- "Includes new and
  updated material." -- "Previous editions published under
  the title Graphic storytelling." -- Includes
  bibliographical references. -- Summary (from OCLC): Learn
  how to control a story effectively using a broad array of
  techniques. With examples from Will Eisner's own catalog
  and other masters, this book distills the art of graphic
  storytelling into principles that every comic artist,
  writer, and filmmaker should know. -- Call no.: PN6714.E35
  2008
-----------------------------------------------------
The Dark Knight Trilogy : Batman Begins ; The Dark Knight ;
  The Dark Knight Rises. -- New York : Opus, 2012. -- 553 p.
  : ill. ; 24 cm. -- (The Opus Screenplay Series) --
  "Storyboards drawn by Martin Asbury, James Cornish, Gabriel
  Hardman." -- Summary (from OCLC): Presents the complete
  screenplays of Christopher Nolan's Batman film trilogy as
  well as storyboards from each movie. -- Call no.:
  PN1997.B2744N6 2012
-----------------------------------------------------
AfrografÝas : Representaciones Grßficas y Caricaturescas de
  los Afrodescendientes / Ëscar Perdomo Gamboa. -- Cali :
  Programa Editorial Universidad del Valle, 2017. -- 258 p. :
  ill. ; 23 x 24 cm. -- (Colecciˇn Artes y Humanidades) --
  Includes bibliographical references (p. 251-258). -- A
  history of Black and Afro Colombian images in Colombian
  cartoons and comics. -- Call no.: PN6790.C6P46 2017
Perdomo Gamboa, Ëscar, 1974-
-----------------------------------------------------
Spinworld. -- San Jose, CA : Amaze Ink, 1997-1998. -- ill. ;
  26 cm. -- Complete in 4 nos. -- Cover title: Spin World. --
  Science fiction genre. -- LIBRARY HAS: no. 1-4. -- Call
  no.: PN6728.6.S55S64 1997
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
Heroes : an Insider's Guide to the Award-Winning Show. --
  London : Titan Books, 2009. -- 173 p. : col. ill. ; 28 cm.
  -- Call no.: PN1992.77.H47H4 2009
-----------------------------------------------------
A Contract with God and Other Tenement Stories : a Graphic
  Novel / by Will Eisner. -- New York : W.W. Norton &
  Company, 2006. -- 182 p. : ill. ; 23 cm. -- Contents:
  Introduction: A tenement in the Bronx ; A contract with God
  ; The street singer ; The Super ; Cookalein. -- Summary
  (from OCLC): This revolutionary novel, A Contract With God,
  re-creates the neighborhood of Will Eisner's youth through
  a quartet of four interwoven stories. Expressing the joy,
  exuberance, tragedy, and drama of life on the mythical
  Dropsie Avenue of the Bronx. -- "The first graphic novel."
  -- Alternative genre. -- Call no.: PN6727.E35C6 2006
-----------------------------------------------------
Batman : the Dark Knight Returns / Frank Miller, with Klaus
  Janson and Lynn Varley ; lettered by John Costanza. -- New
  York : DC Comics, 2002. -- 236 p. : col. ill. ; 26 cm. --
  "Originally published in single magazine form as Batman:
  The Dark Knight returns 1-4." -- Includes a gallery of
  original covers and original plot of The Dark Knight falls
  with excerpts from Frank Miler's sketch book. -- Contents:
  Introduction / Frank Miller ; Dark Knight returns ; Dark
  Knight triumphant ; Hunt the Dark Knight ; Dark Knight
  falls. -- Summary (from OCLC): Ten years after his
  retirement, a troubled Batman returns to the streets,
  evening the score with criminals in an increasingly violent
  manner, which brings trouble from the police and a gang
  called the Mutants and a conflict with Superman. --
  Superhero genre. -- Call no.: PN6728.B37M55 2002
-----------------------------------------------------
Superman Returns : the Complete Shooting Script / screenplay
  by Michael Doughterty & Dan Harris ; story by Bryan Singer
  & Michael Dougherty & Dan Harris. -- London : Titan Books,
  2006. -- 271 p. : ill. ; 24 cm. -- Contents: An interview
  with Bryan Singer ; An interview with Michael Dougherty ;
  An interview with Dan Harris ; Superman returns: the
  shooting script ; Superman returns: a selection of
  storyboards. -- Call no.: PN1995.9.S77D6 2006
Harris, Dan, 1979-
Singer, Bryan, 1965-
-----------------------------------------------------
The House of Montresor : the Cask of Amontillado / Enrica Jang
  ; Jason Strutz. -- United States : Action Lab
  Entertainment, 2016. -- 1 v. : col. ill. ; 26 cm. -- "Edgar
  Allan Poe's gothic classic, The Cask of Amontillado, and a
  new sequel, The House of Montresor." -- Summary (from
  OCLC): Murder is only perfect when everyone knows you got
  away with it. Edana Fortunato is the sole surviving heir of
  two great families whose fates have commingled. On the eve
  of her inheritance, Edana is summoned to the grand estate
  to meet the enigmatic Count Montresor. She embarks on the
  journey, unprepared for the secrets still to be revealed,
  and unaware that a killer has set the stage for one final
  act of vengeance upon the Fortunato family. Revenge does
  not end in The House of Montresor, a sequel to Edgar Allan
  Poe's classic revenge tale, The Cask of Amontillado.
  Collects issues 1-4. -- Horror and detective genres. --
  Call no.: PN6727.S7773H6 2016
-----------------------------------------------------
The Powerpuff Girls. -- New York : DC Comics, 2000-2006. --
  ill. ; 26 cm. -- Published no. 1 (May 2000) - no. 70 (Mar.
  2006), per Grand Comics Databae. -- "Cartoon Network." --
  Superheroine. -- LIBRARY HAS: no. 1-70. -- Call no.:
  PN6728.7.D3P6
COMPLETE HOLDINGS
-----------------------------------------------------
All-Star Superman / written by Grant Morrison ; pencilled by
  Frank Quitely ; digitally inked & colored by Jamie Grant ;
  lettered by Phil Balsman & Travis Lanham. -- New York : DC
  Comics, 2011. -- 293 p. : col. ill. ; 26 cm. -- "Originally
  published in single magazine form in All-star Superman
  1-12." -- Summary (from OCLC): The last son of the doomed
  planet Krypton rocketed to Earth. A sci-fi savior raised in
  America's heartland; embracing and embraced by what's best
  in humanity. Lex Luthor, the criminal mastermind misguided
  by his own personal shortcomings. Lois Lane, the dynamic
  investigative reporter who reminds you that there are
  enigmas in life that baffle even Superman. -- Superhero
  genre. -- Call no.: PN6728.S8A448 2011
-----------------------------------------------------
Death of the Family / Scott Snyder, writer ; James Tynion IV,
  co-writer ; Greg Capullo, Jonathan Glapion, Jock, artists ;
  FCO Plascencia, Dave Baron, colorists ; Richard Starkings,
  Comicraft's Jimmy Betancourt, Sal Cipriano, Taylor
  Esposito, letterers. -- New York : DC Comics, 2014. -- 1 v.
  : col. ill. ; 27 cm. -- (Batman ; v. 3) -- (The New 52) --
  "Originally published in single magazine form as Batman
  13-17." --Summary (from OCLC): The Joker is back, and he
  has transformed into something more deadly and insidious
  than ever before. The clown prince of crime will unleash
  his most unpredictable, vicious and psychotic assult on
  everyone Batman holds dear. -- Summary (from amazon.com via
  OCLC): "After having his face sliced off one year ago, the
  Joker makes his horrifying return to Gotham City. But even
  for man who's committed a lifetime of murder, he's more
  dangerous than ever before. How can Batman protect his city
  and those he's closest to? It all leads back to Arkham
  Asylum." -- Superhero genre. -- Call no.: PN6728.B37D4322
  2014
-----------------------------------------------------
Welcome to the Jungle / written by Jim Butcher ; pencils by
  Ardian Syaf. -- New York : Del Rey, 2008. -- 1 v. : col.
  ill. ; 27 cm. -- (Jim Butcher's the Dresden Files) --
  Summary (from OCLC): Harry Dresden, the only professional
  wizard listed in the Chicago phone book, returns to take on
  new supernatural villains out to turn the world upside
  down, in an original graphic novel adventure based on the
  best-selling fantasy series. -- Fantasy genre. -- Call no.:
  PN6728.D74W4 2008
-----------------------------------------------------
 Back to the A to Z index screen
 On down the list

 .